7.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/1


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 28. janvāris)

par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses

(2014/60/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 23. jūlijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 893/2007, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses (1) (“nolīgums”). Protokols, ar kuru nosaka nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, zaudēja spēku 2012. gada 15. septembrī.

(2)

Savienība ir risinājusi sarunas ar Kiribati Republiku par jaunu protokolu, ar kuru ES kuģiem piešķir zvejas iespējas ūdeņos, kas ir Kiribati Republikas suverenitātē vai jurisdikcijā (“protokols”).

(3)

Protokols tika parakstīts saskaņā ar Padomes Lēmumu 2012/669/ES (2), un to provizoriski piemēro no 2012. gada 16. septembra.

(4)

Protokols būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses (“protokols”) (3).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz protokola 16. pantā paredzēto paziņojumu (4).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 28. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

G. STOURNARAS


(1)  OV L 205, 7.8.2007., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2012/669/ES (2012. gada 9. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses (OV L 300, 30.10.2012., 2. lpp.).

(3)  Protokols ir publicēts OV L 300, 30.10.2012., 3. lpp., kopā ar lēmumu par parakstīšanu.

(4)  Protokola spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.