22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/15


UREDBA SVETA (EU) št. 1182/2013

z dne 19. novembra 2013

o spremembi uredb (ES) št. 754/2009, (EU) št. 1262/2012, (EU) št. 39/2013 in (EU) št. 40/2013 v zvezi z nekaterimi ribolovnimi možnostmi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 (1) zahteva, da se ukrepi za dostop do voda in virov ter za trajnostno izvajanje ribolovnih dejavnosti uvedejo ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenj, zlasti poročil, ki jih pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), ter prejetih mnenj regionalnih svetovalnih svetov.

(2)

Svet je z Uredbo Sveta (ES) št. 754/2009 (2) izključil nekatere skupine plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v poglavju III Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 (3). Dovoljeni ribolovni napor za plovila, za katera velja navedena ureditev, je trenutno določen v Prilogi IIA k Uredbi Sveta (EU) št. 39/2013 (4) in v Prilogi IIA k Uredbi Sveta (EU) št. 40/2013 (5).

(3)

Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) je junija 2013 objavil mnenje o staležu severnega osliča za leto 2014. ICES v tem mnenju navaja, da je biomasa tega staleža v letu 2013 dosegla rekordno vrednost, poleg tega pa je v zadnjih letih ribolovna smrtnost močno upadla. ICES je predlagal, da bi se celotni dovoljeni ulov v letu 2014 lahko zvišal za 49 % na 81 846 ton. Irska in Španija sta ob upoštevanju navedenega mnenja zahtevali, naj se veljavni celotni dovoljeni ulov za ta stalež v teku leta zviša s 55 105 ton na 69 440 ton, da bi dosegli raven iztovorjenih proizvodov, za katero ICES ocenjuje, da ustreza sedanjim ravnem ribolovne smrtnosti, ki so skladne z največjim trajnostnim donosom. Ta zahteva se glede na zavezo zadevnih držav članic, da z doslednim nadzorom ribištva zagotovijo, da bodo ribolovni napor in s tem stopnje ribolovne smrtnosti ostali nespremenjeni, zdi sprejemljiva.

(4)

Skupina plovil, ki plujejo pod zastavo Španije in lovijo v vodah zahodno od Škotske, je zdaj izključena iz uporabe ureditve ribolovnega napora, določenega v Uredbi (ES) št. 1342/2008. Na podlagi informacij, ki jih je v letu 2013 predložila Španija, STECF ni mogel oceniti, ali so bili pogoji iz Uredbe (ES) št. 1342/2008 izpolnjeni tudi v obdobju upravljanja 2012. Zato je primerno, da se ta skupina španskih plovil ponovno vključi v navedeno ureditev ribolovnega napora. Uredbo (ES) št. 754/2009 in Prilogo IIA k Uredbi (EU) št. 39/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Skupina plovil, ki plujejo pod zastavo Francije in lovijo v Severnem morju, je trenutno izključena iz uporabe ureditve ribolovnega napora, določenega v Uredbi (ES) št. 1342/2008. Na podlagi informacij, ki jih je predložila Francija v letu 2013, je STECF ocenil, da je ulov navedenih plovil presegel določeni prag. Zato je primerno, da se navedena skupina francoskih plovil ponovno vključi v navedeno ureditev ribolovnega napora. Uredbo (ES) št. 754/2009 in Prilogo IIA k Uredbi (EU) št. 40/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Skupina plovil, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva in lovijo kraljevske pokrovače (Aequipecten opercularis) okrog Otoka Man v Irskem morju, je trenutno izključena iz uporabe ureditve ribolovnega napora, določenega v Uredbi (ES) št. 1342/2008. Vendar zgornje meje ribolovnega napora iz Priloge IIA k Uredbi (EU) št. 39/2013 zaradi matematične napake ne odražajo te izključitve. Uredbo (EU) št. 39/2013 bi bilo zato treba ustrezno popraviti.

