18.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 111/1


Mandag den 16. januar 2012
PROTOKOL FRA MØDET DEN 16. JANUAR 2012

2012/C 111 E/01

Indhold

1.

Genoptagelse af sessionen

2.

Erklæringer fra formanden

3.

Parlamentets sammensætning

4.

Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

5.

Modtagne dokumenter

6.

Andragender

7.

Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

8.

Bekendtgørelse af kandidaterne til valget af formand for Parlamentet

9.

Dagsorden for næste møde

10.

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

PROTOKOL FRA MØDET DEN 16. JANUAR 2012

FORSÆDE: Jerzy BUZEK

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 18.05.

2.   Erklæringer fra formanden

Formanden afgav nogle erklæringer.

Formanden henledte opmærksomheden på, at den franske journalist Gilles Jacquier var blevet dræbt ved et granatnedslag i Homs (Syrien) den 11. januar. Han mindede om, at mere end hundrede journalister døde sidste år under udøvelsen af deres arbejde.

Han nævnede krydstogtskibet Costa Concordias forlis ud for den italienske kyst den 13. januar, der havde kostet mindst seks liv, og udtrykte sin medfølelse med ofrenes familier.

Han mindedes Manuel Fraga Iribarne, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, der var afgået ved døden den 15. januar, og udtrykte sin medfølelse med hans familie.

Endelig ærede han mindet om Václav Havel, der var afgået ved døden den 18. december 2011.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

3.   Parlamentets sammensætning

De kompetente spanske myndigheder havde meddelt, at José Manuel García-Margallo y Marfil var blevet udnævnt til medlem af den spanske regering med virkning fra den 21. december 2011.

Da dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, fastslog Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 21. december 2011, og underrettede den berørte medlemsstat herom.

De kompetente spanske myndigheder havde ligeledes udnævnt Íñigo Méndez de Vigo til medlem af den spanske regering med virkning fra den 23. december 2011.

Da dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, fastslog Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 23. december 2011, og underrettede den berørte medlemsstat herom.

De kompetente spanske myndigheder havde meddelt, at Maria Auxiliadora Correa Zamora var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for José Manuel García-Margallo y Marfil med virkning fra den 13. januar 2012.

De kompetente spanske myndigheder havde meddelt, at Juan Naranjo Escobar var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Íñigo Méndez de Vigo med virkning fra den 13. januar 2012.

Maria Auxiliadora Correa Zamora og Juan Naranjo Escobar deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

*

* *

Ilda Figueiredo havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 18. januar 2012.

Michail Tremopoulos havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 2. februar 2012.

Elizabeth Lynne havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 4. februar 2012.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, konstaterede Parlamentet, at deres mandater var ledige fra fra disse datoer at regne, og underrettede de kompetente nationale myndigheder herom.

*

* *

Som følge af ikrafttrædelsen af protokol om ændring af protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser vedrørende Europa-Parlamentets sammensætning for resten af valgperioden 2009-2012 havde de kompetente nederlandske myndigheder udnævnt Daniël van der Stoep til at varetage det mandat, som Nederlandene havde fået tildelt med virkning fra den 15. december 2011.

De kompetente spanske myndigheder havde meddelt, at Ana Miranda var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Oriol Junqueras Vies med virkning fra den 1. januar 2012.

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Younous Omarjee var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Elie Hoarau med virkning fra den 4. januar 2012.

Daniël van der Stoep, Ana Miranda og Younous Omarjee deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

4.   Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1)

følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115)

(O-000239/2011) af Maria do Céu Patrão Neves for PPE-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos for S&D-Gruppen, og James Nicholson for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Ubalancer i fødevareforsyningskæden (B7-0675/2011)

(O-000302/2011) af Bairbre de Brún for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Åbenhed og retfærdighed i fødevareforsyningskæden (B7-0676/2011)

(O-000001/2012) af Rolandas Paksas og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, til Kommissionen: Manglende balance i fødevareforsyningskæden (B7-0021/2012).

2)

følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123)

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda og Marc Tarabella om et europæisk program for rensning af floder og kystområder, der er forurenet med polychlorerede biphenyler (PCB) (0001/2012)

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes og Rui Tavares om anvendelse af droner til målrettede drab (0002/2012)

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Pașcu, Niccolò Rinaldi og David-Maria Sassoli om støtte til oprettelsen af en europæisk mindedag for de retfærdige (0003/2012).

5.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra udvalgene: følgende betænkninger:

* Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om sikkerhed for fodgængere og om udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om diodelyskilder (LED-lyskilder) (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - INTA - Ordfører: Vital Moreira (A7-0004/2012)

* Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af regulativ nr. 29 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter for beskyttelse af fører og passagerer i et erhvervskøretøjs førerhus (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - INTA - Ordfører: Vital Moreira (A7-0005/2012)

*** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af et samarbejdsmemorandum mellem Den Europæiske Union og Organisationen for International Civil Luftfart om en ramme for et styrket samarbejde og om fastlæggelse af proceduremæssige ordninger i forbindelse hermed (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - TRAN - Ordfører: Brian Simpson (A7-0391/2011)

Betænkning om ændring af artikel 48, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden om initiativbetænkninger (2011/2168(REG)) - AFCO - Ordfører: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Betænkning om forsyningskæden for landbrugsbedrifters input: struktur og implikationer (2011/2114(INI)) - AGRI - Ordfører: José Bové (A7-0421/2011)

