18.4.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 111/1


Maandag 16 januari 2012
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 16 JANUARI 2012

2012/C 111 E/01

Inhoud

1.

Hervatting van de zitting

2.

Verklaringen van de Voorzitter

3.

Samenstelling Parlement

4.

Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

5.

Ingekomen stukken

6.

Verzoekschriften

7.

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

8.

Bekendmaking van de voordrachten voor de verkiezing van de Voorzitter

9.

Agenda van de volgende vergadering

10.

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 16 JANUARI 2012

VOORZITTER: Jerzy BUZEK

Voorzitter

1.   Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 18.05 uur geopend.

2.   Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt verklaringen af.

Hij gaat in op het overlijden van de Franse journalist Gilles Jacquier, gedood door een granaat in Homs (Syrië) op 11 januari jongstleden. Hij wijst erop dat meer dan honderd journalisten het afgelopen jaar de dood hebben gevonden tijdens de uitoefening van hun beroep.

Hij gaat in op de schipbreuk van het passagiersschip Costa Concordia voor de Italiaanse kust op 13 januari jongstleden, waarbij tenminste zes mensen zijn gestorven, en spreekt zijn deelneming uit aan de families van de slachtoffers.

Hij gedenkt Manuel Fraga Iribarne, voormalig lid van het Europees Parlement, die 15 januari overleden is, en spreekt zijn deelneming uit aan zijn familie.

Tenslotte gedenkt hij Václav Havel, die op 18 december 2011 is overleden.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

3.   Samenstelling Parlement

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming tot lid van de Spaanse regering van José Manuel García-Margallo y Marfil met ingang van 21 december 2011.

Daar deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement dat de zetel vacant is met ingang van 21 december 2011 en stelt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming tot lid van de Spaanse regering van Íñigo Méndez de Vigo met ingang van 23 december 2011.

Daar deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement dat de zetel vacant is met ingang van 23 december 2011 en stelt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Maria Auxiliadora Correa Zamora tot lid van het Parlement, ter vervanging van José Manuel García-Margallo y Marfil, met ingang van 13 januari 2012.

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Juan Naranjo Escobar tot lid van het Parlement, ter vervanging van Íñigo Méndez de Vigo, met ingang van 13 januari 2012.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Maria Auxiliadora Correa Zamora en Juan Naranjo Escobar, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

*

* *

Ilda Figueiredo heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 18 januari 2012.

Michail Tremopoulos heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 2 februari 2012.

Elizabeth Lynne heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 4 februari 2012.

Op grond van artikel 4, lid 1, van het Reglement constateert het Parlement dat deze zetels vacant zijn met ingang van die data en stelt de betrokken lidstaten hiervan op de hoogte.

*

* *

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van Protocol 36 betreffende de overgangsbepalingen inzake de samenstelling van het Europees Parlement tot het einde van de zittingsperiode 2009/2014 hebben de bevoegde Nederlandse autoriteiten Daniël van der Stoep aangewezen om de zetel te bekleden die Nederland toekomt, met ingang van 15 december 2011.

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Ana Miranda tot lid van het Parlement, ter vervanging van Oriol Junqueras Vies, met ingang van 1 januari 2012.

De bevoegde Franse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Younous Omarjee tot lid van het Parlement, ter vervanging van Elie Hoarau, met ingang van 4 januari 2012.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Daniël van der Stoep, Ana Miranda en Younous Omarjee, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

4.   Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1)

mondelinge vragen (artikel 115 van het Reglement)

(O-000239/2011) van Maria do Céu Patrão Neves, namens de PPE-Fractie, Luis Manuel Capoulas Santos, namens de S&D-Fractie, en James Nicholson, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Onevenwichtigheden in de voedselvoorzieningsketen (B7-0675/2011);

(O-000302/2011) van Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Transparantie en eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen (B7-0676/2011);

(O-000001/2012) van Rolandas Paksas en Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, aan de Commissie: Onevenwichtigheden in de voedselvoorzieningsketen (B7-0021/2012).

2)

schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 123 van het Reglement)

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda en Marc Tarabella, over een Europees programma ter sanering van rivieren en kustzones die vervuild zijn met polychloorbifenylen (PCB's) (0001/2012);

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes en Rui Tavares, over het gebruik van radiografisch bestuurde luchtvaartuigen voor doelgericht doden (0002/2012);

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Pașcu, Niccolò Rinaldi en David-Maria Sassoli, over steun voor de invoering van een Europese Herdenkingsdag voor de rechtvaardigen (0003/2012).

