28.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 25/70


Prasība, kas celta 2011. gada 11. novembrī — ZZ/Komisija

(Lieta F-118/11)

2012/C 25/137

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis — G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt Komisijas netiešo lēmumu, ar kuru tā atteicās pieņemt lēmumu par prasītāja slimības atzīšanu par arodslimību

Prasītāja prasījumi:

atcelt jebkādā veidā izteikto lēmumu, ko ir pieņēmusi Komisija vai par kuru tā ir atbildīga un ar kuru pilnīgi vai daļēji ir noraidīts prasītāja 2011. gada 30. jūnija lūgums, kuru tas nosūtīja Komisijai tās likumiskā pārstāvja pienākumu izpildītāja personā un Komisijas iecēlējinstitūcijai;

atzīt, ka Komisija prettiesiski ir atturējusies pieņemt lēmumu Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 78. panta nozīmē un saskaņā ar to saistībā ar prasītāja slimības, kuras dēļ viņam bija jāpensionējas saskaņā ar 2005. gada 30. maija lēmumu, atzīšanu par arodslimību, vai, pakārtoti, grozīt šo [Komisijas] pieņemto netieši izteikto lēmumu, kurš esot ticis pieņemts vienlaicīgi ar 2005. gada 30. maija lēmumu;

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam summu EUR 4 250 apmērā, kas, gadījumā, ja tā netiek izmaksāta prasītajam, tiks uzskatīta par pamatsummu procentiem pēc likmes 10 % gadā, ar ikgadējo kapitalizāciju sākot no rītdienas un līdz pilnīgas tās samaksas dienai;

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam summu EUR 50 dienā, sākot no rītdienas līdz 180. dienai pēc 2011. gada 1. jūlija, par katru dienu, kad vēl nav pieņemts minētais lēmums, šo summu EUR 50 apmērā izmaksājot katru dienu, un, ja tā netiek samaksāta, no tās aprēķinot procentus par labu prasītājam pēc likmes 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no dienas, kad samaksa bija jāveic, līdz pilnīgas tās samaksas dienai;

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam summu EUR 60 dienā par katru papildu dienu, kad vēl nav pieņemts minētais lēmums, sākot no 181. dienas pēc 2011. gada 1. jūlija līdz 270. dienai pēc šī datuma, šo summu EUR 60 apmērā izmaksājot katru dienu, un, ja tā netiek samaksāta, no tās aprēķinot procentus par labu prasītājam pēc likmes 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no dienas, kad samaksa bija jāveic, līdz pilnīgas tās samaksas dienai;

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam summu EUR 75 dienā par katru papildu dienu, kad vēl nav pieņemts minētais lēmums, sākot no 271. dienas pēc 2011. gada 1. jūlija līdz 360. dienai pēc šī datuma, šo summu EUR 75 apmērā izmaksājot katru dienu, un, ja tā netiek samaksāta, no tās aprēķinot procentus par labu prasītājam pēc likmes 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no dienas, kad samaksa bija jāveic, līdz pilnīgas tās samaksas dienai;

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam summu EUR 100 dienā par katru papildu dienu, kad vēl nav pieņemts minētais lēmums, sākot no 361. dienas pēc 2011. gada 1. jūlija līdz brīdim, kad lēmums tiek pieņemts, šo summu EUR 100 apmērā izmaksājot katru dienu, un, ja tā netiek samaksāta, no tās aprēķinot procentus par labu prasītājam pēc likmes 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no dienas, kad samaksa bija jāveic, līdz pilnīgas tās samaksas dienai;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.