19.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/19


Решение на Общия съд от 6 октомври 2011 г. — Industrias Francisco Ivars/СХВП Motive (Скоростни регулатори)

(Дело T-246/10) (1)

(Промишлен дизайн на Общността - Производство по обявяване на недействителност - Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ скоростен регулатор - Предходен промишлен дизайн на Общността - Основание за обявяване на недействителност - Липса на оригиналност - Липса на различно цялостно впечатление - Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

2011/C 340/37

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Испания) (представители: E. Caballero Oliver и A. Sanz-Bermell y Martínez, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Motive Srl (Montirone, Италия) (представители: I. Valdelomar Serrano и J. Mora Granell, avocats)

Предмет

Жалба за отмяна на решението на трети апелативен състав на СХВП от 16 март 2010 г. по преписка R 1337/2008-3, свързано с производство по обявяване на недействителност между Motive Srl и Industrias Francisco Ivars, SL.

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда Industrias Francisco Ivars, SL да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 195, 17.7.2010 г.