27.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 252/51


Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 май 2011 г. — Kalmár/Европол

(Дело F-83/09) (1)

(Публична служба - Персонал на Европол - Уволнение - Искане за отмяна - Изплащане на възнаграждение - Действие на решението за отмяна)

2011/C 252/109

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Andreas Kalmár (Хага, Нидерландия) (представител: D. C. Coppens, avocat)

Ответник: Европейска полицейска служба (представители: D. Neumann и D. El Khoury, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решенията на Европол от 4 и 24 февруари 2009 г. съответно за уволнение на жалбоподателя и за отстраняването му от длъжност в срока на предизвестието. От друга страна, искане за обезщетяване на жалбоподателя за претърпените от него неимуществени вреди.

Диспозитив

1.

Отменя решението от 4 февруари 2009 г., с което директорът на Европейската полицейска служба (Европол) прекратява срочния договор на г-н Kalmár, решението от 24 февруари 2009 г., с което директорът на Европол освобождава заинтересованото лице от задълженията му в срока на предизвестието, и решението от 18 юли 2009 г., с което е отхвърлена жалбата, подадена от това лице по административен ред.

2.

Осъжда Европол да заплати на жалбоподателя сума в размер на 5 000 EUR като обезщетение за вреди.

3.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

4.

Европол понася наред с направените от нея съдебни разноски и тези на г-н Kalmár.


(1)  ОВ C 24, 30.1.2010 г., стр. 80.