18.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 111/1


Ponedeljek, 16. januar 2012
ZAPISNIK S SEJE 16. JANUAR 2012

2012/C 111 E/01

Vsebina

1.

Nadaljevanje zasedanja

2.

Izjave predsedujočega

3.

Sestava Parlamenta

4.

Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

5.

Predložitev dokumentov

6.

Peticije

7.

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

8.

Predstavitev kandidatov za izvolitev na mesto predsednika

9.

Dnevni red naslednje seje

10.

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

ZAPISNIK S SEJE 16. JANUAR 2012

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK

predsednik

1.   Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 18.05.

2.   Izjave predsedujočega

Predsedujoči je nagovoril navzoče.

Omenil je smrt francoskega novinarja Gillesa Jacquiera, ki je bil 11. januarja ubit med obstreljevanjem mesta Homs (Sirija). Opozoril je tudi na dejstvo, da je v preteklem letu bilo več kot sto novinarjev ubitih med opravljanjem svojega dela.

Omenil je tudi brodolom križarke Costa Concordia ob italijanski obali 13. januarja, v katerem je umrlo najmanj šest ljudi, ter družinam umrlih izrekel sožalje.

Poklonil se je tudi spominu na Manuela Frago Iribarno, nekdanjega poslanca Evropskega parlamenta, ki je umrl 15. januarja, ter izrekel sožalje njegovi družini.

Na koncu se je spomnil tudi Václava Havla, ki je umrl 18. decembra 2011.

Parlament se je vsem poklonil z minuto molka.

3.   Sestava Parlamenta

Pristojni organi Španije so Evropski parlament obvestili o imenovanju Joséja Manuela García-Margalle y Marfila za člana španske vlade z začetkom veljavnosti od dne 21. decembra 2011.

Ker je ta funkcija v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami nezdružljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, je Parlament v skladu s členom 4 (1 in 4) Poslovnika ugotovil sprostitev sedeža z 21. decembrom 2011 in o tem obvestil zadevno državo članico.

Pristojni organi Španije so Evropski parlament obvestili o imenovanju Íñiga Méndeza de Viga za člana španske vlade, z začetkom veljavnosti od dne 23. decembra 2011.

Ker je ta funkcija v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami nezdružljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, je Parlament v skladu s členom 4 (1 in 4) Poslovnika ugotovil sprostitev sedeža s 23. decembrom 2011 in o tem obvestil zadevno državo članico.

Pristojni organi Španije so Evropski parlament obvestili, da je namesto Joséja Manuela García-Margalle y Marfila za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Maria Auxiliadora Correa Zamora z začetkom veljavnosti od dne 13. januarja 2012.

Pristojni organi Španije so Evropski parlament obvestili, da je namesto Íñiga Méndeza de Viga za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Juan Naranjo Escobar z začetkom veljavnosti od dne 13. januarja 2012.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanca Maria Auxiliadora Correa Zamora et Juan Naranjo Escobar polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podala izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

*

* *

Ilda Figueiredo je Evropski parlament pisno obvestila o odstopu z mesta poslanke Parlamenta z začetkom veljavnosti od dne 18. januarja 2012.

Mihalis Tremopulos je Evropski parlament pisno obvestil o odstopu z mesta poslanca Parlamenta z začetkom veljavnosti od dne 2. februarja 2012.

Elizabeth Lynne je Evropski parlament pisno obvestila o odstopu z mesta poslanke Parlamenta z začetkom veljavnosti od dne 4. februarja 2012.

V skladu s členom 4(1) poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedežev ob upoštevanju navedenih datumov in o tem obvesti zadevne države članice.

*

* *

Po začetku veljavnosti Protokola št. 36 o prehodni ureditvi glede sestave Evropskega parlamenta do konca parlamentarnega mandata. 2009–2014 so pristojni organi Nizozemske imenovali Daniëla van der Stoepa za zapolnitev sedeža, ki pripada Nizozemski, z začetkom veljavnosti od dne 15. decembra 2011.

