7.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/1


DECYZJA RADY

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

(2014/60/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 23 lipca 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 893/2007 w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony (1) (zwanej dalej „Umową”). Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie stracił moc z dniem 15 września 2012 r.

(2)

Unia wynegocjowała z Republiką Kiribati nowy protokół przyznający statkom UE uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Republiki Kiribati (zwany dalej „Protokołem”).

(3)

Protokół został podpisany zgodnie z decyzją Rady 2012/669/UE (2) oraz jest tymczasowo stosowany od dnia 16 września 2012 r.

(4)

Protokół powinien zostać zatwierdzony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Protokół ustalający uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony (zwany dalej „Protokołem”) (3).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 16 Protokołu (4).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2014 r.

W imieniu Rady

G. STOURNARAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 1.

(2)  Decyzja Rady 2012/669/UE z dnia 9 października 2012 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony (Dz.U. L 300 z 30.10.2012, s. 2).

(3)  Protokół został opublikowany w Dz.U. L 300 z 30.10.2012, s. 3 wraz z decyzją w sprawie jego podpisania.

(4)  Data wejścia w życie Protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.