28.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 25/70


Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-118/11)

2012/C 25/137

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji o odmowie przyjęcia decyzji dotyczącej uznania, iż choroba skarżącego ma podłoże zawodowe.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez Komisję lub przypisywalnej Komisji o oddaleniu, bez względu na to jaką przybrało ono formę i czy miało charakter częściowy czy całkowity, żądań skarżącego ujętych w jego wniosku z dnia 30 czerwca 2011 r., przekazanym organowi powołującemu Komisji przez jego tymczasowego przedstawiciela prawnego;

stwierdzenie, że Komisja nie przyjęła decyzji w rozumieniu i dla celów art. 78 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej o tym, że przydzielenie skarżącego do stanowiska w drodze decyzji z dnia 30 maja 2005 r. było podyktowane względami zawodowymi i spowodowało przeniesienie go na emeryturę tudzież nie przystąpiła do ponownego zbadania rozstrzygnięcia, które może wynikać z decyzji wydanej w dniu 30 maja 2005 r.;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 4 250 EUR, z którą to kwotą w razie niedokonania jej zapłaty będą wiązać się odsetki w wysokości 10 % rocznie z coroczną kapitalizacją naliczane od następnego dnia po wniesieniu skargi do dnia rzeczywistego dokonania zapłaty;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 50 EUR/dzień za każdy kolejny dzień zaniechania, o którym powyżej, poczynając od następnego dnia po wniesieniu skargi aż do 180 dnia po dniu 1 lipca 2011 r., która ta kwota 50 EUR powinna zostać wpłacona wspomnianego dnia a jeśli nie zostanie to będą się z nią wiązać odsetki w wysokości 10 % rocznie z coroczną kapitalizacją naliczane od następnego dnia po dniu, w którym zapłata miała zostać dokonana aż do dnia jej rzeczywistego dokonania;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 60 EUR/dzień za każdy kolejny dzień zaniechania, o którym powyżej, w okresie od 181 dnia po dniu 1 lipca 2011 r. do 270 dnia po wspomnianym dniu, która ta kwota 60 EUR powinna zostać wpłacona tego dnia a jeśli nie zostanie to będą się z nią wiązać odsetki w wysokości 10 % rocznie z coroczną kapitalizacją naliczane od następnego dnia po dniu, w którym zapłata miała zostać dokonana aż do dnia jej rzeczywistego dokonania;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 75 EUR/dzień za każdy kolejny dzień zaniechania, o którym powyżej, w okresie od 271 dnia po dniu 1 lipca 2011 r. do 360 dnia po wspomnianym dniu, która ta kwota 75 EUR powinna zostać wpłacona tego dnia a jeśli nie zostanie to będą się z nią wiązać odsetki w wysokości 10 % rocznie z coroczną kapitalizacją naliczane od następnego dnia po dniu, w którym zapłata miała zostać dokonana aż do dnia jej rzeczywistego dokonania;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 100 EUR/dzień za każdy kolejny dzień zaniechania, o którym powyżej, w okresie rozpoczynającym się 361 dnia po dniu 1 lipca 2011 r., która ta kwota 100 EUR powinna zostać wpłacona tego dnia a jeśli nie zostanie to będą się z nią wiązać odsetki w wysokości 10 % rocznie z coroczną kapitalizacją naliczane od następnego dnia po dniu, w którym zapłata miała zostać dokonana aż do dnia jej rzeczywistego dokonania;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.