Pristojni organi Španije so Evropski parlament obvestili, da je namesto Oriola Junquerasa Viesa za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Ana Miranda z začetkom veljavnosti od dne 1. januarja 2012.

Pristojni organi Francije so Evropski parlament obvestili, da je namesto Elieja Hoarauja za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Younous Omarjee z začetkom veljavnosti od dne 4. januarja 2012.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanci Daniël van der Stoep, Ana Miranda in Younous Omarjee polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

4.   Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1)

vprašanja za ustni odgovor (člen 115 poslovnika)

(O-000239/2011), ki so ga postavili Maria do Céu Patrão Neves v imenu skupine PPE, Luis Manuel Capoulas Santos v imenu skupine S&D, in James Nicholson v imenu skupine ECR, Komisiji: Neravnovesja v verigi preskrbe s hrano (B7-0675/2011);

(O-000302/2011), ki ga je postavila Bairbre de Brún v imenu skupine GUE/NGL, Komisiji: Preglednost in pravičnost v verigi preskrbe s hrano (B7-0676/2011);

(O-000001/2012), ki sta ga postavila Rolandas Paksas in Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, Komisiji: Neravnovesja v dobavni verigi živil (B7-0021/2012).

2)

pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 123 poslovnika)

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda in Marc Tarabella, o evropskem programu saniranja rek in obalnih območij, onesnaženih s polikloriranimi bifenili (PCB) (0001/2012);

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes in Rui Tavares, o uporabi brezpilotnih letal za načrtne uboje (0002/2012);

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Pașcu, Niccolò Rinaldi in David-Maria Sassoli, o podpori uvedbi evropskega dneva spomina na pravične (0003/2012).

5.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1)

od odborov naslednja poročila:

* Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o stališču Evropske unije glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o varnosti peščev in glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o svetlobnih virih s svetlečimi diodami (LED) (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0004/2012)

* Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Pravilniku št. 29 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o enotnih določbah za homologacijo vozil glede zaščite potnikov v kabini gospodarskega vozila (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0005/2012)

*** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Memoranduma o sodelovanju med Evropsko unijo in Mednarodno organizacijo civilnega letalstva, ki zagotavlja okvir za krepitev sodelovanja in o postopkovnih ureditvah v zvezi z njim (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Brian Simpson (A7-0391/2011)

Poročilo o spremembi člena 48(2) Poslovnika Parlamenta o samoiniciativnih poročilih (2011/2168(REG)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Poročilo o dobavni verigi za kmetijska obratna sredstva: struktura in posledice (2011/2114(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: José Bové (A7-0421/2011)

Poročilo o položaju žensk v vojni (2011/2198(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

Poročilo o vesoljski strategiji Evropske unije, ki bo koristila državljanom (2011/2148(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Louis Michel (A7-0441/2011)

Poročilo o razvojnem sodelovanju EU za spodbujanje cilja splošnega dostopa do energije do leta 2030 (2011/2112(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

*** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Indonezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Brian Simpson (A7-0448/2011)

*** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2)

od poslancev Parlamenta predlog resolucije (člen 120 poslovnika):

Sandra Kalniete in Vytautas Landsbergis. Predlog resolucije o 20. obletnici padca Sovjetske zveze (B7-0733/2011)

posredovano

pristojni: AFET

mnenje: LIBE

6.   Peticije

V skladu s členom 201(6) poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

 

