15/Sv. 25

HR

Službeni list Europske unije

211


32013D0135


L 075/34

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 15. ožujka 2013.

o izmjeni odluka 2007/506/EZ i 2007/742/EZ radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša EU-a određenim proizvodima

(priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1411)

(Tekst značajan za EGP)

(2013/135/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku zaštite okoliša EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 3. točku (c),

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak zaštite okoliša,

budući da:

(1)

Odluka Komisije 2007/506/EZ od 21. srpnja 2007. o uspostavljanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za sapune, šampone i regeneratore za kosu (2) istječe 31. ožujka 2013.

(2)

Odluka Komisije 2007/742/EZ od 9. rujna 2007. o uspostavljanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za električne, plinske ili apsorpcijske plinske toplinske crpke (3) istječe 31. ožujka 2013.

(3)

Provedeno je ocjenjivanje radi vrednovanja značaja i prikladnosti postojećih ekoloških mjerila, kao i s njima povezanih zahtjeva za ocjenjivanje i provjeru, koji su uspostavljeni tim odlukama. Uzimajući u obzir različite faze postupka revizije tih odluka, prikladno je produljiti razdoblje važenja ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva za ocjenjivanje i provjeru, koje one utvrđuju. Razdoblje važenja ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva za ocjenjivanje i provjeru utvrđenih u odlukama 2007/506/EZ i 2007/742/EZ trebalo bi se produžiti do 31. prosinca 2013.

(4)

Odluke 2007/506/EZ i 2007/742/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog prema članku 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 4. Direktive 2007/506/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚sapuni, šamponi i regeneratori za kosu’ kao i s njima povezani zahtjevi za ocjenjivanje i provjeru važeći su do 31. prosinca 2013.”

Članak 2.

Članak 4. Direktive 2007/742/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚električne, plinske ili apsorpcijske plinske toplinske crpke’ kao i s njima povezani zahtjevi za ocjenjivanje i provjeru važeći su do 31. prosinca 2013.”

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2013.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  SL L 186, 18.7.2007., str. 36.

(3)  SL L 301, 20.11.2007., str. 14.