(7)

Uredba Sveta (EU) št. 1262/2012 (6) določa omejitve ulova za leti 2013 in 2014 za seznam globokomorskih morskih psov. Komisija je ICES zaprosila za nasvet, ali je navedeni seznam treba popraviti. ICES je sklenil, da je na voljo dovolj znanstvenih dokazov za izključitev črnouste morske mačke (Galeus melastomus) s seznama globokomorskih morskih psov in vključitev vseh vrst iz rodu Centrophorus (Centrophorus spp.) na navedeni seznam. Uredbo (EU) št. 1262/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

V skladu z izidom posvetovanj med obalnimi državami o upravljanju staležev skuše, sinjega mola, atlantskega sleda in vahnje v Severnem morju lahko Unija plovilom Unije dovoli do 10 % večji ulov od kvote, ki je na voljo Uniji, pod pogojem, da se vsakršna uporabljena količina, večja od kvote, ki je na voljo Uniji, odšteje od kvote Unije za leto 2014. Podobno lahko Unija v letu 2014 izkoristi vso neizkoriščeno količino do 10 % kvote, ki je na voljo Uniji v letu 2013. Ustrezno je, da se pri določanju teh ribolovnih možnosti zagotovi takšna prožnost, da bi plovilom Unije omogočili enake konkurenčne pogoje, in sicer tako, da se imajo zadevne države članice možnost odločiti za uporabo prožne kvote. Če se država članica v zvezi s posameznim staležem ne odloči za uporabo prožne kvote, je primerno, da se v skladu s členom 10(2) Uredbe (EU) št. 40/2013 še naprej uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

(9)

Komisija za tune v Indijskem oceanu (IOTC) je na svojem letnem zasedanju leta 2013 sprejela resolucijo za zaščito dolgoplavutega morskega psa, ki se uporablja za ribiška plovila iz registra IOTC pooblaščenih plovil, in kot začasni pilotski ukrep prepovedala obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati ali skladiščiti kateri koli del ali celotni trup dolgoplavutega morskega psa. Resolucija določa izjemo za mali ribolov, in sicer za ribiška plovila, ki opravljajo ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni (IEC) države članice, pod katere zastavo plujejo. Uredbo (EU) št. 40/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC) je na svojem letnem zasedanju leta 2010 sprejela priporočilo o omejitvi števila plovil, ki aktivno lovijo južnopacifiškega belega tuna na območju konvencije, južno od 20° J. Zato je treba zagotoviti, da plovila Unije še naprej opravljajo ribolovne dejavnosti, a ne lovijo navedene vrste na območju konvencije WCPFC, južno od 20° J. Uredbo (EU) št. 40/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ribolovne možnosti za plovila Unije v norveških vodah in za norveška plovila v vodah Unije se določijo vsako leto glede na posvetovanja o ribolovnih pravicah, ki potekajo v skladu z dvostranskimi sporazumi na področju ribištva z Norveško (7). Do zaključka navedenih posvetovanj o ureditvi za leto 2013 določa Uredba (EU) št. 40/2013 začasne ribolovne možnosti za zadevne staleže rib. Posvetovanja z Norveško so bila zaključena 18. januarja 2013, z Uredbo Sveta (EU) št. 297/2013 (8) pa so bile spremenjene zadevne določbe Uredbe (EU) št. 40/2013. Vendar pa je bil stalež morskega menka v norveških vodah območja IV pomotoma izključen iz Uredbe (EU) št. 297/2013. Poleg tega količina sinjega mola, ki ga Norveška lahko ulovi v vodah Unije na območjih II, IVa, V in VI severno od 56° 30′ S in območju VII zahodno od 12° Z, ni v skladu s potrjenim zapisnikom posvetovanja z navedeno državo. Prilogo IA k Uredbi (EU) št. 40/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ugotovljena je bila napaka v številu ladij in zmogljivosti, dodeljenih Uniji, ki imajo dovoljenje za ribolov mečarice in belega tuna na območju konvencije IOTC. Prilogo VI k Uredbi (EU) št. 40/2013 bi bilo zato treba ustrezno popraviti.

