18.4.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 111/1


Pirmdiena, 2012. gada 16. janvāris
2012. GADA 16. JANVĀRIS SĒDES PROTOKOLS

2012/C 111 E/01

Saturs

1.

Sesijas atsākšana

2.

Priekšsēdētāja paziņojumi

3.

Parlamenta sastāvs

4.

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

5.

Dokumentu iesniegšana

6.

Lūgumraksti

7.

Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

8.

Parlamenta priekšsēdētāja vēlēšanām izvirzīto kandidātu paziņošana

9.

Nākamās sēdes darba kārtība

10.

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

2012. GADA 16. JANVĀRIS SĒDES PROTOKOLS

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK

Priekšsēdētājs

1.   Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 18.05.

2.   Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumus.

Viņš pieminēja franču žurnālistu Gilles Jacquier, kuru 11. janvārī nogalināja granātas sprādziens Homsā (Sīrija). Viņš norādīja, ka pagājušajā gadā, pildot amata pienākumus, ir gājuši bojā vairāk nekā 100 žurnālisti.

Viņš pieminēja 13. janvārī pie Itālijas krastiem notikušo kruīza kuģa “Costa Concordia” avāriju, kurā cieta vismaz seši cilvēki, un izteica līdzjūtību cietušo ģimenēm.

Viņš godināja 2012. gada 15. janvārī mūžībā aizgājušā Eiropas Parlamenta bijušā deputāta Manuel Fraga Iribarne piemiņu un izteica līdzjūtību viņa ģimenei.

Visbeidzot, viņš godināja 2011. gada 18. decembrī mūžībā aizgājušā Vaclava Havela piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

3.   Parlamenta sastāvs

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka José Manuel García-Margallo y Marfil ir iecelts par Spānijas valdības locekli, sākot ar 2011. gada 21. decembri.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu paziņo, ka šī deputāta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2011. gada 21. decembri, un par to informē attiecīgo dalībvalsti.

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Íñigo Méndez de Vigo ir iecelts par Spānijas valdības locekli, sākot ar 2011. gada 23. decembri.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu paziņo, ka šī deputāta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2011. gada 23. decembri, un par to informē attiecīgo dalībvalsti.

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Maria Auxiliadora Correa Zamora ir iecelta par Parlamenta deputāti José Manuel García-Margallo y Marfil vietā, sākot ar 2012. gada 13. janvāri.

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Juan Naranjo Escobar ir iecelts par Parlamenta deputātu Íñigo Méndez de Vigo vietā, sākot ar 2012. gada 13. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Maria Auxiliadora Correa Zamora un Juan Naranjo Escobar pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

*

* *

Ilda Figueiredo ir rakstiski paziņojusi par atkāpšanos no Parlamenta deputātes amata, sākot ar 2012. gada 18. janvāri.

Michail Tremopoulos ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta amata, sākot ar 2012. gada 2. februāri.

Elizabeth Lynne ir rakstiski paziņojusi par atkāpšanos no Parlamenta deputātes amata, sākot ar 2012. gada 4. februāri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot ar minētajiem datumiem, šo deputātu vietas ir atbrīvojušās, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti.

*

* *

Stājoties spēkā protokolam, ar ko attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu līdz 2009.–2014. gada sasaukuma beigām groza 36. protokolu par pārejas noteikumiem, Nīderlandes kompetentās iestādes, lai aizpildītu vietu, kas pienākas Nīderlandei, par deputātu ir iecēlušas Daniël van der Stoep, sākot ar 2011. gada 15. decembri.

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Ana Miranda ir iecelta par Parlamenta deputāti Oriol Junqueras Vies vietā, sākot ar 2012. gada 1. janvāri.

Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Younous Omarjee ir iecelts par Parlamenta deputātu Elie Hoarau vietā, sākot ar 2012. gada 4. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Daniël van der Stoep, Ana Miranda un Younous Omarjee pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

4.   Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1.

