2012R0098 — ET — 31.03.2016 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 98/2012,

7. veebruar 2012,

mis käsitleb luba Pichia pastoris’e (DSM 23036) abil saadud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) kasutamiseks broilerkanade, broilerkalkunite, munakanatibude, aretuskalkunite, munakanade, muud liiki nuumlindude ja munalindude, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina (loa omanik Huvepharma AD)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 035 8.2.2012, lk 6)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/348, 10. märts 2016,

  L 65

56

11.3.2016
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 98/2012,

7. veebruar 2012,

mis käsitleb luba Pichia pastoris’e (DSM 23036) abil saadud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) kasutamiseks broilerkanade, broilerkalkunite, munakanatibude, aretuskalkunite, munakanade, muud liiki nuumlindude ja munalindude, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina (loa omanik Huvepharma AD)

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus loa saamiseks Pichia pastoris’e (DSM 23036) abil saadud 6-fütaasile (EC 3.1.3.26). Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud dokumendid ja andmed.

(3)

Taotlus käsitleb luba Pichia pastoris’e (DSM 23036) abil saadud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) kasutamiseks broilerkanade, broilerkalkunite, munakanatibude, aretuskalkunite, munakanade, muud liiki nuumlindude ja munalindude, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina, mis liigitatakse zootehniliste söödalisandite kategooriasse.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 11. oktoobri 2011. aasta arvamuses ( 2 ) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Pichia pastoris’e (DSM 23036) abil saadud 6-fütaas (EC 3.1.3.26) kahjulikku mõju loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale ning et selle kasutamine parandab fosfori omastamist kõikidel sihtliikidel ning tootlikkuse näitajaid lindudel. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Pichia pastoris’e (DSM 23036) abil saadud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M1
LISASöödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a16

Huvepharma EOOD

6-fütaas

(EC 3.1.3.26)

Söödalisandi koostis Komagataella pastoris'e (DSM 23036) abil saadud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) valmistis minimaalse aktiivsusega: 4 000 OTU (1)/g (tahkel kujul) 8 000 OTU/g (vedelal kujul) Toimeaine kirjeldus Komagataella pastoris'e (DSM 23036) abil saadud 6-fütaas (EC 3.1.3.26)Analüüsimeetod (2)Kolorimeetriline meetod naatriumfütaadist ensüümi toimel eraldunud anorgaanilise fosfaadi sisalduse määramiseks

Broilerkanad, munakanatibud, munakanad, muud linnuliigid, v.a broilerkalkunid ja aretuskalkunid, nuumsead, emised.

125 OTU

1.  Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.  Soovituslik maksimumannus kõikide lubatud liikide puhul: 500 OTU täissööda kg kohta.

3.  Kasutamiseks söödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.

4.  Kasutajate ohutus: käsitlemisel tuleks kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

28. veebruar 2022

Broilerkalkunid, aretuskalkunid, võõrutatud põrsad

250 OTU

(1)   1 OTU on selline ensüümi kogus, mille toimel eraldub 1 minutis tsitraatpuhverlahuses, mille pH on 5,5 ja temperatuur 37 °C, 5,1 mM naatriumfütaadist 1 mikromool anorgaanilist fosfaati (mõõdetud sinise P-molübdaadi kompleksi lainepikkusel 820 nm).

(2)   Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad ühenduse referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.( 1 ) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

( 2 EFSA Journal 2011; 9(11):2414.