7.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. sausio 28 d.

dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo

(2014/60/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

2007 m. liepos 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 893/2007 dėl Europos bendrijos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (1) (toliau – Susitarimas). Protokolo, kuriuo nustatomos Susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas baigėsi 2012 m. rugsėjo 15 d.;

(2)

Sąjunga derėjosi su Kiribačio Respublika dėl naujo protokolo, pagal kurį ES laivams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos Kiribačio Respublika turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai (toliau – Protokolas);

(3)

Protokolas pasirašytas remiantis Tarybos sprendimu Nr. 2012/669/ES (2) ir laikinai taikomas nuo 2012 m. rugsėjo 16 d.;

(4)

Protokolas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Protokolas, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (toliau – Protokolas) (3).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Protokolo 16 straipsnyje numatytą pranešimą (4).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  OL L 205, 2007 8 7, p. 1.

(2)  2012 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas 2012/669/ES dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 300, 2012 10 30, p. 2).

(3)  Protokolas buvo paskelbtas OL L 300, 2012 10 30, p. 3, kartu su sprendimu dėl jo pasirašymo.

(4)  Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.