18.4.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 111/1


Pondělí, 16. ledna 2012
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Z 16. LEDNA 2012

2012/C 111 E/01

Obsah

1.

Pokračování zasedání

2.

Prohlášení předsednictví

3.

Složení Parlamentu

4.

Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

5.

Předložení dokumentů

6.

Petice

7.

Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

8.

Oznámení kandidátů na volbu do funkce předsedy

9.

Pořad jednání příštího denního zasedání

10.

Ukončení denního zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Z 16. LEDNA 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK

předseda

1.   Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 18:05.

2.   Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení.

Zmínil se o smrti francouzského novináře Gillese Jacquiera, který zahynul dne 11. ledna t.r. při útoku minometným granátem v syrském Homsu. Předseda připomněl, že v loňském roce při výkonu svého povolání zahynulo více než sto novinářů.

Připomněl rovněž ztroskotání výletní lodi Costa Concordia u italského pobřeží dne 13. ledna t.r., při kterém zahynulo nejméně šest osob, a vyjádřil soustrast rodinám obětí.

Uctil památku bývalého poslance Evropského parlamentu Manuela Fragy Iribarneho, který zemřel včera, 15. ledna, a vyjádřil soustrast jeho rodině.

Uctil rovněž památku Václava Havla, který zemřel dne 18. prosince 2011.

Parlament držel minutu ticha.

3.   Složení Parlamentu

Příslušné španělské orgány oznámily, že José Manuel García-Margallo y Marfil byl jmenován členem španělské vlády s účinností od 21. prosince 2011.

Vzhledem k tomu, že podle čl. 7 odst.1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, Parlament na základě čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu Parlamentu oznámil uvolnění mandátu s účinností od 21. prosince 2011 a informoval o tom dotyčný členský stát.

Příslušné španělské orgány oznámily, že Íñigo Méndez de Vigo byl jmenován členem španělské vlády s účinností od 23. prosince 2011.

Vzhledem k tomu, že podle čl. 7 odst.1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, Parlament na základě čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu Parlamentu oznámil uvolnění mandátu s účinností od 23. prosince 2011 a informoval o tom dotyčný členský stát.

Příslušné španělské orgány oznámily, že Maria Auxiliadora Correa Zamora, kterou je nahrazen José Manuel García-Margallo y Marfil, byla zvolena poslankyní Parlamentu s účinností od 13. ledna 2012.

Příslušné španělské orgány oznámily, že Juan Naranjo Escobar, kterým je nahrazen Íñigo Méndez de Vigo, byl zvolen poslancem Parlamentu s účinností od 13. ledna 2012.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Maria Auxiliadora Correa Zamora a Juan Naranjo Escobar v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

*

* *

Ilda Figueiredo písemně oznámila, že odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu s účinností od 18. ledna 2012.

Michail Tremopoulos písemně oznámil, že odstupuje z funkce poslance Parlamentu s účinností od 2. února 2012.

Elizabeth Lynne písemně oznámila, že odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu s účinností od 4. února 2012.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění jejich mandátů a informoval o tom dotčené členské státy.

*

* *

V souvislosti s tím, že vstoupil v platnost protokol, kterým se mění protokol č. 36 o přechodných ustanoveních a který se týká složení Evropského parlamentu po zbývající část volebního období 2009–2014, příslušné nizozemské orgány jmenovaly Daniëla van der Stoepa poslancem, který obsadí křeslo, jež připadlo Nizozemsku, s účinností od 15. prosince 2011.

Příslušné španělské orgány oznámily, že Ana Miranda, kterou je nahrazen Oriol Junqueras Vies, byla zvolena poslankyní Parlamentu s účinností od 1. ledna 2012.

Příslušné francouzské orgány oznámily, že Younous Omarjee, kterým je nahrazen Elie Hoarau, byl zvolen poslancem Parlamentu s účinností od 4. ledna 2012.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Daniël van der Stoep, Ana Miranda a Younous Omarjee v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

4.   Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1)

otázky k ústnímu zodpovězení (článek 115 jednacího řádu)

(O-000239/2011), kterou pokládají Maria do Céu Patrão Neves za skupinu PPE, Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu S&D, a James Nicholson za skupinu ECR Komisi: Nerovnováha v potravinovém řetězci (B7-0675/2011);

(O-000302/2011), kterou pokládá Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL Komisi: Transparentnost a spravedlivost v potravinářském řetězci (B7-0676/2011);

(O-000001/2012), kterou pokládají Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas za skupinu EFD, Komisi: Nevyváženost v potravinovém dodavatelském řetězci (B7-0021/2012).

2)

písemná prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda a Marc Tarabella k Evropskému programu čištění řek a pobřežních oblastí znečištěných polychlorovanými bifenyly (PCB) (0001/2012);

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes a Rui Tavares o užívání bezpilotních letounů pro cílené zabíjení (0002/2012);

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Pașcu, Niccolò Rinaldi a David-Maria Sassoli na podporu vyhlášení Evropského dne památky spravedlivých (0003/2012).