(13)

V skladu z Aktom o pristopu iz leta 2012 in ob upoštevanju pristopa Hrvaške 1. julija 2013 bi bilo treba določbe o dodelitvi ribolovnih možnosti na ravni Unije za Hrvaško v letu 2013 vključiti v zadevne instrumente Unije. Številke v zvezi z ribolovnimi zmogljivosti in zmogljivostmi ribogojstva za modroplavutega tuna na Hrvaškem, dodane s to uredbo, odražajo določbe načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna za Hrvaško do leta 2013, ki ga je pripravila Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). Poleg tega v skladu s členom 5 Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (9) vsaka država članica zagotovi, da je njena ribolovna zmogljivost sorazmerna s kvoto.

(14)

Določbe te uredbe glede omejitev ribolovnega napora bi se morale uporabljati od 1. februarja 2013. Določbe glede omejitev ulova in dodelitev bi se morale uporabljati od 1. januarja 2013, razen novih določb glede WCPFC in IOTC, ki bi se morale uporabljati od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Določbe, ki so vnesene zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji, bi se morale uporabljati od datuma njenega pristopa. Taka retroaktivna uporaba ne bo vplivala na načelo pravne varnosti, saj zadevne ribolovne možnosti še niso bile izkoriščene. Ker spremembe ureditve ribolovnega napora neposredno vplivajo na gospodarske dejavnosti zadevnih ladjevij, bi morala ta uredba začeti veljati takoj ob objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 754/2009

V členu 1 Uredbe (ES) št. 754/2009 se črtata točki (b) in (j).

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) št. 1262/2012

Priloga k Uredbi (EU) št. 1262/2012 se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 3

Spremembe Uredbe (EU) št. 39/2013

1.   Priloga I k Uredbi (EU) št. 39/2013 se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

2.   Priloga IIA k Uredbi (EU) št. 39/2013 se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 4

Spremembe Uredbe (EU) št. 40/2013

Uredba (EU) št. 40/2013 se spremeni:

1.

vstavi se nov člen:

„Člen 6a

Prožnost pri določanju ribolovnih možnosti za nekatere staleže

1.   Ta člen se uporablja za naslednje staleže:

(a)

vahnja na območju IV; v vodah EU območja IIa;

(b)

sinji mol v vodah EU in mednarodnih vodah območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV;

(c)

skuša na območjih IIIa in IV; v vodah EU območij IIa, IIIb, IIIc in IIId;

(d)

skuša na območjih VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; v vodah EU in mednarodnih vodah območja Vb; v mednarodnih vodah območij IIa, XII in XIV;

(e)

skuša na območjih VIIIc, IX in X; v vodah EU območja CECAF 34.1.1;

(f)

skuša v norveških vodah območij IIa in IVa;

(g)

sled v vodah EU ter norveških in mednarodnih vodah območij I in II.

2.   Država članica se lahko za katerega koli od staležev iz odstavka 1 odloči za povečanje svoje prvotne kvote, določene v Prilogi I, za do 10 %. Zadevna država članica o takšni odločitvi uradno pisno obvesti Komisijo. Na podlagi takšnega uradnega obvestila se povečana kvota šteje za kvoto, dodeljeno tej državi članici za leto 2013.

3.   Vsakršna količina, uporabljena v letu 2013 v okviru takšne povečane kvote, ki presega prvotno kvoto, se po načelu ‚tona za tono‘ odšteje pri izračunu kvote zadevne države članice za ta stalež za leto 2014.

4.   Vsakršna količina v višini do 10 % prvotne kvote, ki ni bila uporabljena v okviru te kvote, se prišteje pri izračunu kvote zadevne države članice za ta stalež za leto 2014.

5.   Vsakršna količina, prenesena na druge države članice v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002, ter vsakršna količina, odšteta v skladu s členi 37, 105 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009, se upošteva pri določitvi količin, ki so bile uporabljene oziroma niso bile uporabljene na podlagi odstavkov 3 in 4 tega člena.

6.   Če država članica v zvezi z določenim staležem uporabi možnost iz odstavka 2 tega člena, se člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 za ta stalež v zvezi s to državo članico ne uporabljata.“;

2.

v členu 10(2) se črtajo besede „Prilogi I k“;

3.

člen 23 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 23

Morski psi

1.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa morskih lisic vseh vrst iz družine Alopiidae pri kateri koli vrsti ribolova je prepovedano.

2.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa dolgoplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) pri kateri koli vrsti ribolova je prepovedano, razen za plovila, krajša od 24 metrov skupne dolžine, ki opravljajo izključno ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni države članice, pod katere zastavo plujejo, in pod pogojem, da je njihov ulov namenjen izključno za lokalno uporabo.

3.   Vrste iz odstavkov 1 in 2 se ob nenamernem ulovu ne poškodujejo. Osebki se takoj izpustijo.“;

4.

člen 29 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 29

Pogoji za veleokega tuna, rumenoplavutega tuna, črtastega tuna in južnopacifiškega belega tuna

1.   Države članice zagotovijo, da se število ribolovnih dni, dodeljenih plovilom z zaporno plavarico, ki lovijo veleokega tuna (Thunnus obesus), rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares) in črtastega tuna (Katsuwonus pelamis) na delu območja konvencije WCPFC na odprtem morju, ki leži med 20° S in 20° J, ne poveča.

2.   Plovila EU ne lovijo južnopacifiškega belega tuna (Thunnus alalunga) na območju konvencije WCPFC, južno od 20° J.“;

5.

Priloga IA se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi;

6.

Priloga ID se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge V k tej uredbi;

7.

Priloga IIA se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi;

8.

Priloga IV se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge VII k tej uredbi;

9.

Priloga VI se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge VIII k tej uredbi.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se členi 3(1), 4(1), 4(2), 4(5) in 4(9) uporabljajo od 1. januarja 2013. Členi 1, 3(2) in 4(7) se uporabljajo od 1. februarja 2013, člen 4(6) in (8) pa od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L 358, 31.12.2002, str. 59).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 754/2009 z dne 27. julija 2009 o izključitvi določenih skupin plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v poglavju III Uredbe (ES) št. 1342/2008 (UL L 214, 19.8.2009, str. 16).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2004 (UL L 348, 24.12.2008, str. 20).

(4)  Uredba Sveta (EU) št. 39/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (UL L 23, 25.1.2013, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (EU) št. 40/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah zunaj EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2013 (UL L 23, 25.1.2013, str. 54).

(6)  Uredba Sveta (EU) št. 1262/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2013 in 2014 (UL L 356, 22.12.2012, str. 22).

(7)  Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (UL L 226, 29.8.1980, str. 48).

(8)  Uredba Sveta (EU) št. 297/2013 z dne 27. marca 2013 o spremembi uredb (EU) št. 44/2012, (EU) št. 39/2013 in (EU) št. 40/2013 v zvezi z nekaterimi ribolovnimi možnostmi (UL L 90, 28.3.2013, str. 10).

(9)  Uredba Sveta (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembah Uredbe (ES) št. 43/2009 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1559/2007 (UL L 96, 15.4.2009, str. 1).


PRILOGA I

V delu 1 Priloge k Uredbi (EU) št. 1262/2012 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

V tej uredbi izraz ‚globokomorski morski psi‘ pomeni naslednji seznam vrst:

Splošno ime

Koda Alpha-3

Znanstveno ime

Globokomorska morska mačka iz rodu Apristurus

API

Apristurus spp.

Ovratničarski šesteroškrgar

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Globokomorski trnež

CWO

Centrophorus spp.

