ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα)

της 7ης Ιουλίου 1964 ( *1 )

Αντικείμενο της υποθέσεως:

Προσφυγή ακυρώσεως της αποφάσεως με την οποία ο Gennaro Pandolfelli στη θέση που διορίστηκε προϊστάμενος του τμήματος III-C-2 της διευθύνσεως «δικαίωμα εγκαταστάσεως και παροχή υπηρεσιών» στη γενική διεύθυνση της εσωτερικής αγοράς.

Διατακτικό της αποφάσεως:

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ακυρώνει την απόφαση περί προαγωγής του Gennaro Pandolfelli στη θέση που κηρύχθηκε κενή στο τμήμα III-C-2 με την ανακοίνωση 690.

Πρόταση του γενικού εισαγγελέα:

Πρότεινε να γίνει δεκτή η προσφυγή.


( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.