5.   Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1)

z parlamentních výborů – zprávy

* Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o postoji Evropské unie k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o bezpečnosti chodců a k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o zdrojích světla využívajících světelných diod (LED) (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0004/2012)

* Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Unie k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 29 o jednotných podmínkách pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0005/2012)

*** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci, a o stanovení souvisejících procesních ujednání (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0391/2011)

Zpráva o změně čl. 48 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu o zprávách z vlastního podnětu (2011/2168(REG)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Zpráva o dodavatelském řetězci pro zemědělské vstupy: struktura a důsledky (2011/2114(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: José Bové (A7-0421/2011)

Zpráva o situaci žen ve válce (2011/2198(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

Zpráva o kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům (2011/2148(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Louis Michel (A7-0441/2011)

Zpráva o rozvojové spolupráci EU na podporu cíle všeobecného přístupu k energii do roku 2030 (2011/2112(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

*** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Indonéské republiky o některých aspektech leteckých služeb (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0448/2011)

*** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2)

od poslanců – návrh usnesení (článek 120 jednacího řádu)

Sandra Kalniete a Vytautas Landsbergis: Návrh usnesení o dvacátém výročí zániku Sovětského svazu (B7-0733/2011)

předáno

věcně příslušný výbor: AFET

stanovisko: LIBE

6.   Petice

Následující petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 201 odst. 6 jednacího řádu:

 

Dne 9. ledna 2012

Manfred Sachse (2 podpisy) (č. 1301/2011); Jean MORTES (č. 1302/2011); Ioannis Chatzisavvas (č. 1303/2011); Leszek Surowiec (č. 1304/2011); Christopher Hargreaves (č. 1305/2011); Stanisław Nienaltowski (č. 1306/2011); Rudolf Walke (č. 1307/2011); Przemysaw Kosowski (č. 1308/2011); Dieter Krapp (č. 1309/2011); Silke Scheutzow (č. 1310/2011); Brigitte Michels (č. 1311/2011); Kazimierz Zwolicki (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu) (č. 1312/2011); Zbigniew Durkalec (21 podpisů) (č. 1313/2011); Jean-Marie Taga Fosso (č. 1314/2011); Wojciech Zaglewski (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (č. 1315/2011); Stanisław Habdas (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (č. 1316/2011); Lesław Hardziej (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) (6 podpisů) (č. 1317/2011); Muller Halina Nalewajk (č. 1318/2011); Peter Haase (Deutsches Institut fur antibiotika-, gentechnik- und giftfreie krebspräventive Selbstversorgung) (č. 1319/2011); Zygmunt Cakala (č. 1320/2011); Massimo Pradella (Organisation internationale pour la protection des animaux) (112 683 podpisů) (č. 1321/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1322/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1323/2011); Izsák-Bács Jeremias (Magyarországi Anabaptista Misszió, Magyar Keresztény Mennonita Egyház) (č. 1324/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1325/2011); Moritz Diehl (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (ESAT-SCD) (60 podpisů) (č. 1326/2011); Trevor Mayes (č. 1327/2011); Eduardo José Rodríguez Trujillo (č. 1328/2011); Vasil Kadrinov (132 podpisů) (č. 1329/2011); Agyeman Badu (GHANA NATIONALS ASSOCIATION PORDENONE BRANCH) (č. 1330/2011); Giovanni Passerini (Circolo Legambiente „IL PLATANO“) (2 podpisy) (č. 1331/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1332/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1333/2011); Bogusław Berliński (č. 1334/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1335/2011); Rudolf Karlberger (č. 1336/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1337/2011); Katja Braas (č. 1338/2011); Martin Jais (č. 1339/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1340/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1341/2011); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (č. 1342/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1343/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1344/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1345/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1346/2011); Anselma Guillermina Gómez Angulo (č. 1347/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1348/2011); Alexandru Măgurean (177 podpisů) (č. 1349/2011); Thomas Bartl (č. 1350/2011); Christian Frener (č. 1351/2011); Georg Pichler (č. 1352/2011); Dimitar Dimitrov (č. 1353/2011); Günter Dillikrath (č. 1354/2011); Stefan Juranek (č. 1355/2011); Markus Tilli (č. 1356/2011); Klaus Jager (č. 1357/2011); Annemarie Grosshans (č. 1358/2011); Andreas Piechotta (č. 1359/2011); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1360/2011); Roswitha Jost (č. 1361/2011); Jurgen Bauschmann (PRO SCHNEEBERG) (č. 1362/2011); Karin Waringo (č. 1363/2011); Maria Megna (Comitato „Cittadini contro l'Amianto“) (č. 1364/2011); Jiří Focht (ZA ROZVOJ KRUŽBERKA) (2 podpisy) (č. 1365/2011).

 

Dne 13. ledna 2012

Simon Schutz (Amnesty International Maastricht Students - Group 560) (101 podpisy) (č. 1366/2011); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (č. 1367/2011); Klaus Krapoll (č. 1368/2011); Manfred Gehl (č. 1369/2011); Anna Martišková (45 podpisů) (č. 1370/2011); Béla György (č. 1371/2011).

7.   Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním a druhém zářijovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.

8.   Oznámení kandidátů na volbu do funkce předsedy

Předseda informoval plénum, že v souladu s podmínkami stanovenými jednacím řádem mu byly postoupeny nominace poslanců Nirji Devy, Martina Schulze a Diany Wallisové.

9.   Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 477.709/PDOJ).

10.   Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 18:15.

Klaus Welle

generální tajemník

Martin Schulz

předseda


Pondělí, 16. ledna 2012
PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Batten, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Caronna, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Lulling, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Merkies, Louis Michel, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Ries, Riquet, Roatta, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka