19.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 март 2013 година

за изменение на решения 2007/506/ЕО и 2007/742/ЕО с оглед удължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за някои продукти

(нотифицирано под номер C(2013) 1411)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/135/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 3, буква в) от него,

след консултации със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на валидност на Решение 2007/506/ЕО на Комисията от 21 юни 2007 г. относно създаване на екологични критерии за присъждане на знака на Общността за екомаркировка на сапуни, шампоани и балсами за коса (2) изтича на 31 март 2013 г.

(2)

Срокът на валидност на Решение 2007/742/ЕО на Комисията от 9 ноември 2007 г. за установяване на екологичните критерии за присъждането на знака за екомаркировка на Общността на електрически, газови или абсорбционни термопомпи (3) изтича на 31 март 2013 г.

(3)

Беше направена оценка, за да се установят адекватността и целесъобразността на сегашните екологични критерии, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, определени с горните решения. Предвид различните етапи на процеса на преразглеждане на посочените решения е целесъобразно да се удължат сроковете на валидност на екологичните критерии и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, които те установяват. Срокът на валидност на екологичните критерии и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, определени с решения 2007/506/ЕО и 2007/742/ЕО, следва да бъде удължен до 31 декември 2013 г.

(4)

Решения 2007/506/ЕО и 2007/742/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 4 от Решение 2007/506/ЕО се заменя със следното:

„Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „сапуни, шампоани и балсами за коса“, както и съответните изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2013 г.“

Член 2

Член 4 от Решение 2007/742/ЕО се заменя със следното:

„Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „електрически, газови или абсорбционни термопомпи“, както и съответните изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2013 г.“

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 март 2013 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 186, 18.7.2007 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 301, 20.11.2007 г., стр. 14.