2.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 295/84


Sag anlagt den 15. juli 2019 — DH mod Kommissionen

(Sag T-507/19)

(2019/C 295/110)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: DH (ved advokat E. Bonanni)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 13. september 2018 annulleres, for så vidt som der ikke blev foretaget en afvisning af doktor X inden for rammerne af den eventuelle procedure for det lægeudvalg, der var ved at blive konstitueret, og følgelig foretages udpegning af en anden uafhængig læge i procedurerne vedrørende sag T-308/19 og sag T-316/19 og der gives øjeblikkeligt meddelelse derom.

Kommissionen tilpligtes at betale 500 000 EUR eller et andet beløb, som Retten finder passende.

Kommissionen tilpligtes at underrette Retten og/eller sagsøgeren om identiteten på den rådgivende læge, som har fået adgang til alle de akter, der vedrørte sagsøgeren, men som var anonym og som afgav en negativ udtalelse vedrørende sagsøgerens ansøgning om tilbagebetaling af en lægeydelse inden for rammerne af den fælles ordnings artikel 10 vedrørende kravet om en forudgående godkendelse, således som anmodet om i ansøgning D/462/17.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort gældende, at der i det foreliggende tilfælde foreligger en adfærd, som ikke er i overensstemmelse med faglige eller etiske standarder, i forbindelse med fornyelsen af lægeudvalgets sammensætning.

Hvad angår det tab, som sagsøgeren har påberåbt sig, gøres det gældende dels at proceduren er forsinket, dels at den adfærd, der blev udvist af den omhandlede læge, ikke er i overensstemmelse med faglige eller etiske standarder, samt at der foreligger en krænkelse af offerets ære og værdighed og at institutionen ulovligt har undladt at handle, henset til at den sammenhæng, hvori dette søgsmål indgår, har sit udspring i ansøgningen vedrørende forværringen af sagsøgerens erhvervssygdom, der blev fremsat den 7. juni 2000, og i to sager, sag T-201/01 og sag T-551/16, hvori Kommissionen blev dømt.