5.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van de parlementaire commissies, verslagen:

* Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voetgangersveiligheid en het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake lichtbronnen met lichtdioden (leds) (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0004/2012)

* Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot Reglement nr. 29 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0005/2012)

*** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een memorandum van samenwerking tussen de Europese Unie en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie houdende vaststelling van een kader voor versterkte samenwerking, en tot vaststelling van de daarmee verband houdende procedures (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0391/2011)

Verslag tot wijziging van artikel 48, lid 2, van het Reglement van het Europees Parlement (2011/2168(REG)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Verslag over de toeleveringsketen voor landbouwproductiemiddelen: structuur en gevolgen (2011/2114(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: José Bové (A7-0421/2011)

Verslag over de situatie van vrouwen in oorlog (2011/2198(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

Verslag naar een ruimtevaartstrategie van de Europese Unie ten dienste van de burger (2011/2148(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Louis Michel (A7-0441/2011)

Verslag over EU-ontwikkelingssamenwerking met het oog op universele toegang tot energie tegen 2030 (2011/2112(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

*** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek Indonesië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0448/2011)

*** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2)

van de leden, ontwerpresolutie (artikel 120 van het Reglement):

Sandra Kalniete en Vytautas Landsbergis. Ontwerpresolutie over de twintigste verjaardag van de val van de Sovjetunie (B7-0733/2011)

verwezen naar

ten principale: AFET

advies: LIBE

6.   Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

 

Op 9 januari 2012

Manfred Sachse (2 handtekeningen) (nr. 1301/2011); Jean MORTES (nr. 1302/2011); Ioannis Chatzisavvas (nr. 1303/2011); Leszek Surowiec (nr. 1304/2011); Christopher Hargreaves (nr. 1305/2011); Stanisław Nienaltowski (nr. 1306/2011); Rudolf Walke (nr. 1307/2011); Przemysaw Kosowski (nr. 1308/2011); Dieter Krapp (nr. 1309/2011); Silke Scheutzow (nr. 1310/2011); Brigitte Michels (nr. 1311/2011); Kazimierz Zwolicki (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu) (nr. 1312/2011); Zbigniew Durkalec (21 handtekeningen) (nr. 1313/2011); Jean-Marie Taga Fosso (nr. 1314/2011); Wojciech Zaglewski (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (nr. 1315/2011); Stanisław Habdas (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (nr. 1316/2011); Lesław Hardziej (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) (6 handtekeningen) (nr. 1317/2011); Muller Halina Nalewajk (nr. 1318/2011); Peter Haase (Deutsches Institut fur antibiotika-, gentechnik- und giftfreie krebspräventive Selbstversorgung) (nr. 1319/2011); Zygmunt Cakala (nr. 1320/2011); Massimo Pradella (Organisation internationale pour la protection des animaux) (112 683 handtekeningen) (nr. 1321/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1322/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1323/2011); Izsák-Bács Jeremias (Magyarországi Anabaptista Misszió, Magyar Keresztény Mennonita Egyház) (nr. 1324/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1325/2011); Moritz Diehl (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (ESAT-SCD) (60 handtekeningen) (nr. 1326/2011); Trevor Mayes (nr. 1327/2011); Eduardo José Rodríguez Trujillo (nr. 1328/2011); Vasil Kadrinov (132 handtekeningen) (nr. 1329/2011); Agyeman Badu (GHANA NATIONALS ASSOCIATION PORDENONE BRANCH) (nr. 1330/2011); Giovanni Passerini (Circolo Legambiente „IL PLATANO”) (2 handtekeningen) (nr. 1331/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1332/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1333/2011); Bogusław Berliński (nr. 1334/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1335/2011); Rudolf Karlberger (nr. 1336/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1337/2011); Katja Braas (nr. 1338/2011); Martin Jais (nr. 1339/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1340/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1341/2011); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (nr. 1342/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1343/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1344/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1345/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1346/2011); Anselma Guillermina Gómez Angulo (nr. 1347/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1348/2011); Alexandru Măgurean (177 handtekeningen) (nr. 1349/2011); Thomas Bartl (nr. 1350/2011); Christian Frener (nr. 1351/2011); Georg Pichler (nr. 1352/2011); Dimitar Dimitrov (nr. 1353/2011); Günter Dillikrath (nr. 1354/2011); Stefan Juranek (nr. 1355/2011); Markus Tilli (nr. 1356/2011); Klaus Jager (nr. 1357/2011); Annemarie Grosshans (nr. 1358/2011); Andreas Piechotta (nr. 1359/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1360/2011); Roswitha Jost (nr. 1361/2011); Jurgen Bauschmann (PRO SCHNEEBERG) (nr. 1362/2011); Karin Waringo (nr. 1363/2011); Maria Megna (Comitato „Cittadini contro l'Amianto”) (nr. 1364/2011); Jiří Focht (ZA ROZVOJ KRUŽBERKA) (2 handtekeningen) (nr. 1365/2011).

 

Op 13 januari 2012

Simon Schutz (Amnesty International Maastricht Students - Group 560) (101 handtekeningen) (nr. 1366/2011); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr. 1367/2011); Klaus Krapoll (nr. 1368/2011); Manfred Gehl (nr. 1369/2011); Anna Martišková (45 handtekeningen) (nr. 1370/2011); Béla György (nr. 1371/2011).

7.   Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie over de gegeven uitvoering aan de door het Parlement tijdens de vergaderperioden van september I en september II aangenomen standpunten en resoluties, is beschikbaar op de website „Séance en direct”.

8.   Bekendmaking van de voordrachten voor de verkiezing van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mede dat hij, onder de in het Reglement vastgelegde voorwaarden, de voordrachten van de leden Nirj Deva, Martin Schulz en Diana Wallis heeft ontvangen.

9.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 477.709/PDOJ).

10.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 18.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Secretaris-generaal

Martin Schulz

Voorzitter


Maandag 16 januari 2012
PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Batten, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Caronna, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Lulling, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Merkies, Louis Michel, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Ries, Riquet, Roatta, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka