2012R0098 — LV — 31.03.2016 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 98/2012

(2012. gada 7. februāris)

par atļauju izmantot Pichia pastoris (DSM 23036) ražotu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) kā barības piedevu gaļas cāļiem un gaļas tītariem, cāļiem dējējvistu audzēšanai, vaislai audzētiem tītariem, dējējvistām, citu sugu gaļas putniem un dējējputniem, atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm (atļaujas turētājs Huvepharma AD)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 035, 8.2.2012., 6. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/348 (2016. gada 10. marts),

  L 65

56

11.3.2016
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 98/2012

(2012. gada 7. februāris)

par atļauju izmantot Pichia pastoris (DSM 23036) ražotu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) kā barības piedevu gaļas cāļiem un gaļas tītariem, cāļiem dējējvistu audzēšanai, vaislai audzētiem tītariem, dējējvistām, citu sugu gaļas putniem un dējējputniem, atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm (atļaujas turētājs Huvepharma AD)

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ( 1 ) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Lai saņemtu atļauju Pichia pastoris (DSM 23036) ražotas 6-fitāzes (EC 3.1.3.26) izmantošanai, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā paredzētās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju Pichia pastoris (DSM 23036) ražotu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) izmantot kā barības piedevu gaļas cāļiem un gaļas tītariem, cāļiem dējējvistu audzēšanai, vaislai audzētiem tītariem, dējējvistām, citu sugu gaļas putniem un dējējputniem, atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm, klasificējot to piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2011. gada 11. oktobra atzinumā ( 2 ) secināja, ka paredzētajos lietošanas apstākļos Pichia pastoris (DSM 23036) ražotajai 6-fitāzei (EC 3.1.3.26) nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka tās izmantošana var uzlabot fosfora sagremojamību visām mērķsugām un produktivitātes rādītājus putnu sugām. Iestāde uzskata, ka īpašas pēcpārdošanas uzraudzības prasības nav nepieciešamas. Iestāde pārbaudīja arī ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(5)

Pichia pastoris (DSM 23036) ražotās 6-fitāzes (EC 3.1.3.26) novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo preparātu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1
PIELIKUMSPiedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas beigu termiņš

Kompleksās barības ar 12 % mitrumu aktivitātes vienības/kg

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a16

Huvepharma EOOD

6-fitāze

(EC 3.1.3.26)

Piedevas sastāvs Komagataella pastoris (DSM 23036) ražotas 6-fitāzes (EC 3.1.3.26) preparāts ar minimālo aktivitāti: 4 000 OTU (1)/g cietā veidā 8 000 OTU/g šķidrā veidā Aktīvās vielas raksturojums Komagataella pastoris (DSM 23036) ražota 6-fitāze (EC 3.1.3.26)Analīzes metode (2)Kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir tā neorganiskā fosfāta daudzuma noteikšana, ko no nātrija fitāta atbrīvo enzīms

Gaļas cāļi, cāļi dējējvistu audzēšanai, dējējvistas, citu sugu putni, izņemot gaļas tītarus un vaislai audzētus tītarus, nobarojamās cūkas, sivēnmātes.

125 OTU

1.  Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, uzglabāšanas laiku un noturību pret granulēšanos.

2.  Maksimālā ieteicamā deva visām apstiprinātajām sugām: 500 OTU/kg kompleksās barības.

3.  Lietošanai barībā, kurā ar fitīnu saistītā fosfora saturs ir augstāks par 0,23 %.

4.  Drošības apsvērumi: rīkojoties ar piedevu, jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

2022. gada 28. februāris

Gaļas tītari, vaislai audzēti tītari, sivēni (atšķirti).

250 OTU

(1)   1 OTU ir enzīmu daudzums, kas katalizē 1 mikromola neorganiskā fosfāta atbrīvošanu minūtē no 5,1 mM nātrija fitāta pH 5,5 citrāta buferšķidrumā 37 °C temperatūrā, mērot zilo P-molibdāta kompleksu krāsu (820 nm).

(2)   Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.( 1 ) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

( 2 EFSA Journal 2011; 9(11):2414.