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

(O-000239/2011), kuru uzdeva Maria do Céu Patrão Neves PPE grupas vārdā, Luis Manuel Capoulas Santos S&D grupas vārdā un James Nicholson ECR grupas vārdā Komisijai: Traucējumi pārtikas piegādes ķēdē (B7-0675/2011).

(O-000302/2011), kuru uzdeva Bairbre de Brún GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Pārredzamība un taisnīgums pārtikas piegādes ķēdē (B7-0676/2011).

(O-000001/2012), kuru uzdeva Rolandas Paksas un Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā Komisijai: Traucējumi pārtikas piegādes ķēdē (B7-0021/2012).

2.

Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda un Marc Tarabella – par Eiropas programmu ar polihlorbifeniliem (PHB) piesārņoto upju un piekrastes zonu sanācijai (0001/2012).

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes un Rui Tavares – par bezapkalpes aparātu izmantošanu mērķtiecīgā slepkavošanā (0002/2012).

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Pașcu, Niccolò Rinaldi un David-Maria Sassoli – par atbalstu Eiropas atceres dienas noteikšanai tikumiskām personām (0003/2012).

5.   Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1.

Parlamenta komitejas – ziņojumi

* Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības nostāju saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomikas komisijas noteikumu projektu par gājēju drošību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomikas komisijas noteikumu projektu par gaismas diodes (LED) gaismas avotiem (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Vital Moreira (A7-0004/2012).

* Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 29 par vienotiem noteikumiem transportlīdzekļu apstiprināšanai attiecībā uz komerciāla transportlīdzekļa kabīnē esošu personu aizsardzību (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Vital Moreira (A7-0005/2012).

*** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Sadarbības memoranda noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, ar ko paredz sistēmu ciešākai sadarbībai un nosaka attiecīgu procesuālo kārtību (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Brian Simpson (A7-0391/2011).

Ziņojums par Parlamenta Reglamenta 48. panta 2. punkta grozīšanu attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem (2011/2168(REG)) - AFCO komiteja - Referents: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011).

Ziņojums par lauksaimniecības ražošanas resursu piegādes ķēdi — struktūra un sekas (2011/2114(INI)) - AGRI komiteja - Referents: José Bové (A7-0421/2011).

Ziņojums par sieviešu situāciju kara apstākļos (2011/2198(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Norica Nicolai (A7-0429/2011).

Ziņojums par Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs (2011/2148(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Aldo Patriciello (A7-0431/2011).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Louis Michel (A7-0441/2011).

Ziņojums par ES attīstības sadarbību nolūkā atbalstīt mērķi par vispārējas enerģijas pieejamības nodrošināšanu līdz 2030. gadam (2011/2112(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Norbert Neuser (A7-0442/2011).

*** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Brian Simpson (A7-0448/2011).

*** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Vital Moreira (A7-0450/2011).

2.

Deputāti – rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 120. pants)

Sandra Kalniete un Vytautas Landsbergis. Rezolūcijas priekšlikums par Padomju Savienības sabrukuma 20. gadadienu (B7-0733/2011).

nodots

atbildīgajai komitejai: AFET

atzinums: LIBE

6.   Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

 

2012. gada 9. janvāris

Manfred Sachse (2 paraksti) (Nr. 1301/2011); Jean MORTES (Nr. 1302/2011); Ioannis Chatzisavvas (Nr. 1303/2011); Leszek Surowiec (Nr. 1304/2011); Christopher Hargreaves (Nr. 1305/2011); Stanisław Nienaltowski (Nr. 1306/2011); Rudolf Walke (Nr. 1307/2011); Przemysaw Kosowski (Nr. 1308/2011); Dieter Krapp (Nr. 1309/2011); Silke Scheutzow (Nr. 1310/2011); Brigitte Michels (Nr. 1311/2011); Kazimierz Zwolicki (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu) (Nr. 1312/2011); Zbigniew Durkalec (21 paraksts) (Nr. 1313/2011); Jean-Marie Taga Fosso (Nr. 1314/2011); Wojciech Zaglewski (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (Nr. 1315/2011); Stanisław Habdas (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (Nr. 1316/2011); Lesław Hardziej (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) (6 paraksti) (Nr. 1317/2011); Muller Halina Nalewajk (Nr. 1318/2011); Peter Haase (Deutsches Institut fur antibiotika-, gentechnik- und giftfreie krebspräventive Selbstversorgung) (Nr. 1319/2011); Zygmunt Cakala (Nr. 1320/2011); Massimo Pradella (Organisation internationale pour la protection des animaux) (112 683 paraksti) (Nr. 1321/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1322/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1323/2011); Izsák-Bács Jeremias (Magyarországi Anabaptista Misszió, Magyar Keresztény Mennonita Egyház) (Nr. 1324/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1325/2011); Moritz Diehl (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (ESAT-SCD) (60 paraksti) (Nr. 1326/2011); Trevor Mayes (Nr. 1327/2011); Eduardo José Rodríguez Trujillo (Nr. 1328/2011); Vasil Kadrinov (132 paraksti) (Nr. 1329/2011); Agyeman Badu (GHANA NATIONALS ASSOCIATION PORDENONE BRANCH) (Nr. 1330/2011); Giovanni Passerini (Circolo Legambiente “IL PLATANO”) (2 paraksti) (Nr. 1331/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1332/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1333/2011); Bogusław Berliński (Nr. 1334/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1335/2011); Rudolf Karlberger (Nr. 1336/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1337/2011); Katja Braas (Nr. 1338/2011); Martin Jais (Nr. 1339/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1340/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1341/2011); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (Nr. 1342/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1343/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1344/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1345/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1346/2011); Anselma Guillermina Gómez Angulo (Nr. 1347/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1348/2011); Alexandru Măgurean (177 paraksti) (Nr. 1349/2011); Thomas Bartl (Nr. 1350/2011); Christian Frener (Nr. 1351/2011); Georg Pichler (Nr. 1352/2011); Dimitar Dimitrov (Nr. 1353/2011); Günter Dillikrath (Nr. 1354/2011); Stefan Juranek (Nr. 1355/2011); Markus Tilli (Nr. 1356/2011); Klaus Jager (Nr. 1357/2011); Annemarie Grosshans (Nr. 1358/2011); Andreas Piechotta (Nr. 1359/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1360/2011); Roswitha Jost (Nr. 1361/2011); Jurgen Bauschmann (PRO SCHNEEBERG) (Nr. 1362/2011); Karin Waringo (Nr. 1363/2011); Maria Megna (Comitato “Cittadini contro l'Amianto”) (Nr. 1364/2011); Jiří Focht (ZA ROZVOJ KRUŽBERKA) (2 paraksti) (Nr. 1365/2011).

 

2012. gada 13. janvāris

Simon Schutz (Amnesty International Maastricht Students - Group 560) (101 paraksts) (Nr. 1366/2011); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (Nr. 1367/2011); Klaus Krapoll (Nr. 1368/2011); Manfred Gehl (Nr. 1369/2011); Anna Martišková (45 paraksti) (Nr. 1370/2011); Béla György (Nr. 1371/2011).

7.   Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta septembra I un septembra II sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.

8.   Parlamenta priekšsēdētāja vēlēšanām izvirzīto kandidātu paziņošana

Priekšsēdētājs informēja Parlamentu, ka saskaņā ar Reglamenta noteikumiem viņam ir iesniegtas deputātu Nirj Deva, Martin Schulz un Diana Wallis kandidatūras.

9.   Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments “Darba kārtība” PE 477.709/PDOJ).

10.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 18.15.

Klaus Welle

Ģenerālsekretārs

Martin Schulz

Priekšsēdētājs


Pirmdiena, 2012. gada 16. janvāris
APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Batten, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Caronna, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Lulling, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Merkies, Louis Michel, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Ries, Riquet, Roatta, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka