26.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/9


OTSUS,

20. märts 2013,

kohtuasjas E-3/12

Norra riik, keda esindab Tööministeerium vs. Stig Arne Jonsson

(Määrus (EMÜ) nr 1408/71 – Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus – Töötushüvitised – Alaline elukoht mõne teise EMP riigi territooriumil – Viimase töökoha riigis tegelikult viibimise nõue, et saada töötushüvitist)

2013/C 277/07

Kohtuajas E-3/12, Norra riik, keda esindab Tööministeerium vs. Stig Arne Jonsson on Borgarting lagmannsrett („apellatsioonikohus”) esitanud EFTA kohtule järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud EFTA riikide lepingu artikli 34 alusel TAOTLUSE seoses Euroopa Majanduspiirkonnas töötajate vaba liikumist käsitlevate eeskirjadega. Kohus koosseisus esimehe kohusetäitja Per Christiansen ning ettekandev kohtunik Páll Hreinsson ja Martin Ospelt (ad hoc) tegi 20. märtsil 2013 otsuse, mille resolutiivosa on järgmine:

1)

määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 71 lõike 1 punkti b alapunkt 1 sisaldab siseriikliku õiguse sätet, mille kohaselt sõltub õigus saada töötushüvitist asjaomase EMP riigi territooriumil viibimisest. Nimetatud sätet ei saa kohaldada kõnealuse määruse artikli 71 lõike 1 punkti b alapunktis i osutatud isikute suhtes;

a)

see, kas töötu elab riigis, mis asub tema viimase töökoha riigi lähedal, ei ole kõnealusele küsimusele vastates asjakohane;

b)

lisaks sellele ei ole põhikohtuasja kostja asjaolude puhul artikli 71 lõike 1 punkti b alapunkti i kohaldamisel oluline, et töötu registreerib end töötuna ning taotleb töötushüvitist oma elukohariigis.