18.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 111/1


Måndagen den 16 januari 2012
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 16 JANUARI 2012

2012/C 111 E/01

Innehållsförteckning

1.

Återupptagande av sessionen

2.

Uttalanden av talmannen

3.

Parlamentets sammansättning

4.

Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

5.

Inkomna dokument

6.

Framställningar

7.

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

8.

Tillkännagivande av kandidaterna i talmansvalet

9.

Föredragningslista för nästa sammanträde

10.

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 16 JANUARI 2012

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK

Talman

1.   Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 18.05.

2.   Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde några uttalanden.

Han påminde om den franske journalisten Gilles Jacquier som dödats av en granat i Homs (Syrien) den 11 januari 2012, och framhöll att mer än hundra journalister hade dödats i tjänsten förra året.

Han påminde om kryssningsfartyget Costa Concordias skeppsbrott utanför den italienska kusten den 13 januari 2012, som skördade åtminstone sex dödsoffer, och framförde sina kondoleanser till offrens familjer.

Han prisade Manuel Fraga Iribarne, före detta ledamot av Europaparlamentet, som avled i går den 15 januari, och framförde sina kondoleanser till dennes familj.

Till sist hyllade han minnet av Vaclav Havel, som avled den 18 december 2011.

Parlamentet höll en tyst minut.

3.   Parlamentets sammansättning

De behöriga myndigheterna i Spanien hade meddelat att José Manuel García-Margallo y Marfil utsetts till ledamot av den spanska regeringen med verkan från och med den 21 december 2011.

Eftersom denna post, i enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter i Europaparlamentet, inte är förenlig med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, förklarar parlamentet, i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen, att platsen är vakant med verkan från och med den 21 december 2011, och har underrättat den berörda medlemsstaten om detta.

De behöriga myndigheterna i Spanien hade meddelat att Íñigo Méndez de Vigo utsetts till ledamot av den spanska regeringen med verkan från och med den 23 december 2011.

Eftersom denna post, i enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter i Europaparlamentet, inte är förenlig med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, förklarar parlamentet, i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen, att platsen är vakant med verkan från och med den 23 december 2011, och har underrättat den berörda medlemsstaten om detta.

De behöriga myndigheterna i Spanien hade meddelat att Maria Auxiliadora Correa Zamora utsetts till ledamot av parlamentet i stället för José Manuel García-Margallo y Marfil med verkan från och med den 13 januari 2012.

De behöriga myndigheterna i Spanien hade meddelat att Juan Naranjo Escobar utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Íñigo Méndez de Vigo med verkan från och med den 13 januari 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Maria Auxiliadora Correa Zamora och Juan Naranjo Escobar fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

*

* *

Ilda Figueiredo hade skriftligen begärt entledigande som ledamot av Europaparlamentet, med verkan från och med den 18 januari 2012.

Michail Tremopoulos hade skriftligen begärt entledigande som ledamot av Europaparlamentet, med verkan från och med den 2 februari 2012.

Elizabeth Lynne hade skriftligen begärt entledigande som ledamot av Europaparlamentet, med verkan från och med den 4 februari 2012.

Parlamentet förklarar, i enlighet med i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen, att deras platser är vakanta med verkan från och med ovanstående datum, och har underrättat de berörda medlemsstaterna om detta.

*

* *

Efter ikraftträdandet av protokollet om ändring av protokoll 36 om övergångsbestämmelser rörande Europaparlamentets sammansättning under återstoden av valperioden 2009-2014, hade de behöriga nederländska myndigheterna utsett Daniël van der Stoep till den plats som tillfaller Nederländerna, med verkan från och med den 15 december 2011.

De behöriga myndigheterna i Spanien hade meddelat att Ana Miranda utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Oriol Junqueras Vies med verkan från och med den 1 januari 2012.

De behöriga myndigheterna i Frankrike hade meddelat att Younous Omarjee utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Elie Hoarau med verkan från och med den 4 januari 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Daniël van der Stoep, Ana Miranda och Younous Omarjee fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

4.   Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1)

muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen):

(O-000239/2011) från Maria do Céu Patrão Neves för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen, och James Nicholson för ECR-gruppen, till kommissionen: Obalans i livsmedelskedjan (B7-0675/2011),

(O-000302/2011) från Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Öppenhet och rättvisa i livsmedelskedjan (B7-0676/2011),

(O-000001/2012) från Rolandas Paksas och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, till kommissionen: Obalanser i livsmedelskedjan (B7-0021/2012).

2)

skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda och Marc Tarabella, om ett europeiskt program för sanering av floder och kustområden som förorenats med polyklorerade bifenyler (PCB) (0001/2012),

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes och Rui Tavares, om användningen av drönare för målriktat dödande (0002/2012),

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Pașcu, Niccolò Rinaldi och David-Maria Sassoli, om stöd för införandet av en europeisk minnesdag för de rättfärdiga (0003/2012).

5.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1)

från parlamentets utskott, betänkanden:

*Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens ståndpunkt i förhållande till utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om fotgängarsäkerhet och utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om lysdiodljuskällor (LED) (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0004/2012)

*Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till föreskrifter nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på skyddet för passagerare i hytter i kommersiella fordon (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0005/2012)

***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett samarbetsmemorandum mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen om en ram för utökat samarbete, och om fastställande av förfaranderegler (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Brian Simpson (A7-0391/2011)

Betänkande om att ändra artikel 48.2 i Europaparlamentets arbetsordning om initiativbetänkanden (2011/2168(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Betänkande om försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket: uppbyggnad och konsekvenser (2011/2114(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: José Bové (A7-0421/2011)

Betänkande om kvinnors situation i krig (2011/2198(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

Betänkande om en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst (2011/2148(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Louis Michel (A7-0441/2011)

Betänkande om EU:s utvecklingssamarbete till stöd för målet om tillgång till energi för alla senast 2030 (2011/2112(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesiens regering om vissa luftfartsaspekter (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Brian Simpson (A7-0448/2011)

***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2)

från ledamöterna, ett resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

Sandra Kalniete och Vytautas Landsbergis. Förslag till resolution om 20-årsjubileet av Sovjetunionens fall (B7-0733/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott: AFET

rådgivande utskott: LIBE

6.   Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

 

Den 9 januari 2012

Manfred Sachse (2 underskrifter) (nr 1301/2011); Jean MORTES (nr 1302/2011); Ioannis Chatzisavvas (nr 1303/2011); Leszek Surowiec (nr 1304/2011); Christopher Hargreaves (nr 1305/2011); Stanisław Nienaltowski (nr 1306/2011); Rudolf Walke (nr 1307/2011); Przemysaw Kosowski (nr 1308/2011); Dieter Krapp (nr 1309/2011); Silke Scheutzow (nr 1310/2011); Brigitte Michels (nr 1311/2011); Kazimierz Zwolicki (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu) (nr 1312/2011); Zbigniew Durkalec (21 underskrifter) (nr 1313/2011); Jean-Marie Taga Fosso (nr 1314/2011); Wojciech Zaglewski (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (nr 1315/2011); Stanisław Habdas (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (nr 1316/2011); Lesław Hardziej (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) (6 underskrifter) (nr 1317/2011); Muller Halina Nalewajk (nr 1318/2011); Peter Haase (Deutsches Institut fur antibiotika-, gentechnik- und giftfreie krebspräventive Selbstversorgung) (nr 1319/2011); Zygmunt Cakala (nr 1320/2011); Massimo Pradella (Organisation internationale pour la protection des animaux) (112 683 underskrifter) (nr 1321/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1322/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1323/2011); Izsák-Bács Jeremias (Magyarországi Anabaptista Misszió, Magyar Keresztény Mennonita Egyház) (nr 1324/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1325/2011); Moritz Diehl (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (ESAT-SCD) (60 underskrifter) (nr 1326/2011); Trevor Mayes (nr 1327/2011); Eduardo José Rodríguez Trujillo (nr 1328/2011); Vasil Kadrinov (132 underskrifter) (nr 1329/2011); Agyeman Badu (GHANA NATIONALS ASSOCIATION PORDENONE BRANCH) (nr 1330/2011); Giovanni Passerini (Circolo Legambiente ”IL PLATANO”) (2 underskrifter) (nr 1331/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1332/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1333/2011); Bogusław Berliński (nr 1334/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1335/2011); Rudolf Karlberger (nr 1336/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1337/2011); Katja Braas (nr 1338/2011); Martin Jais (nr 1339/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1340/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1341/2011); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (nr 1342/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1343/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1344/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1345/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1346/2011); Anselma Guillermina Gómez Angulo (nr 1347/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1348/2011); Alexandru Măgurean (177 underskrifter) (nr 1349/2011); Thomas Bartl (nr 1350/2011); Christian Frener (nr 1351/2011); Georg Pichler (nr 1352/2011); Dimitar Dimitrov (nr 1353/2011); Günter Dillikrath (nr 1354/2011); Stefan Juranek (nr 1355/2011); Markus Tilli (nr 1356/2011); Klaus Jager (nr 1357/2011); Annemarie Grosshans (nr 1358/2011); Andreas Piechotta (nr 1359/2011); (namnet konfidentiellt) (nr 1360/2011); Roswitha Jost (nr 1361/2011); Jurgen Bauschmann (PRO SCHNEEBERG) (nr 1362/2011); Karin Waringo (nr 1363/2011); Maria Megna (Comitato ”Cittadini contro l'Amianto”) (nr 1364/2011); Jiří Focht (ZA ROZVOJ KRUŽBERKA) (2 underskrifter) (nr 1365/2011).

 

Den 13 januari 2012

Simon Schutz (Amnesty International Maastricht Students - Group 560) (101 underskrifter) (nr 1366/2011); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr 1367/2011); Klaus Krapoll (nr 1368/2011); Manfred Gehl (nr 1369/2011); Anna Martišková (45 underskrifter) (nr 1370/2011); Béla György (nr 1371/2011).

7.   Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna september I och september II finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.

8.   Tillkännagivande av kandidaterna i talmansvalet

Talmannen informerade parlamentet om att han, i enlighet med villkoren i arbetsordningen, hade mottagit kandidaturer från ledamöterna Nirj Deva, Martin Schulz och Diana Wallis.

9.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (”Föredragningslista” PE 477.709/PDOJ).

10.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 18.15.

Klaus Welle

Generalsekreterare

Martin Schulz

Talman


Måndagen den 16 januari 2012
NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Batten, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Caronna, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Lulling, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Merkies, Louis Michel, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Ries, Riquet, Roatta, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka