7.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/1


SKLEP SVETA

z dne 28. januarja 2014

o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani

(2014/60/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. julija 2007 sprejel Uredbo (ES) št. 893/2007o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Protokol, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, določene v Sporazumu, je prenehal veljati 15. septembra 2012.

(2)

Unija se je z Republiko Kiribati pogajala o novem protokolu, ki plovilom EU dodeljuje ribolovne možnosti v vodah, v katerih Republika Gvineja Bissau izvaja svojo suverenost oziroma jurisdikcijo (v nadaljenjm besedilu: Protokol).

(3)

Protokol je bil podpisan v skladu s Sklepom Sveta 2012/669/EU (2) in se začasno uporablja od 16. septembra 2012 dalje.

(4)

Protokol bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol o določitvi ribolovnih možnostih in finančnega prispevka, določenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Protokol) se odobri v imenu Unije (3).

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 16 Protokola (4).

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. januarja 2014

Za Svet

Predsednik

G. STOURNARAS


(1)  UL L 205, 7.8.2007, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 2012/669/EU z dne 9. oktobra 2012 o podpisu Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani, v imenu Evropske unije ter o začasni uporabi Protokola (UL L 300, 30.10.2012, str. 2.)

(3)  Protokol je bil objavljen v UL L 300, 30.10.2012, str. 3, skupaj s sklepom o podpisu.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Protokola.