Betænkning om kvinders situation i krig (2011/2198(INI)) - FEMM - Ordfører: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

Betænkning om en EU-rumstrategi til gavn for borgerne (2011/2148(INI)) - ITRE - Ordfører: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - LIBE - Ordfører: Louis Michel (A7-0441/2011)

Betænkning om EU-udviklingssamarbejde til støtte for målsætningen om global adgang til energi i 2030 (2011/2112(INI)) - DEVE - Ordfører: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

*** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens regering om visse aspekter af lufttrafik (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - TRAN - Ordfører: Brian Simpson (A7-0448/2011)

*** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - INTA - Ordfører: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2)

fra medlemmerne: et beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120):

Sandra Kalniete og Vytautas Landsbergis. Forslag til beslutning om 20-årsdagen for Sovjetunionens fald (B7-0733/2011)

henvist til

:

kor.udv.: AFET

rådg.udv.: LIBE

6.   Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

 

Den 9. januar 2012

Manfred Sachse (2 underskrifter) (nr. 1301/2011); Jean MORTES (nr. 1302/2011); Ioannis Chatzisavvas (nr. 1303/2011); Leszek Surowiec (nr. 1304/2011); Christopher Hargreaves (nr. 1305/2011); Stanisław Nienaltowski (nr. 1306/2011); Rudolf Walke (nr. 1307/2011); Przemysaw Kosowski (nr. 1308/2011); Dieter Krapp (nr. 1309/2011); Silke Scheutzow (nr. 1310/2011); Brigitte Michels (nr. 1311/2011); Kazimierz Zwolicki (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu) (nr. 1312/2011); Zbigniew Durkalec (21 underskrifter) (nr. 1313/2011); Jean-Marie Taga Fosso (nr. 1314/2011); Wojciech Zaglewski (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (nr. 1315/2011); Stanisław Habdas (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (nr. 1316/2011); Lesław Hardziej (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) (6 underskrifter) (nr. 1317/2011); Muller Halina Nalewajk (nr. 1318/2011); Peter Haase (Deutsches Institut fur antibiotika-, gentechnik- und giftfreie krebspräventive Selbstversorgung) (nr. 1319/2011); Zygmunt Cąkała (nr. 1320/2011); Massimo Pradella (Organisation internationale pour la protection des animaux) (112 683 underskrifter) (nr. 1321/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1322/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1323/2011); Izsák-Bács Jeremias (Magyarországi Anabaptista Misszió, Magyar Keresztény Mennonita Egyház) (nr. 1324/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1325/2011); Moritz Diehl (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (ESAT-SCD) (60 underskrifter) (nr. 1326/2011); Trevor Mayes (nr. 1327/2011); Eduardo José Rodríguez Trujillo (nr. 1328/2011); Vasil Kadrinov (132 underskrifter) (nr. 1329/2011); Agyeman Badu (GHANA NATIONALS ASSOCIATION PORDENONE BRANCH) (nr. 1330/2011); Giovanni Passerini (Circolo Legambiente »IL PLATANO«) (2 underskrifter) (nr. 1331/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1332/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1333/2011); Bogusław Berliński (nr. 1334/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1335/2011); Rudolf Karlberger (nr. 1336/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1337/2011); Katja Braas (nr. 1338/2011); Martin Jais (nr. 1339/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1340/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1341/2011); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (nr. 1342/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1343/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1344/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1345/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1346/2011); Anselma Guillermina Gómez Angulo (nr. 1347/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1348/2011); Alexandru Măgurean (177 underskrifter) (nr. 1349/2011); Thomas Bartl (nr. 1350/2011); Christian Frener (nr. 1351/2011); Georg Pichler (nr. 1352/2011); Dimitar Dimitrov (nr. 1353/2011); Günter Dillikrath (nr. 1354/2011); Stefan Juranek (nr. 1355/2011); Markus Tilli (nr. 1356/2011); Klaus Jager (nr. 1357/2011); Annemarie Grosshans (nr. 1358/2011); Andreas Piechotta (nr. 1359/2011); (Navn fortroligt) (nr. 1360/2011); Roswitha Jost (nr. 1361/2011); Jurgen Bauschmann (PRO SCHNEEBERG) (nr. 1362/2011); Karin Waringo (nr. 1363/2011); Maria Megna (Comitato »Cittadini contro l'Amianto«) (nr. 1364/2011); Jiří Focht (ZA ROZVOJ KRUŽBERKA) (2 underskrifter) (nr. 1365/2011).

 

Den 13. januar 2012

Simon Schutz (Amnesty International Maastricht Students - Group 560) (101 underskrifter) (nr. 1366/2011); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr. 1367/2011); Klaus Krapoll (nr. 1368/2011); Manfred Gehl (nr. 1369/2011); Anna Martišková (45 underskrifter) (nr. 1370/2011); Béla György (nr. 1371/2011).

7.   Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioderne september I og september II forelå på websiden »Séance en direct«.

8.   Bekendtgørelse af kandidaterne til valget af formand for Parlamentet

Formanden meddelte Parlamentet, at han i overensstemmelse med betingelserne i forretningsordenen havde modtaget følgende kandidaturer til formandsposten: Nirj Deva, Martin Schulz og Diana Wallis.

9.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 477.709/PDOJ).

10.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 18.15.

Klaus Welle

generalsekretær

Martin Schulz

formand


Mandag den 16. januar 2012
TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Batten, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Caronna, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Lulling, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Merkies, Louis Michel, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Ries, Riquet, Roatta, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka