28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 25/70


Žaloba podaná 11. novembra 2011 — ZZ/Komisia

(Vec F-118/11)

2012/C 25/137

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia, ktorým Komisia odmietla prijať rozhodnutie o tom, že žalobca trpí chorobou z povolania

Návrhy žalobcu

zrušiť zamietavé rozhodnutie Komisie alebo za ktoré je Komisia zodpovedná bez ohľadu na spôsob, akým bolo uvedené zamietnutie žiadosti žalobcu z 30. júna 2011, zaslané právnemu zástupcovi Komisie pro tempore a menovaciemu orgánu Komisie, vydané a či bolo čiastočné alebo úplné,

určiť, že Komisia protiprávne neprijala rozhodnutie v zmysle a podľa článku 78 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie týkajúce sa choroby z povolania, ktorá spôsobila odchod žalobcu do dôchodku stanovený rozhodnutím z 30. mája 2005, alebo prinajmenšom vykonať zmenu predmetného rozhodnutia, ktoré by prijala — čo nie je isté — v okamihu, keď prijala rozhodnutie z 30. mája 2005,

uložiť Komisii povinnosť, aby žalobcovi uhradila sumu 4 250 eur, a síce sumu, ktorá, pokiaľ nebude žalobcovi uhradená, založí preňho nárok na úroky z omeškania vo výške 10 % ročne a s ročnou kapitalizáciou od zajtrajšieho dňa do dňa, keď k uvedenej úhrade dôjde,

uložiť Komisii povinnosť, aby žalobcovi uhradila sumu 50 eur denne od zajtrajšieho dňa do 180. dňa nasledujúceho po 1. júli 2011, a to za každý deň, behom ktorého bude trvať predmetná nečinnosť, pričom táto suma 50 eur musí byť uhradená v samotný deň, a pokiaľ uhradená nebude, založí nárok na úroky z omeškania v prospech žalobcu vo výške 10 % ročne a s ročnou kapitalizáciou, a to odo dňa nasledujúceho po dni, keď malo k uvedenej úhrade dôjsť, až do dňa, keď bude vykonaná,

uložiť Komisii povinnosť, aby žalobcovi uhradila sumu 60 eur denne za každý dodatočný deň, behom ktorého bude trvať predmetná nečinnosť, a to od 181. dňa nasledujúceho po 1. júli 2011 do 270. dňa nasledujúceho po tomto dni, pričom táto suma 60 eur musí byť uhradená v samotný deň, a pokiaľ uhradená nebude, založí nárok na úroky z omeškania v prospech žalobcu vo výške 10 % ročne a s ročnou kapitalizáciou, a to odo dňa nasledujúceho po dni, keď malo k uvedenej úhrade dôjsť, až do dňa, keď bude vykonaná,

uložiť Komisii povinnosť, aby žalobcovi uhradila sumu 75 eur denne za každý dodatočný deň, behom ktorého bude trvať predmetná nečinnosť, a to od 271. dňa nasledujúceho po 1. júli 2011 do 360. dňa nasledujúceho po tomto dni, pričom táto suma 75 eur musí byť uhradená v samotný deň, a pokiaľ uhradená nebude, založí nárok na úroky z omeškania v prospech žalobcu vo výške 10 % ročne a s ročnou kapitalizáciou, a to odo dňa nasledujúceho po dni, keď malo k uvedenej úhrade dôjsť, až do dňa, keď bude vykonaná,

uložiť Komisii povinnosť, aby žalobcovi uhradila sumu 100 eur denne za každý dodatočný deň, behom ktorého bude trvať predmetná nečinnosť, a to od 361. dňa nasledujúceho po 1. júli 2011 po dobu, keď bude trvať predmetná nečinnosť, pričom táto suma 100 eur musí byť uhradená v samotný deň, a pokiaľ uhradená nebude, založí nárok na úroky z omeškania v prospech žalobcu vo výške 10 % ročne, a to odo dňa nasledujúceho po dni, keď malo k uvedenej úhrade dôjsť, až do dňa, keď bude vykonaná,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.