18.4.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 111/1


Esmaspäev, 16. jaanuar 2012
16. JAANUAR 2012. AASTA ISTUNGI PROTOKOLL

2012/C 111 E/01

Sisukord

1.

Istungjärgu jätkamine

2.

Presidentuuri avaldused

3.

Parlamendi koosseis

4.

Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

5.

Esitatud dokumendid

6.

Petitsioonid

7.

Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

8.

Presidendi ametikohale kandideerijate teatavakstegemine

9.

Järgmise istungi päevakord

10.

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

16. JAANUAR 2012. AASTA ISTUNGI PROTOKOLL

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK

president

1.   Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 18.05.

2.   Presidentuuri avaldused

Parlamendi president esines avaldustega.

President teatas, et 11. jaanuaril hukkus Süürias Homsi linnas mürsu lõhkemise tõttu prantsuse ajakirjanik Gilles Jacquier. Ta tuletas meelde, et möödunud aastal sai oma ametitegevuse käigus surma üle saja ajakirjaniku.

President teatas ka 13. jaanuaril Itaalia ranniku lähedal reisilaevaga Costa Concordia juhtunud õnnetusest, kus hukkus vähemalt kuus inimest, ning avaldas kaastunnet ohvrite perekondadele.

Samuti mälestas parlamendi president Euroopa Parlamendi endist liiget Manuel Fraga Iribarne'i, kes suri 15. jaanuaril, ning avaldas kaastunnet tema omastele.

Lisaks mälestas ta Václav Havelit, kes suri 18. detsembril 2011. aastal.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

3.   Parlamendi koosseis

Hispaania pädevad asutused on teatanud José Manuel García-Margallo y Marfili nimetamisest Hispaania valitsuse liikmeks alates 21. detsembrist 2011.

Kuna vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ei ole see amet ühitatav Euroopa Parlamendi liikme ametiga, märkis parlament vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4, et tema ametikoht jääb alates 21. detsembrist 2011 vabaks, ning teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.

Hispaania pädevad asutused on teatanud Íñigo Méndez de Vigo nimetamisest Hispaania valitsuse liikmeks alates 23. detsembrist 2011.

Kuna vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ei ole see amet ühitatav Euroopa Parlamendi liikme ametiga, märkis parlament vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4, et tema ametikoht jääb alates 23. detsembrist 2011 vabaks, ning teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.

Hispaania pädevad asutused on teatanud José Manuel García-Margallo y Marfili asemel Maria Auxiliadora Correa Zamora ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 13. jaanuarist 2012.

Hispaania pädevad asutused on teatanud Íñigo Méndez de Vigo asemel Juan Naranjo Escobari ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 13. jaanuarist 2012.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Maria Auxiliadora Correa Zamora ja Juan Naranjo Escobar vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

*

* *

Ilda Figueiredo on teatanud kirjalikult Euroopa Parlamendi liikme kohalt tagasi astumisest alates 18. jaanuarist 2012.

Michail Tremopoulos on teatanud kirjalikult Euroopa Parlamendi liikme kohalt tagasi astumisest alates 2. veebruarist 2012.

Elizabeth Lynne on teatanud kirjalikult Euroopa Parlamendi liikme kohalt tagasi astumisest alates 4. veebruarist 2012.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament, et need ametikohad jäävad alates nimetatud kuupäevadest vabaks, ning teavitab sellest asjaomaseid liikmesriike.

*

* *

Arvestades, et on jõustunud protokoll, millega muudetakse protokolli nr 36 üleminekusätete kohta Euroopa Parlamendi koosseisu osas aastatel 2009–2014, on Hollandi pädevad asutused nimetanud Daniël van der Stoepi Hollandile kuuluvale ametikohale alates 15. detsembrist 2011.

Hispaania pädevad ametiasutused on teatanud Oriol Junqueras Viesi asemel Ana Miranda ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 1. jaanuarist 2012.

