7.2.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 38/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 28 januari 2014

betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kiribati, anderzijds

(2014/60/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, juncto artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 23 juli 2007 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EG) nr. 893/2007 betreffende de sluiting van een Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kiribati, anderzijds (1) („de overeenkomst”). Een protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de overeenkomst, loopt af op 15 september 2012.

(2)

De Unie heeft met de Republiek Kiribati onderhandeld over een nieuw protocol waarbij aan EU-vaartuigen vangstmogelijkheden worden geboden in de wateren waarover de Republiek Kiribati de soevereiniteit of de jurisdictie heeft („het protocol”).

(3)

Het protocol is op basis van Besluit 2012/669/EU van de Raad (2) ondertekend en is vanaf 16 september 2012 voorlopig toegepast.

(4)

Het protocol moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kiribati, anderzijds („het protocol”) wordt namens de Unie goedgekeurd (3).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad geeft namens de Unie de in artikel 16 van het protocol bedoelde kennisgeving (4).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

G. STOURNARAS


(1)  PB L 205 van 7.8.2007, blz. 1.

(2)  Besluit 2012/669/EU van de Raad van 9 oktober 2012 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kiribati, anderzijds (PB L 300 van 30.10.2012, blz. 2).

(3)  Het protocol is bekendgemaakt in PB L 300 van 30.10.2012, blz. 3, samen met het besluit tot ondertekening ervan.

(4)  De datum van inwerkingtreding van het protocol zal worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie door het secretariaat-generaal van de Raad.