9. januar 2012

Manfred Sachse (2 podpisa) (št. 1301/2011); Jean MORTES (št. 1302/2011); Ioannis Chatzisavvas (št. 1303/2011); Leszek Surowiec (št. 1304/2011); Christopher Hargreaves (št. 1305/2011); Stanisław Nienaltowski (št. 1306/2011); Rudolf Walke (št. 1307/2011); Przemysaw Kosowski (št. 1308/2011); Dieter Krapp (št. 1309/2011); Silke Scheutzow (št. 1310/2011); Brigitte Michels (št. 1311/2011); Kazimierz Zwolicki (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu) (št. 1312/2011); Zbigniew Durkalec (21 podpisov) (št. 1313/2011); Jean-Marie Taga Fosso (št. 1314/2011); Wojciech Zaglewski (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (št. 1315/2011); Stanisław Habdas (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (št. 1316/2011); Lesław Hardziej (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) (6 podpisov) (št. 1317/2011); Muller Halina Nalewajk (št. 1318/2011); Peter Haase (Deutsches Institut fur antibiotika-, gentechnik- und giftfreie krebspräventive Selbstversorgung) (št. 1319/2011); Zygmunt Cakala (št. 1320/2011); Massimo Pradella (Organisation internationale pour la protection des animaux) (112 683 podpisov) (št. 1321/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1322/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1323/2011); Izsák-Bács Jeremias (Magyarországi Anabaptista Misszió, Magyar Keresztény Mennonita Egyház) (št. 1324/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1325/2011); Moritz Diehl (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (ESAT-SCD) (60 podpisov) (št. 1326/2011); Trevor Mayes (št. 1327/2011); Eduardo José Rodríguez Trujillo (št. 1328/2011); Vasil Kadrinov (132 podpisov) (št. 1329/2011); Agyeman Badu (GHANA NATIONALS ASSOCIATION PORDENONE BRANCH) (št. 1330/2011); Giovanni Passerini (Circolo Legambiente „IL PLATANO“) (2 podpisa) (št. 1331/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1332/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1333/2011); Bogusław Berliński (št. 1334/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1335/2011); Rudolf Karlberger (št. 1336/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1337/2011); Katja Braas (št. 1338/2011); Martin Jais (št. 1339/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1340/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1341/2011); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (št. 1342/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1343/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1344/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1345/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1346/2011); Anselma Guillermina Gómez Angulo (št. 1347/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1348/2011); Alexandru Măgurean (177 podpisov) (št. 1349/2011); Thomas Bartl (št. 1350/2011); Christian Frener (št. 1351/2011); Georg Pichler (št. 1352/2011); Dimitar Dimitrov (št. 1353/2011); Günter Dillikrath (št. 1354/2011); Stefan Juranek (št. 1355/2011); Markus Tilli (št. 1356/2011); Klaus Jager (št. 1357/2011); Annemarie Grosshans (št. 1358/2011); Andreas Piechotta (št. 1359/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1360/2011); Roswitha Jost (št. 1361/2011); Jurgen Bauschmann (PRO SCHNEEBERG) (št. 1362/2011); Karin Waringo (št. 1363/2011); Maria Megna (Comitato „Cittadini contro l'Amianto“) (št. 1364/2011); Jiří Focht (ZA ROZVOJ KRUŽBERKA) (2 podpisa) (št. 1365/2011).

 

13. januar 2012

Simon Schutz (Amnesty International Maastricht Students - Group 560) (101 podpis) (št. 1366/2011); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (št. 1367/2011); Klaus Krapoll (št. 1368/2011); Manfred Gehl (št. 1369/2011); Anna Martišková (45 podpisov) (št. 1370/2011); Béla György (št. 1371/2011).

7.   Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim septembrskim delnim zasedanjem.

8.   Predstavitev kandidatov za izvolitev na mesto predsednika

Predsednik je Parlament obvestil, da je v skladu s pogoji poslovnika prejel kandidature poslancev Nirja Deve in Martina Schulza ter poslanke Diane Wallis.

9.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 477.709/PDOJ).

10.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 18.15.

Klaus Welle

generalni sekretar

Martin Schulz

predsednik


Ponedeljek, 16. januar 2012
SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Batten, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Caronna, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Lulling, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Merkies, Louis Michel, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Ries, Riquet, Roatta, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka