28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 25/70


Жалба, подадена на 11 ноември 2011 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-118/11)

2012/C 25/137

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да приеме решение за професионалния произход на заболяването на жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

да се отмени отхвърлянето от страна на Комисията или за което при всички положения тя е отговорна, независимо от неговата форма и от това дали е частично или пълно, на претенциите от искането на жалбоподателя от 30 юни 2011 г., изпратено на Комисията в лицето на нейния правен представител pro tempore и на ОН на Комисията,

да се установи, че Комисията незаконосъобразно е пропуснала да приеме решение по смисъла и на основание член 78 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз относно професионалния произход на заболяването, довело до пенсионирането на жалбоподателя, предвидено с решението от 30 май 2005 г., или поне да се преразгледа въпросното решение, quod incertum est, което тя трябвало да приеме към момента, в който тя приела решението от 30 май 2005 г.,

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя сумата от 4 250 EUR, върху която при неизплащане се начисляват лихви в полза на жалбоподателя с годишен лихвен процент 10 % и с годишна капитализация, считано от следващия ден до деня на плащането им,

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя сумата от 50 EUR на ден, считано от следващия ден и до 180-тия ден след 1 юли 2011 г., за всеки ден, през който продължава въпросния пропуск, като сумата от 50 EUR трябва да бъде изплатена при изтичането на самия ден — в противен случай върху нея се начисляват лихви в полза на жалбоподателя в размер на 10 % годишно и с годишна капитализация, считано от деня, следващ деня, в който е трябвало да бъде извършено плащането и до деня, в който то бъде извършено,

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя сумата от 60 EUR на ден за всеки допълнителен ден, през който продължава въпросния пропуск, от 181-вия ден след 1 юли 2011 г. до 270-тия ден след тази дата, като сумата от 60 EUR трябва да бъде изплатена при изтичането на самия ден — в противен случай върху нея се начисляват лихви в полза на жалбоподателя в размер на 10 % годишно и с годишна капитализация, считано от деня, следващ деня, в който е трябвало да бъде извършено плащането и до деня, в който то бъде извършено,

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя сумата от 75 EUR на ден за всеки допълнителен ден, през който продължава въпросния пропуск, от 271-вия ден след 1 юли 2011 г. до 360-тия ден след тази дата, като сумата от 75 EUR трябва да бъде изплатена при изтичането на самия ден — в противен случай върху нея се начисляват лихви в полза на жалбоподателя в размер на 10 % годишно и с годишна капитализация, считано от деня, следващ деня, в който е трябвало да бъде извършено плащането и до деня, в който то бъде извършено,

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя сумата от 100 EUR на ден за всеки допълнителен ден, през който продължава въпросния пропуск, от 361-вия ден след 1 юли 2011 г. и докато продължава въпросния пропуск, като сумата от 100 EUR трябва да бъде изплатена при изтичането на самия ден — в противен случай върху нея се начисляват лихви в полза на жалбоподателя в размер на 10 % годишно и с годишна капитализация, считано от деня, следващ деня, в който е трябвало да бъде извършено плащането и до деня, в който то бъде извършено,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.