18.4.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 111/1


2012 m. sausio 16 d., pirmadienis
2012 M. SAUSIO 16 D. POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2012/C 111 E/01

Turinys

1.

Sesijos atnaujinimas

2.

Pirmininko pareiškimai

3.

Parlamento sudėtis

4.

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

5.

Gauti dokumentai

6.

Peticijos

7.

Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

8.

Kandidatų, dalyvaujančių Pirmininko rinkimuose, paskelbimas

9.

Kito posėdžio darbotvarkė

10.

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

2012 M. SAUSIO 16 D. POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK

Pirmininkas

1.   Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 18.05 val.

2.   Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė keletą pareiškimų.

Jis paminėjo prancūzų žurnalisto Gilles Jacquier, kurį 2012 m. sausio 11 d. Homse (Sirija) užmušė artilerijos sviedinys, mirtį. Jis priminė, kad daugiau nei šimtas žurnalistų žuvo vykdydami savo darbą.

Jis paminėjo kruizinio laivo „Costa Concordia“ avariją, 2012 m. sausio 13 d. įvykusią prie Italijos krantų, kurios metu žuvo mažiausiai šeši žmonės, ir išreiškė užuojautą aukų šeimoms.

Jis pagerbė buvusio Europos Parlamento nario Manuel Fraga Iribarne, mirusio vakar, sausio 15 d., atminimą ir išreiškė užuojautą jo šeimai.

Jis taip pat pagerbė Václav Havel, mirusio 2011 m. gruodžio 18 d., atminimą.

Parlamentas pagerbė mirusiųjų atminimą tylos minute.

3.   Parlamento sudėtis

Kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos pranešė, kad nuo 2011 m. gruodžio 21 d. José Manuel García-Margallo y Marfil paskirtas Ispanijos vyriausybės nariu.

Kadangi pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį šios pareigos yra nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis, Parlamentas pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis paskelbė, kad jo vieta nuo 2011 m. gruodžio 21 d. yra laisva ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.

Kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos pranešė, kad nuo 2011 m. gruodžio 23 d. Íñigo Méndez de Vigo paskirtas Ispanijos vyriausybės nariu.

Kadangi pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį šios pareigos yra nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis, Parlamentas pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis paskelbė, kad jo vieta nuo 2011 m. gruodžio 23 d. yra laisva ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.

Kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos pranešė apie Maria Auxiliadora Correa Zamora, kuri pakeis José Manuel García-Margallo y Marfil, išrinkimą Parlamento nare nuo 2012 m. sausio 13 d..

Kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos pranešė apie Juan Naranjo Escobar, kuris pakeis Íñigo Méndez de Vigo, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2012 m. sausio 13 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Maria Auxiliadora Correa Zamora ir Juan Naranjo Escobar įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

*

* *

Ilda Figueiredo raštu pranešė, kad nuo 2012 m. sausio 18 d. atsistatydina iš Parlamento nario pareigų.

Michail Tremopoulos raštu pranešė, kad nuo 2012 m. vasario 2 d. atsistatydina iš Parlamento nario pareigų.

Elizabeth Lynne raštu pranešė, kad nuo 2012 m. vasario 4 d. atsistatydina iš Parlamento nario pareigų.

Parlamentas pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalį paskelbė, kad jų vietos nuo šių datų yra laisvos ir apie tai informavo atitinkamas valstybes nares.

*

* *

Įsigalėjus protokolui, kuriuo keičiamas 36 protokolas dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl Europos Parlamento sudėties iki 2009–2014 m. kadencijos pabaigos, kompetentingos Nyderlandų valdžios institucijos nuo 2011 m. gruodžio 15 d. Daniël van der Stoep paskyrė užimti Nyderlandams skirtą vietą.

Kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos pranešė apie Ana Miranda, kuri pakeis Oriol Junqueras Vies, išrinkimą Parlamento nare nuo 2012 m. sausio 1 d..

Kompetentingos Prancūzijos valdžios institucijos pranešė apie Younous Omarjee, kuris pakeis Elie Hoarau, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2012 m. sausio 4 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Daniël van der Stoep, Ana Miranda ir Younous Omarjee įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

4.   Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių

1)

klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)

(O-000239/2011), kurį pateikė Maria do Céu Patrão Neves PPE frakcijos vardu, Luis Manuel Capoulas Santos S&D frakcijos vardu, ir James Nicholson ECR frakcijos vardu Komisijai: Pusiausvyros maisto tiekimo grandinėje nebuvimas (B7-0675/2011);

(O-000302/2011), kurį pateikė Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Skaidrumas ir teisingumas maisto tiekimo grandinėje (B7-0676/2011);

(O-000001/2012), kurį pateikė Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu Komisijai: Pusiausvyros maisto tiekimo grandinėje nebuvimas (B7-0021/2012).

2)

Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda ir Marc Tarabella dėl Europos programos, kuria siekiama išvalyti polichlorinuotais bifenilais (PCB) užterštas upes ir pakrančių zonas (PCB) (0001/2012);

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes ir Rui Tavares dėl nepilotuojamų orlaivių naudojimo tiksliniams žudymams (0002/2012);

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Pașcu, Niccolò Rinaldi ir David-Maria Sassoli dėl paramos pasiūlymui paskelbti Europos teisuolių atminimo dieną (0003/2012).

5.   Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1)

Parlamento komitetų pranešimai:

* Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos pozicijos dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės dėl pėsčiųjų saugos projekto ir dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės dėl šviesos diodų (LED) maitinimo šaltinių projekto (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0004/2012)

* Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės Nr. 29 „Suvienodintos nuostatos dėl transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į komercinių transporto priemonių kabinos keleivių apsaugą“ (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0005/2012)

*** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos bendradarbiavimo memorandumo, kuriuo grindžiamas glaudesnis bendradarbiavimas, sudarymo ir su tuo susijusios procedūrinės tvarkos nustatymo (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0391/2011)

Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalies dėl pranešimų savo iniciatyva keitimo iš dalies (2011/2168(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Pranešimas dėl ūkio gamybos medžiagų tiekimo grandinės: struktūra ir pasekmės (2011/2114(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: José Bové (A7-0421/2011)

Pranešimas dėl moterų padėties karo sąlygomis (2011/2198(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

Pranešimas dėl piliečiams naudingos Europos Sąjungos kosmoso strategijos (2011/2148(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2009 m. liepos 13 d. Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Louis Michel (A7-0441/2011)

Pranešimas dėl ES vystomojo bendradarbiavimo remiant siekį iki 2030 m. visiems sudaryti galimybes naudotis energijos ištekliais (2011/2112(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

*** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo projekto (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0448/2011)

*** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2)

Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

Sandra Kalniete ir Vytautas Landsbergis. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sovietų Sąjungos žlugimo 20-ųjų metinių (B7-0733/2011)

perduota

atsakingam komitetui: AFET

nuomonė: LIBE

6.   Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetentingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

 

2012 m. sausio 9 d.

Manfred Sachse (2 parašai) (Nr. 1301/2011); Jean MORTES (Nr. 1302/2011); Ioannis Chatzisavvas (Nr. 1303/2011); Leszek Surowiec (Nr. 1304/2011); Christopher Hargreaves (Nr. 1305/2011); Stanisław Nienaltowski (Nr. 1306/2011); Rudolf Walke (Nr. 1307/2011); Przemysaw Kosowski (Nr. 1308/2011); Dieter Krapp (Nr. 1309/2011); Silke Scheutzow (Nr. 1310/2011); Brigitte Michels (Nr. 1311/2011); Kazimierz Zwolicki (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu) (Nr. 1312/2011); Zbigniew Durkalec (21 parašas) (Nr. 1313/2011); Jean-Marie Taga Fosso (Nr. 1314/2011); Wojciech Zaglewski (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (Nr. 1315/2011); Stanisław Habdas (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (Nr. 1316/2011); Lesław Hardziej (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) (6 parašai) (Nr. 1317/2011); Muller Halina Nalewajk (Nr. 1318/2011); Peter Haase (Deutsches Institut fur antibiotika-, gentechnik- und giftfreie krebspräventive Selbstversorgung) (Nr. 1319/2011); Zygmunt Cakala (Nr. 1320/2011); Massimo Pradella (Organisation internationale pour la protection des animaux) (112 683 parašai) (Nr. 1321/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1322/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1323/2011); Izsák-Bács Jeremias (Magyarországi Anabaptista Misszió, Magyar Keresztény Mennonita Egyház) (Nr. 1324/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1325/2011); Moritz Diehl (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (ESAT-SCD) (60 parašų) (Nr. 1326/2011); Trevor Mayes (Nr. 1327/2011); Eduardo José Rodríguez Trujillo (Nr. 1328/2011); Vasil Kadrinov (132 parašai) (Nr. 1329/2011); Agyeman Badu (GHANA NATIONALS ASSOCIATION PORDENONE BRANCH) (Nr. 1330/2011); Giovanni Passerini (Circolo Legambiente „IL PLATANO“) (2 parašai) (Nr. 1331/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1332/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1333/2011); Bogusław Berliński (Nr. 1334/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1335/2011); Rudolf Karlberger (Nr. 1336/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1337/2011); Katja Braas (Nr. 1338/2011); Martin Jais (Nr. 1339/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1340/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1341/2011); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (Nr. 1342/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1343/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1344/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1345/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1346/2011); Anselma Guillermina Gómez Angulo (Nr. 1347/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1348/2011); Alexandru Măgurean (177 parašai) (Nr. 1349/2011); Thomas Bartl (Nr. 1350/2011); Christian Frener (Nr. 1351/2011); Georg Pichler (Nr. 1352/2011); Dimitar Dimitrov (Nr. 1353/2011); Günter Dillikrath (Nr. 1354/2011); Stefan Juranek (Nr. 1355/2011); Markus Tilli (Nr. 1356/2011); Klaus Jager (Nr. 1357/2011); Annemarie Grosshans (Nr. 1358/2011); Andreas Piechotta (Nr. 1359/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1360/2011); Roswitha Jost (Nr. 1361/2011); Jurgen Bauschmann (PRO SCHNEEBERG) (Nr. 1362/2011); Karin Waringo (Nr. 1363/2011); Maria Megna (Comitato „Cittadini contro l'Amianto“) (Nr. 1364/2011); Jiří Focht (ZA ROZVOJ KRUŽBERKA) (2 parašai) (Nr. 1365/2011).

 

2012 m. sausio 13 d.

Simon Schutz (Amnesty International Maastricht Students - Group 560) (101 parašas) (Nr. 1366/2011); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (Nr. 1367/2011); Klaus Krapoll (Nr. 1368/2011); Manfred Gehl (Nr. 1369/2011); Anna Martišková (45 parašai) (Nr. 1370/2011); Béla György (Nr. 1371/2011).

7.   Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per pirmąją ir per antrąją rugsėjo mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.

8.   Kandidatų, dalyvaujančių Pirmininko rinkimuose, paskelbimas

Pirmininkas informavo Parlamentą, kad pagal Darbo tvarkos taisyklėse nustatytas sąlygas gavo Parlamento narių Nirj Deva, Martin Schulz ir Diana Wallis kandidatūras.

9.   Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 477.709/PDOJ).

10.   Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 18.15 val.

Klaus Welle

Generalinis sekretorius

Martin Schulz

Pirmininkas


2012 m. sausio 16 d., pirmadienis
DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Batten, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Caronna, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Lulling, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Merkies, Louis Michel, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Ries, Riquet, Roatta, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka