11.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 юни 2012 година

за отмяна на Решение 2010/422/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в България

(2012/370/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че

(1)

На 13 юли 2010 г. с Решение 2010/422/ЕС (1), след предложение на Комисията в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора, Съветът реши, че в България е налице прекомерен дефицит. Съветът отбеляза, че през 2009 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет е достигнал 3,9 % от БВП, т.е. е надхвърлил определената от Договора референтна стойност от 3 %, а консолидираният брутен държавен дълг е бил 14,8 % от БВП, значително под определената от Договора референтна стойност от 60 % (2).

(2)

На 13 юли 2010 г. в съответствие с член 126, параграф 7 от Договора и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (3), Съветът, по препоръка от Комисията, отправи препоръка към България с оглед преодоляване на състоянието на прекомерен държавен дефицит най-късно до края 2011 г. Препоръката бе публично оповестена.

(3)

В съответствие с член 4 от приложения към Договорите Протокол относно процедурата при прекомерен дефицит Комисията предоставя данните за изпълнението на процедурата. Като част от прилагането на този протокол държавите членки трябва да предоставят данни за държавния дефицит и дълг, както и за други свързани с тях променливи два пъти годишно, а именно преди 1 април и преди 1 октомври, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (4).

(4)

Когато преценява дали дадено решение за наличие на прекомерен дефицит следва да се отмени, Съветът следва да вземе решение въз основа на предоставените данни. Освен това дадено решение за наличие на прекомерен дефицит следва да се отмени само ако прогнозите на Комисията сочат, че дефицитът няма да превиши прага от 3 % от БВП в рамките на прогнозния период (5).

(5)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 479/2009, след изпратената от България преди 1 април 2012 г. нотификация и въз основа на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2012 г., се налагат следните заключения:

Бюджетните цели са били непрекъснато преизпълнявани в периода след годината на прекомерен дефицит. Дефицитът по консолидирания държавен бюджет намаля до 3,1 % от БВП през 2010 г. и се понижи допълнително до 2,1 % от БВП през 2011 г. при първоначални цели съответно от 3,8 % и 2,5 %. Корекцията на дефицита се дължи главно на строг контрол върху ръста на разходите, включително чрез замразяване на заплатите в държавния сектор и пенсиите, като по този начин съотношението на разходите към БВП намаля с 5,5 процентни пункта между 2009 г. и 2011 г. Програмата за конвергенция за 2012 г. предвижда дефицитът да продължи да спада до 1,6 % от БВП през 2012 г. и 1,3 % от БВП през 2013 г. В прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2012 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет се очаква да се подобри до 1,9 % от БВП през 2012 г. и до 1,7 % от БВП през 2013 г. вследствие от продължаващото замразяване на заплатите в държавния сектор и цикличното подобрение в постъпленията.

В прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2012 г. се предвижда коригирано спрямо цикъла структурно салдо без еднократни и временни мерки в размер на 0,7 % през 2012 г. и 0,8 % от БВП през 2013 г., ако не настъпи изменение в политиката. Междувременно, през 2012 г. и 2013 г. темпът на нарастване на публичните разходи, като не се отчитат дискреционните мерки по отношение на приходите, се очаква да остане под референтния средносрочен темп на растеж на потенциалния БВП, както е посочено в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (6).

В прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2012 г. се предвижда консолидираният брутен държавен дълг да нарасне умерено — от 16,3 % от БВП през 2011 г. до 18,5% от БВП през 2013 г. Тази прогноза за дълга не отчита евентуална емисия на външен дълг през 2012 г. за предварително финансиране на изплащането през януари 2013 г. на евро облигации в размер на около 2 % от БВП. Аналогично, последната програма за конвергенция предвижда съотношението на дълга към БВП да нарасне на 18,4 % до 2013 г.

(6)

Съгласно член 126, параграф 12 от Договора решението на Съвета за наличието на прекомерен дефицит се отменя, когато по мнение на Съвета прекомерният дефицит в съответната държава членка е бил коригиран.

(7)

Според Съвета прекомерният дефицит в България е бил коригиран и следователно Решение 2010/422/ЕС следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От направената цялостна оценка следва, че състоянието на прекомерен дефицит в България е преодоляно.

Член 2

Решение 2010/422/ЕС се отменя.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република България.

Съставено в Люксембург на 22 юни 2012 година.

За Съвета

Председател

V. SHIARLY


(1)  ОВ L 199, 31.7.2010 г., стр. 26.

(2)  Дефицитът на консолидирания държавен бюджет и дългът за 2009 г. впоследствие бяха коригирани съответно на 4,3 % и 14,6 % от БВП.

(3)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.

(5)  В съответствие със “Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes” (Подробни указания за изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и насоки относно формата и съдържанието на програмите за стабилност и програмите за конвергенция), одобрени от Съвета на 24 януари 2012 г. Вж. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

(6)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.