27.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 252/51


Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 26. maj 2011 — Kalmár mod Europol

(Sag F-83/09) (1)

(Personalesag - ansatte i Europol - afskedigelse - påstand om annullation - betaling af vederlag. - virkningen af en annullationsdom)

2011/C 252/109

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger Andreas Kalmár (Haag, Nederlandene) (ved advokat D.C. Coppens)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (ved D. Neumann og D. El Khoury, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af Europols afgørelser af 4. og 24. februar 2009 om at afskedige sagsøgeren og om at suspendere ham fra tjenesten i opsigelsesperioden. Dels påstand om erstatning for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt.

Konklusion

1)

Afgørelsen af 4. februar 2009, hvorved direktøren for Den Europæiske Politienhed (Europol) opsagde Andreas Kalmár’s tidsbegrænsede kontrakt, afgørelsen af 24. februar 2009, hvorved Europols direktør fritog den pågældende fra forpligtelsen til at gøre tjeneste i opsigelsesperioden samt afgørelsen af 18. juli 2009 om afslag på sagsøgerens klage, annulleres.

2)

Europol tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 5 000 EUR i erstatning.

3)

I øvrigt frifindes Europol.

4)

Europol bærer sine egne omkostninger og betaler Andreas Kalmárs omkostninger.


(1)  EUT C 24 af 30.1.2010, s. 80.