Prantsusmaa pädevad ametiasutused on teatanud Elie Hoarau asemel Younous Omarjee ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 4. jaanuarist 2012.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Daniël van der Stoep, Ana Miranda ja Younous Omarjee vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

4.   Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1)

suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

(O-000239/2011), mille esitas(id) Maria do Céu Patrão Neves fraktsiooni PPE nimel, Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni S&D nimel, ja James Nicholson fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Toidutarneahela tasakaalustamatus (B7-0675/2011);

(O-000302/2011), mille esitas(id) Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Läbipaistvus ja õiglus toiduainete tarneahelas (B7-0676/2011);

(O-000001/2012), mille esitas(id) Rolandas Paksas ja Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel komisjonile: Toidutarneahela tasakaalustamatus (B7-0021/2012).

2)

kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123)

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda ja Marc Tarabella: Polüklooritud bifenüülidega (PCB) saastatud jõgede ja rannikualade puhastamist käsitlev Euroopa tegevuskava (0001/2012);

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes ja Rui Tavares: Mehitamata lennumasinate kasutamine inimeste sihtmärgistatud tapmiseks (0002/2012);

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Pașcu, Niccolò Rinaldi ja David-Maria Sassoli: Üleeuroopalise õiglaste mälestuspäeva loomise toetamine (0003/2012).

5.   Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1)

parlamendikomisjonid, raportid:

*Soovitus seoses nõukogu otsuse eelnõuga Euroopa Liidu seisukoha kohta jalakäijate ohutust käsitleva ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu ning valgusdioodlampe (LED-lampe) käsitleva ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu osas (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0004/2012)

*Soovitus seoses nõukogu otsuse eelnõuga Euroopa Liidu ühinemise kohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 29, milles käsitletakse sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätted seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsega (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0005/2012)

***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni vahelise koostöömemorandumi (millega luuakse tõhustatud koostöö raamistik) sõlmimise ning koostöömemorandumiga seotud menetluskorra sätestamise kohta (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Brian Simpson (A7-0391/2011)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 48 lõike 2 (algatusraportid) muutmise kohta (2011/2168(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Raport põllumajanduslike sisendite tarneahela kohta: struktuur ja mõjud (2011/2114(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: José Bové (A7-0421/2011)

Raport naiste olukorra kohta sõjaajal (2011/2198(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

Raport kodanike teenistuses oleva Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamise kohta (2011/2148(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Louis Michel (A7-0441/2011)

Raport ELi arengukoostöö kohta, millega toetatakse eesmärki muuta energia 2030. aastaks üldkättesaadavaks (2011/2112(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

*** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Brian Simpson (A7-0448/2011)

*** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2)

parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120):

Sandra Kalniete ja Vytautas Landsbergis. Resolutsiooni ettepanek: Nõukogude Liidu lagunemise 20. aastapäev (B7-0733/2011)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: AFET

nõuandvad komisjonid: LIBE

6.   Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

 

9. jaanuar 2012

Manfred Sachse (2 allkirja) (nr 1301/2011); Jean MORTES (nr 1302/2011); Ioannis Chatzisavvas (nr 1303/2011); Leszek Surowiec (nr 1304/2011); Christopher Hargreaves (nr 1305/2011); Stanisław Nienaltowski (nr 1306/2011); Rudolf Walke (nr 1307/2011); Przemysaw Kosowski (nr 1308/2011); Dieter Krapp (nr 1309/2011); Silke Scheutzow (nr 1310/2011); Brigitte Michels (nr 1311/2011); Kazimierz Zwolicki (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu) (nr 1312/2011); Zbigniew Durkalec (21 allkirja) (nr 1313/2011); Jean-Marie Taga Fosso (nr 1314/2011); Wojciech Zaglewski (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (nr 1315/2011); Stanisław Habdas (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (nr 1316/2011); Lesław Hardziej (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) (6 allkirja) (nr 1317/2011); Muller Halina Nalewajk (nr 1318/2011); Peter Haase (Deutsches Institut fur antibiotika-, gentechnik- und giftfreie krebspräventive Selbstversorgung) (nr 1319/2011); Zygmunt Cakala (nr 1320/2011); Massimo Pradella (Organisation internationale pour la protection des animaux) (112 683 allkirja) (nr 1321/2011); (nimi salastatud) (nr 1322/2011); (nimi salastatud) (nr 1323/2011); Izsák-Bács Jeremias (Magyarországi Anabaptista Misszió, Magyar Keresztény Mennonita Egyház) (nr 1324/2011); (nimi salastatud) (nr 1325/2011); Moritz Diehl (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (ESAT-SCD) (60 allkirja) (nr 1326/2011); Trevor Mayes (nr 1327/2011); Eduardo José Rodríguez Trujillo (nr 1328/2011); Vasil Kadrinov (132 allkirja) (nr 1329/2011); Agyeman Badu (GHANA NATIONALS ASSOCIATION PORDENONE BRANCH) (nr 1330/2011); Giovanni Passerini (Circolo Legambiente „IL PLATANO”) (2 allkirja) (nr 1331/2011); (nimi salastatud) (nr 1332/2011); (nimi salastatud) (nr 1333/2011); Bogusław Berliński (nr 1334/2011); (nimi salastatud) (nr 1335/2011); Rudolf Karlberger (nr 1336/2011); (nimi salastatud) (nr 1337/2011); Katja Braas (nr 1338/2011); Martin Jais (nr 1339/2011); (nimi salastatud) (nr 1340/2011); (nimi salastatud) (nr 1341/2011); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (nr 1342/2011); (nimi salastatud) (nr 1343/2011); (nimi salastatud) (nr 1344/2011); (nimi salastatud) (nr 1345/2011); (nimi salastatud) (nr 1346/2011); Anselma Guillermina Gómez Angulo (nr 1347/2011); (nimi salastatud) (nr 1348/2011); Alexandru Măgurean (177 allkirja) (nr 1349/2011); Thomas Bartl (nr 1350/2011); Christian Frener (nr 1351/2011); Georg Pichler (nr 1352/2011); Dimitar Dimitrov (nr 1353/2011); Günter Dillikrath (nr 1354/2011); Stefan Juranek (nr 1355/2011); Markus Tilli (nr 1356/2011); Klaus Jager (nr 1357/2011); Annemarie Grosshans (nr 1358/2011); Andreas Piechotta (nr 1359/2011); (nimi salastatud) (nr 1360/2011); Roswitha Jost (nr 1361/2011); Jurgen Bauschmann (PRO SCHNEEBERG) (nr 1362/2011); Karin Waringo (nr 1363/2011); Maria Megna (Comitato „Cittadini contro l'Amianto”) (nr 1364/2011); Jiří Focht (ZA ROZVOJ KRUŽBERKA) (2 allkirja) (nr 1365/2011).

 

13. jaanuar 2012

Simon Schutz (Amnesty International Maastricht Students - Group 560) (101 allkirja) (nr 1366/2011); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr 1367/2011); Klaus Krapoll (nr 1368/2011); Manfred Gehl (nr 1369/2011); Anna Martišková (45 allkirja) (nr 1370/2011); Béla György (nr 1371/2011).

7.   Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi septembri I ja septembri II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.

8.   Presidendi ametikohale kandideerijate teatavakstegemine

Parlamendi president teatas, et kodukorras ettenähtud korra kohaselt on kandidaatidena esitatud parlamendiliikmed Nirj Deva, Martin Schulz ja Diana Wallis.

9.   Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 477.709/PDOJ).

10.   Istungi lõpp

Istung lõppes kell 18.15.

Klaus Welle

peasekretär

Martin Schulz

president


Esmaspäev, 16. jaanuar 2012
KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Batten, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Caronna, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Lulling, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Merkies, Louis Michel, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Ries, Riquet, Roatta, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka