22.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 313/15


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1182/2013

av den 19 november 2013

om ändring av förordningarna (EG) nr 754/2009, (EU) nr 1262/2012, (EU) nr 39/2013 och (EU) nr 40/2013 vad gäller vissa fiskemöjligheter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 (1) ska bestämmelser om tillträde till vatten och resurser och om hållbar fiskeverksamhet fastställas med beaktande av tillgängliga vetenskapliga, tekniska och ekonomiska utlåtanden, särskilt de rapporter som utarbetats av den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), samt mot bakgrund av eventuella utlåtanden från regionala rådgivande nämnder.

(2)

Genom rådets förordning (EG) nr 754/2009 (2) utesluter rådet vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1342/2008 (3). Den högsta tillåtna fiskeansträngningen för de fartyg som omfattas av ordningen i fråga anges i bilaga IIA till rådets förordning (EU) nr 39/2013 (4) och i bilaga IIA till rådets förordning (EU) nr 40/2013 (5).

(3)

I juni 2013 offentliggjorde Internationella havsforskningsrådet (Ices) sitt utlåtande om det nordliga kummelbeståndet 2014. I detta utlåtande anger Ices att beståndets biomassa är rekordhögt 2013, och dessutom att fiskedödligheten har sjunkit kraftigt de senaste åren. Ices ansåg att TAC:en för 2014 kan ökas med 49 % till 81 846 ton. Irland och Spanien begärde mot bakgrund av denna rekommendation att den gällande TAC:en för beståndet ökas 2013 från 55 105 ton till 69 440 ton för att uppnå de landningsnivåer som Ices anser motsvarar de nuvarande nivåerna för fiskedödlighet som i sin tur överensstämmer med det maximala hållbara uttaget. Denna begäran anses vara godtagbar på grundval av de berörda medlemsstaternas åtagande att genom en strikt kontroll av fisket säkerställa att nivåerna för fiskeansträngningen och därmed fiskedödligheten förblir konstanta.

(4)

En grupp fartyg som för Spaniens flagg och som fiskar väster om Skottland är för närvarande uteslutna från den fiskeansträngningsordning som fastställs i förordning (EG) nr 1342/2008. STECF har inte, på grundval av den information som lämnades av Spanien under 2013, kunnat avgöra huruvida villkoren i förordning (EG) nr 1342/2008 fortfarande uppfylldes under förvaltningsperioden 2012. Det är därför lämpligt att på nytt inbegripa den aktuella gruppen spanska fartyg i fiskeansträngningsordningen. Förordning (EG) nr 754/2009 och bilaga IIA till förordning (EU) nr 39/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

En grupp fartyg som för Frankrikes flagg och som fiskar i Nordsjön är för närvarande uteslutna från den fiskeansträngningsordning som fastställs i förordning (EG) nr 1342/2008. På grundval av den information som lämnats in av Frankrike under 2013 gjorde STECF bedömningen att de fartygens fångster överskred det fastställda taket. Det är därför lämpligt att på nytt inbegripa den aktuella gruppen franska fartyg i fiskeansträngningsordningen. Förordning (EG) nr 754/2009 och bilaga IIA till förordning (EU) nr 40/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

En grupp fartyg som för Förenade kungarikets flagg och fiskar efter drottningkammusslor (Aequipecten opercularis) runt Isle of Man i Irländska sjön är för närvarande utesluten från tillämpningen av det ansträngningssystem som fastställs i förordning (EG) nr 1342/2008. På grund av ett matematiskt fel återspeglar dock inte taken för fiskeansträngningen i bilaga IIA till förordning (EU) nr 39/2013 detta uteslutande. Förordning (EG) nr 39/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

I rådets förordning (EU) nr 1262/2012 (6) fastställs fångstbegränsningar för 2013 och 2014 avseende ett antal djuphavshajar som tas upp i en förteckning. Kommissionen har rådfrågat Ices om huruvida det är lämpligt att se över förteckningen. Ices konstaterade att det finns tillräcklig vetenskaplig rådgivning för att motivera att hågäl (Galeus melastomus) stryks från förteckningen och att samtliga arter av släktet Centrophorus (Centrophorus spp.) förs upp i förteckningen över djuphavshajar. Förordning (EU) nr 1262/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

I enlighet med resultatet av samråden mellan kuststaterna om förvaltningen av makrill, blåvitling, atlantoskandisk sill och Nordsjökolja kan unionen tillåta EU-fartyg att fiska upp till 10 % över unionens tillgängliga kvot, under förutsättning att de kvantiteter som utnyttjas utöver unionens tillgängliga kvot dras av från dess kvot för 2014. På samma sätt kan unionen under 2014 använda alla outnyttjade kvantiteter upp till 10 % av sin tillgängliga kvot för 2013. Det vore lämpligt att möjliggöra en sådan flexibilitet i fastställandet av sådana fiskemöjligheter i syfte att säkerställa jämlika villkor för unionens fartyg genom att göra det möjligt för de berörda medlemsstaterna att välja att tillämpa kvotflexibilitet. För en medlemsstat som inte har valt att tillämpa kvotflexibilitet i förhållande till ett särskilt bestånd vore det lämpligt om artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 fortsatte att gälla i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EU) nr 40/2013.

(9)

Vid sitt årsmöte 2013 antog Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) en resolution vars syfte är att skydda årfenshajar; resolutionen är tillämplig för de fartyg som finns upptagna i IOTC:s förteckning över godkända fartyg och innehåller en tillfällig pilotåtgärd i form av ett förbud mot att behålla ombord, lasta om, landa eller lagra årfenshajar, både hela fiskar och delar därav. I resolutionen föreskrivs också ett undantag för småskaligt fiske, dvs. för det fiske som bedrivs av fartyg som endast fiskar inom sin flaggstats exklusiva ekonomiska zon. Förordning (EG) nr 40/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Vid sitt årsmöte 2010 antog kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC) en rekommendation genom vilken antalet fiskefartyg som aktivt fiskar efter långfenad tonfisk i WCPFC:s konventionsområde söder om 20°S minskas. Det bör därför säkerställas att unionsfartygen fortsätter att fiska utan att fisket riktas på den arten i WCPFC:s konventionsområde söder om 20°S. Förordning (EU) nr 40/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Fiskemöjligheterna för unionsfartyg i norska vatten och för norska fartyg i unionsvatten fastställs varje år mot bakgrund av det samråd om fiskerättigheter som hålls i enlighet med det bilaterala avtalet om fiske med Norge (7). I avvaktan på resultatet av samråden om överenskommelserna för 2013 fastställdes i förordning (EU) nr 40/2013 preliminära fiskemöjligheter för de berörda bestånden. Den 18 januari 2013 avslutades samråden med Norge och genom rådets förordning (EU) nr 297/2013 (8) ändrades relevanta bestämmelser i förordning (EU) nr 40/2013. Av misstag undantogs emellertid beståndet av lubb i norska vatten i IV från förordning (EU) nr 297/2013. Dessutom återspeglar inte den mängd blåvitling som Norge får fiska i unionsvatten i II, IVa, V, VI norr om 56° 30′ N och VII väster om 12° W vad som anges i det protokoll som upprättats efter samråden med Norge. Bilaga IA till förordning (EU) nr 40/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Ett fel har konstaterats när det gäller antalet EU-fartyg och deras tilldelade kapacitet inom fisket efter svärdfisk och långfenad tonfisk i IOTC:s konventionsområde. Bilaga VI till förordning (EU) nr 40/2013 bör därför korrigeras i enlighet med detta.

(13)

I enlighet med 2012 års anslutningsakt och Kroatiens anslutning den 1 juli 2013 bör bestämmelserna om fördelningen av fiskemöjligheter som på unionsnivå tilldelats Kroatien 2013 införas i unionens relevanta instrument. De siffror för Kroatiens fiske- och odlingskapacitet när det gäller blåfenad tonfisk som läggs till genom denna förordning återspeglar bestämmelserna i återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk för Kroatien t.o.m. 2013 från Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). I enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 302/2009 (9) ska dessutom varje medlemsstat säkerställa att dess fiskekapacitet överensstämmer med dess kvot.

(14)

Bestämmelserna i denna förordning gällande begränsning av fiskeansträngningen bör gälla från och med den 1 februari 2013. Bestämmelserna om fångstbegränsningar och om tilldelning av fiskemöjligheter bör tillämpas från och med den 1 januari 2013, med undantag för de nya bestämmelserna om WCPFC och IOTC som bör gälla från och med den dag då denna förordning träder i kraft. Bestämmelserna i förordningen till följd av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen bör gälla från dagen för den anslutningen. En sådan tillämpning med retroaktiv verkan kommer inte att påverka rättssäkerheten då de berörda fiskemöjligheterna ännu inte har uttömts. Eftersom ändringar av systemet direkt påverkar de berörda flottornas ekonomiska verksamhet, bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EU) nr 754/2009

I förordning (EG) nr 754/2009 artikel 1 ska leden b och j utgå.

Artikel 2

Ändring av förordning (EU) nr 1262/2012

I förordning (EG) nr 1262/2012 ska bilagan ändras i enlighet med texten i bilaga I till denna förordning.

Artikel 3

Ändring av förordning (EU) nr 39/2013

1.   Bilaga I till förordning (EU) nr 39/2013 ska ändras i enlighet med texten i bilaga II till den här förordningen.

2.   I förordning (EU) nr 39/2013 ska bilaga IIA ändras i enlighet med texten i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 4

Ändring av förordning (EU) nr 40/2013

Förordning (EU) nr 40/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska läggas till:

”Artikel 6a

Flexibilitet i fastställandet av fiskemöjligheterna för vissa bestånd

1.   Denna artikel ska tillämpas på följande bestånd:

a)

Kolja i område IV, EU-vatten i IIa.

b)

Blåvitling i EU-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV.

c)

Makrill i områdena IIIa och IV, EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc och IIId.

d)

Makrill i områdena VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i IIa, XII och XIV.

e)

Makrill i områdena VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1.

f)

Makrill i norska vatten i IIa och IVa.

g)

Sill i EU-vatten, norska vatten och internationella vatten i I och II.

2.   För alla bestånd som anges i punkt 1a kan en medlemsstat välja att öka den kvot som initialt tilldelas den i bilaga I med upp till 10 %. Medlemsstaten i fråga ska meddela kommissionen sitt beslut skriftligen. Efter ett sådant meddelande ska den utökade kvoten betraktas som den kvot som tilldelats den medlemsstaten för 2013.

3.   De kvantiteter som utnyttjas under 2013 enligt en sådan utökad kvot som överskrider den initiala kvoten, ska dras av ton för ton när den medlemsstatens kvot för beståndet i fråga ska fastställas för 2014.

4.   De kvantiteter som inte utnyttjas enligt den initiala kvoten upp till 10 % av den kvoten, ska läggas till när den medlemsstatens kvot för beståndet i fråga ska fastställas för 2014.

5.   Alla kvantiteter som överförs till andra medlemsstater i enlighet med artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 samt alla kvantiteter som dras av i enlighet med artiklarna 37, 105 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska beaktas vid fastställandet av de kvantiteter som utnyttjas och de kvantiteter som inte utnyttjats enligt punkterna 3 och 4 i denna artikel.

6.   Om en medlemsstat har utnyttjat alternativet i punkt 2 i den här artikeln när det gäller ett visst bestånd ska artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 inte gälla för sådana bestånd i förhållande till den medlemsstaten.”

2.

I artikel 10.2 ska orden ”bilaga I till” utgå.

3.

Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

Hajar

1.   Att bevara ombord, omlasta eller landa delar av eller hela kroppar av rävhajar av alla arter av familjen Alopiidae ska vara förbjudet i allt fiske.

2.   Att bevara ombord, omlasta eller landa delar av eller hela kroppar av årfenshajar (Carcharhinus longimanus) ska vara förbjudet i allt fiske, med undantag för fartyg med en totallängd på mindre än 24 meter som endast fiskar inom sin flaggstats exklusiva ekonomiska zon och på villkor att fångsten endast är avsedd för lokal konsumtion.

3.   Om de arter som avses i punkt 1 och 2 fångas oavsiktligt får de inte komma till skada. Sådana fiskar ska släppas omedelbart.”

4.

Artikel 29 ska ersättas med följande:

”Artikel 29

Villkor för fisket efter storögd tonfisk, gulfenad tonfisk, bonit och långfenad tonfisk

1.   Medlemsstaterna ska se till att det antal fiskedagar som tilldelas snörpvadsfartyg som fiskar efter storögd tonfisk (Thunnus obesus), gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) och bonit (Katsuwonus pelamis) i den del av WCPFC:s konventionsområde som ligger på det öppna havet mellan 20° N och 20° S inte ökas.

2.   EU-fartyg får inte fiska efter långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) i WCPFC:s konventionsområde söder om 20° S.”

5.

Bilaga IA ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

6.

Bilaga ID ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

7.

Bilaga IIA ska ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.

8.

Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga VII till den här förordningen.

9.

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 3.1, 4.1, 4.2, 4.5 och 4.9 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2013. Artiklarna 1, 3.2 och 4.7 ska tillämpas från och med den 1 februari 2013 och artikel 4.6 och 4.8 ska tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 november 2013.

På rådets vägnar

L. LINKEVIČIUS

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken EGT L 358, 31.12.2002, s. 59

(2)  Rådets förordning (EG) nr 754/2009 av den 27 juli 2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i förordning (EG) nr 1342/2008 (EUT L 214, 19.8.2009, s. 16).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004 (EUT L 348, 24.12.2008, s. 20).

(4)  Rådets förordning (EU) nr 39/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för år 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (EUT L 23, 25.1.2013, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EU) nr 40/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd som omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (EUT L 23, 25.1.2013, s. 54).

(6)  Rådets förordning (EU) nr 1262/2012 av den 20 december 2012 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2013 och 2014 (EUT L 356, 22.12.2012, s. 22)

(7)  Avtal om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (EGT L 226, 29.8.1980, s. 48).

(8)  Rådets förordning (EU) nr 297/2013 av den 27 mars 2013 om ändring av förordningarna (EU) nr 44/2012, (EU) nr 39/2013 och (EU) nr 40/2013 vad gäller vissa fiskemöjligheter (EUT L 90, 28.3.2013, s. 10).

(9)  Rådets förordning (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, ändring av förordning (EG) nr 43/2009 och upphävande av förordning (EG) nr 1559/2007 (EUT L 96, 15.4.2009, s. 1).


BILAGA I

I bilagan till förordning (EU) nr 1262/2012 ska del 1 punkt 2 ersättas med följande:

”2.

I denna förordning avses med djuphavshaj följande arter:

Svenskt namn

Trebokstavskod

Vetenskapligt namn

Hajar i släktet Apristurus spp.

API

Apristurus spp.

Kråshaj

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Sorghaj

CWO

Centrophorus spp.

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Långnosad småpiggshaj

CYP

Centroscymnus crepidater

Svart pigghaj

CFB

Centroscyllium fabricii

Skednoshaj

DCA

Deania calcea

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Brunkäxa

ETR

Etmopterus princeps

Blåkäxa

ETX

Etmopterus spinax

Gråhaj

GAM

Galeus murinus

Sexbågig kamtandhaj

SBL

Hexanchus griseus

Spetsfenad haj

OXN

Oxynotus paradoxus

Knorrhaj

SYR

Scymnodon ringens

Håkäring

GSK

Somniosus microcephalus


BILAGA II

I bilaga I del B till förordning (EU) nr 39/2013 ska de fyra uppgifterna för det nordliga beståndet av kummel ersättas med följande:

”Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Område

:

IIIa; EU-vatten i delsektionerna 22–32

(HKE/3A/BCD)

Danmark

1 929 (2)

Analytisk TAC

Sverige

164 (2)

Unionen

2 093

TAC

2 093 (1)


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Område

:

EU-vatten i områdena IIa och IV

(HKE/2AC4-C)

Belgien

35

Analytisk TAC

Danmark

1 409

Tyskland

162

Frankrike

312

Nederländerna

81

Förenade kungariket

439

Unionen

2 438

TAC

2 438 (3)


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Område

:

VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb;

Internationella vatten i områdena XII och XIV

(HKE/571214)

Belgien

358 (4)  (6)

Analytisk TAC

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

11 478 (6)

Frankrike

17 726 (4)  (6)

Irland

2 148 (6)

Nederländerna

231 (4)  (6)

Förenade kungariket

6 998 (4)  (6)

Unionen

38 939

TAC

38 939 (5)

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgien

46

Spanien

1 852

Frankrike

1 852

Irland

231

Nederländerna

23

Förenade kungariket

1 042

Unionen

5 046


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Område

:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgien

12 (7)

Analytisk TAC

Spanien

7 991

Frankrike

17 944

Nederländerna

23 (7)

Unionen

25 970

TAC

25 970 (8)

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV (HKE/*57–14)

Belgien

2

Spanien

2 315

Frankrike

4 166

Nederländerna

7

Unionen

6 490”


(1)  Inom följande sammanlagda TAC för det nordliga kummelbeståndet:

69 440

(2)  Överföringar av denna kvot får göras till EU-vatten i IIa och IV. Sådana överföringar måste dock i förväg anmälas till kommissionen.

(3)  Inom följande sammanlagda TAC för det nordliga kummelbeståndet:

69 440

(4)  Överföringar av denna kvot får göras till EU-vatten i IIa och IV. Sådana överföringar måste dock i förväg anmälas till kommissionen.

(5)  Inom följande sammanlagda TAC för det nordliga kummelbeståndet:

69 440

(6)  Utöver denna kvot får en medlemsstat tilldela fartyg som för dess flagg och som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken ytterligare fångster inom en gräns på 1 % av den kvot som tilldelats medlemsstaten i enlighet med avdelning II kapitel II i denna förordning.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgien

46

Spanien

1 852

Frankrike

1 852

Irland

231

Nederländerna

23

Förenade kungariket

1 042

Unionen

5 046

(7)  Överföringar från denna kvot får göras till område IV och EU-vatten i IIa. Sådana överföringar måste dock i förväg anmälas till kommissionen.

(8)  Inom följande sammanlagda TAC för det nordliga kummelbeståndet:

69 440

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV (HKE/*57–14)

Belgien

2

Spanien

2 315

Frankrike

4 166

Nederländerna

7

Unionen

6 490”


BILAGA III

Bilaga IIA till förordning (EU) nr 39/2013 ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnen för Förenade kungariket (UK) i tabell c i tillägg 1 ska ersättas med följande:

”Reglerade redskap

UK

TR1

339 592

TR2

1 086 399

TR3

0

BT1

0

BT2

111 693

GN

5 970

GT

158

LL

70 614”

b)

Kolumnen för Spanien (ES) i tabell d) i tillägg 1ska ersättas med följande:

”Reglerade redskap

ES

TR1

249 152

TR2

0

TR3

0

BT1

0

BT2

0

GN

13 836

GT

0

LL

1 402 142”


BILAGA IV

Bilaga IA till förordning (EU) nr 40/2013 ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna avseende lubb i norska vatten i IV ska ersättas med följande:

”Art

:

Lubb

Brosme brosme

Område

:

Norska vatten i IV

(USK/04-N.)

Belgien

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Danmark

165

Tyskland

1

Frankrike

0

Nederländerna

0

Förenade kungariket

4

Unionen

170

TAC

Ej tillämpligt”

b)

Uppgifterna avseende blåvitling i EU-vatten i II, IVa, V, VI norr om 56° 30′N och VII väster om 12° W ska ersättas med följande:

”Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Område

:

EU-vatten i II, IVa, V, VI norr om 56° 30′N och VII väster om 12° W

(WHB/24A567)

Norge

99 408 (1)  (2)

Analytisk TAC

TAC

643 000


(1)  Ska räknas av mot de fångstbegränsningar för Norge som fastställts i kuststatsarrangemanget.

(2)  Särskilda villkor: fångsten i IV får vara högst 24 852 ton, dvs. 25 % av Norges tillträdeskvot.”


BILAGA V

I bilaga ID till förordning (EU) nr 40/2013 ska uppgifterna för blåfenad tonfisk i Atlanten öster om 45°W, och Medelhavet ersättas med följande:

”Art

:

Blåfenad tonfisk

Thunnus thynnus

Område

:

Atlanten, öster om 45° W, och Medelhavet

(BFT/AE45WM)

Cypern

69,44 (4)  (7)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Grekland

129,07 (7)

Spanien

2 504,45 (2)  (4)  (7)

Frankrike

2 471,23 (2)  (3)  (4)  (7)

Italien

1 950,42 (4)  (5)  (7)

Kroatien

390,59 (6)  (7)

Malta

160,02 (4)  (7)

Portugal

235,50 (7)

Övriga medlemsstater

27,93 (1)  (7)

Unionen

7 938,65 (2)  (3)  (4)  (5)  (7)

TAC

13 400


(1)  Utom Cypern, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Malta och Portugal, och bara som bifångst.

(2)  Särskilda villkor: Inom denna TAC ska följande fångstbegränsningar och fördelning mellan medlemsstaterna gälla för fångster av blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm som tas av de fartyg som avses i bilaga IV punkt 1 (BFT/*8301):

Spanien

364,09

Frankrike

164,27

Unionen

528,36

(3)  Särskilda villkor: inom denna TAC ska följande fångstbegränsningar och fördelning mellan medlemsstaterna gälla för fångster av blåfenad tonfisk som väger minst 6,4 kg eller är minst 70 cm långa, som görs av de fartyg som avses i punkt 1 i bilaga IV (BFT/*641):

Frankrike

100

Unionen

100

(4)  Särskilda villkor: inom denna TAC ska följande fångstbegränsningar och fördelning mellan medlemsstaterna gälla för fångster av blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm som görs av de fartyg som avses i bilaga IV punkt 2 (BFT/*8302):

Spanien

50,09

Frankrike

49,42

Italien

39,01

Cypern

3,20

Malta

4,71

Unionen

146,43

(5)  Särskilda villkor: inom denna TAC ska följande fångstbegränsningar och fördelning mellan medlemsstaterna gälla för fångster av blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm som görs av de fartyg som avses i bilaga IV punkt 3 (BFT/*643):

Italien

39,01

Unionen

39,01

(6)  Särskilda villkor: inom denna TAC ska följande fångstbegränsningar och fördelning mellan medlemsstaterna gälla för fångster av blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm som görs i odlingssyfte av de fartyg som avses i bilaga IV punkt 3 (BFT/*8303F):

Kroatien

351,53

Unionen

351,53

(7)  Genom undantag från artikel 7.2 i förordning (EG) 302/2009 ska fiske med snörpvad efter blåfenad tonfisk vara tillåtet i östra Atlanten och Medelhavet från och med den 26 maj till och med den 24 juni 2013.”


BILAGA VI

I bilaga IIA till förordning (EU) nr 40/2013 ska kolumnen för Frankrike (FR) i tillägg 1 ersättas med följande:

”Reglerade redskap

FR

TR1

1 505 354

TR2

6 496 811

TR3

101 316

BT1

0

BT2

1 202 818

GN

342 579

GT

4 338 315

LL

125 141”


BILAGA VII

Bilaga IV till förordning (EU) nr 40/2013 ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

ICCAT:S KONVENTIONSOMRÅDE  (1)

1.

Högsta antal spöfiskefartyg och fartyg avsedda för dörjfiske från EU som får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i östra Atlanten

Spanien

60

Frankrike

8

Unionen

68

2.

Högsta antal EU-fiskefartyg för kustnära icke-industriellt fiske som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i Medelhavet

Spanien

119

Frankrike

87

Italien

30

Cypern

7

Malta

28

Unionen

316

3.

Högsta antal EU-fartyg som i odlingssyfte har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i Adriatiska havet

Kroatien

9

Italien

12

Unionen

21

4.

Högsta antal fiskefartyg och motsvarande totala GT-kapacitet per medlemsstat som kan få tillstånd att fiska efter, behålla ombord, lasta om, transportera eller landa blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

Tabell A

Antal fiskefartyg

 

Cypern

Kroatien

Grekland

Italien

Frankrike

Spanien

Malta (2)

Snörpvadsfartyg

1

9

1

12

17

6

1

Långrevsfartyg

4

0

0

30

8

12

20

Spöfiskefartyg

0

0

0

0

8

60

0

Handlina

0

12

0

0

29

2

0

Trålare

0

0

0

0

57

0

0

Andra fartyg för icke-industriellt fiske (3)

0

0

16

0

87

32

0

Tabell B

Total kapacitet uttryckt i bruttoton

 

Cypern

Kroatien

Grekland

Italien

Frankrike

Spanien

Malta

Snörpvadsfartyg

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Långrevsfartyg

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Spöfiskefartyg

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Handlinor

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Trålare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Andra fartyg för icke-industriellt fiske

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

Fastställs senare

5.

Högsta antal fällor som får användas inom det fiske efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet som varje medlemsstat tillåtit

 

Antal fällor

Spanien

5

Italien

6

Portugal

1 (4)

6.

Maximal kapacitet för odling och gödning av blåfenad tonfisk per medlemsstat samt maximal mängd vildfångad blåfenad tonfisk per medlemsstat som får tilldelas för insättning i medlemsstatens anläggningar i östra Atlanten och Medelhavet

Tabell A

Maximal kapacitet för odling och gödning av tonfisk

 

Antal anläggningar

Kapacitet (i ton)

Spanien

17

11 852

Italien

15

13 000

Grekland

2

2 100

Cypern

3

3 000

Kroatien

7

7 880

Malta

8

12 300

Tabell B

Maximal insättning av vildfångad blåfenad tonfisk (i ton)

Spanien

5 855

Italien

3 000

Grekland

785

Cypern

2 195

Kroatien

2 947

Malta

8 768”


(1)  De antal som anges i avdelningarna 1, 2 och 3 kan minskas om så är nödvändigt för att efterleva unionens internationella åtaganden.

(2)  Ett medelstort snörpvadsfartyg får ersättas med högst tio långrevsfartyg.

(3)  Kombinationsfartyg som använder olika redskap (långlinor, handlinor, dörjlinor).

(4)  Detta antal får ökas ytterligare, under förutsättning att unionens internationella åtaganden är uppfyllda.


BILAGA VIII

I bilaga VI till förordning (EU) nr 40/2013 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Maximalt antal EU-fartyg som får fiska efter svärdfisk och långfenad tonfisk i IOTC:s konventionsområde

Medlemsstat

Högsta antal fartyg

Kapacitet (GT)

Spanien

27

11 590

Frankrike

41

5 382

Portugal

15

6 925

Förenade kungariket

4

1 400

Unionen

87

25 297”