28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 25/70


Sag anlagt den 11. november 2011 — ZZ mod Kommissionen

(Sag F-118/11)

2012/C 25/137

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om ikke at ville træffe en afgørelse vedrørende den erhvervsmæssige oprindelse af sagsøgerens sygdom

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen hidrørende fra, eller som i hvert fald kan føres tilbage til, Kommissionen om at meddele afslag — uanset dette afslags tilblivelsesform og uanset, om der er tale om et delvist eller et fuldstændigt afslag — på sagsøgerens ansøgning af 30. juni 2011, der blev fremsendt til Kommissionens legale repræsentant, nemlig dennes ansættelsesmyndighed.

Det fastslås, at Kommissionen har afholdt sig fra at træffe en afgørelse som omhandlet i artikel 78 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union vedrørende den erhvervsmæssige oprindelse af den sygdom, der ligger til grund for sagsøgerens pensionering, således som dette blev besluttet ved afgørelse af 30. maj 2005, eller i det mindste pålægges Kommissionen at foretage en fornyet gennemgang af den afgørelse, der formentlig (idet dette er uvist) blev truffet i forbindelse med afgørelsen af 30. maj 2005.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 4 250 EUR, der såfremt og i det omfang det ikke udbetales, tillægges renter på 10 % om året med årlig opskrivning med virkning fra i morgen, og indtil betaling sker.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 50 EUR om dagen for hver yderligere dag efter i morgen, hvor Kommissionens passivitet fortsætter, indtil den 180. dag efter den 1. juli 2011, hvilket beløb på 50 EUR skal betales ved udløbet af samme dag, og såfremt og i det omfang det ikke udbetales, tillægges renter på 10 % om året med årlig opskrivning med virkning fra dagen efter, at udbetalingen skulle have fundet sted, og indtil dette rent faktisk sker.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 60 EUR om dagen for hver yderligere dag efter den 181. dag efter den 1. juli 2011, hvor Kommissionens passivitet fortsætter, indtil den 270. dag efter den 10. juli 2011, hvilket beløb på 60 EUR skal betales ved udløbet af samme dag, og såfremt og i det omfang det ikke udbetales, tillægges renter på 10 % om året med årlig opskrivning med virkning fra dagen efter, at udbetalingen skulle have fundet sted, og indtil dette rent faktisk sker.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 75 EUR om dagen for hver yderligere dag efter den 271. dag efter den 1. juli 2011, hvor Kommissionens passivitet fortsætter, indtil den 360. dag efter den 10. juli 2011, hvilket beløb på 75 EUR skal betales ved udløbet af samme dag, og såfremt og i det omfang det ikke udbetales, tillægges renter på 10 % om året med årlig opskrivning med virkning fra dagen efter, at udbetalingen skulle have fundet sted, og indtil dette rent faktisk sker.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 100 EUR om dagen for hver yderligere dag efter den 361. dag efter den 1. juli 2011, hvor Kommissionens passivitet fortsætter, uden tidsbegrænsning, hvilket beløb på 100 EUR skal betales ved udløbet af samme dag, og såfremt og i det omfang det ikke udbetales, tillægges renter på 10 % om året med årlig opskrivning med virkning fra dagen efter, at udbetalingen skulle have fundet sted, og indtil dette rent faktisk sker.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.