7.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 38/1


RÅDETS BESLUT

av den 28 januari 2014

om ingående av protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan

(2014/60/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 23 juli 2007 förordning (EG) nr 893/2007 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet). Protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt avtalet löpte ut den 15 september 2012.

(2)

Unionen har förhandlat fram ett nytt protokoll med Republiken Kiribati som ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Republiken Kiribatis överhöghet eller jurisdiktion (nedan kallat protokollet).

(3)

Protokollet undertecknades i enlighet med rådets beslut 2012/669/EU (2) och har tillämpats provisoriskt från och med den 16 september 2012.

(4)

Protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan (nedan kallat protokollet), godkänns härmed på unionens vägnar (3).

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 16 i protokollet (4).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2014.

På rådets vägnar

G. STOURNARAS

Ordförande


(1)  EUT L 205, 7.8.2007, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2012/669/EU av den 9 oktober 2012 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan (EUT L 300, 30.10.2012, s. 2).

(3)  Protokollet har offentliggjorts i EUT L 300, 30.10.2012, s. 3, tillsammans med beslutet om undertecknande.

(4)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.