Portugalski morski pes

CYO

Centroscymnus coelolepis

Morski pes vrste Centroscymnus crepidater

CYP

Centroscymnus crepidater

Črna morska mačka

CFB

Centroscyllium fabricii

Kljunati morski pes

DCA

Deania calcea

Temni morski pes

SCK

Dalatias licha

Veliki svetilec

ETR

Etmopterus princeps

Črni svetilec

ETX

Etmopterus spinax

Morska mačka vrste Galeus murinus

GAM

Galeus murinus

Morski pes šesteroškrgar

SBL

Hexanchus griseus

Morski pes vrste Oxynotus paradoxus

OXN

Oxynotus paradoxus

Morski pes vrste Scymnodon ringens

SYR

Scymnodon ringens

Grenlandski morski pes

GSK

Somniosus microcephalus


PRILOGA II

V delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 39/2013 se štirje vnosi za severni del staleža osliča nadomestijo z naslednjimi:

„Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

(HKE/3A/BCD)

Danska

1 929 (2)

Analitski TAC

Švedska

164 (2)

Unija

2 093

TAC

2 093 (1)


Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

vode EU območij IIa in IV

(HKE/2AC4-C)

Belgija

35

Analitski TAC

Danska

1 409

Nemčija

162

Francija

312

Nizozemska

81

Združeno kraljestvo

439

Unija

2 438

TAC

2 438 (3)


Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb;

mednarodne vode območij XII in XIV

(HKE/571214)

Belgija

358 (4)  (6)

Analitski TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Španija

11 478 (6)

Francija

17 726 (4)  (6)

Irska

2 148 (6)

Nizozemska

231 (4)  (6)

Združeno kraljestvo

6 998 (4)  (6)

Unija

38 939

TAC

38 939 (5)

Posebni pogoj:

v mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgija

46

Španija

1 852

Francija

1 852

Irska

231

Nizozemska

23

Združeno kraljestvo

1 042

Unija

5 046


Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgija

12 (7)

Analitski TAC

Španija

7 991

Francija

17 944

Nizozemska

23 (7)

Unija

25 970

TAC

25 970 (8)

Posebni pogoj:

v mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV (HKE/*57-14)

Belgija

2

Španija

2 315

Francija

4 166

Nizozemska

7

Unija

6 490“


(1)  V okviru naslednjega skupnega TAC za severni stalež osliča:

69 440

(2)  Ta kvota se lahko prenese na vode EU območij IIa in IV. Vendar je treba o teh prenosih vnaprej uradno obvestiti Komisijo.

(3)  V okviru naslednjega skupnega TAC za severni stalež osliča:

69 440

(4)  Ta kvota se lahko prenese na vode EU območij IIa in IV. Vendar je treba o teh prenosih vnaprej uradno obvestiti Komisijo.

(5)  V okviru naslednjega skupnega TAC za severni stalež osliča:

69 440

(6)  Država članica lahko poleg te kvote pod pogoji iz poglavja II naslova II te uredbe plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatne dodelitve v okviru skupne omejitve 1 % kvote, dodeljene zadevni državi članici.

Posebni pogoj:

v mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgija

46

Španija

1 852

Francija

1 852

Irska

231

Nizozemska

23

Združeno kraljestvo

1 042

Unija

5 046

(7)  Ta kvota se lahko prenese na območje IV in vode EU območja IIa. Vendar je treba o teh prenosih vnaprej uradno obvestiti Komisijo.

(8)  V okviru naslednjega skupnega TAC za severni stalež osliča:

69 440

Posebni pogoj:

v mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV (HKE/*57-14)

Belgija

2

Španija

2 315

Francija

4 166

Nizozemska

7

Unija

6 490“


PRILOGA III

Priloga IIA k Uredbi (EU) št. 39/2013 se spremeni:

(a)

stolpec za Združeno kraljestvo (UK) v razpredelnici (c) v Dodatku 1 se nadomesti z naslednjim:

„Regulirano orodje

UK

TR1

339 592

TR2

1 086 399

TR3

0

BT1

0

BT2

111 693

GN

5 970

GT

158

LL

70 614“

(b)

stolpec za Španijo (ES) v razpredelnici (d) v Dodatku 1 se nadomesti z naslednjim:

„Regulirano orodje

ES

TR1

249 152

TR2

0

TR3

0

BT1

0

BT2

0

GN

13 836

GT

0

LL

1 402 142“


PRILOGA IV

Priloga IA k Uredbi (EU) št. 40/2013 se spremeni:

(a)

vnos za morskega menka v norveških vodah območja IV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

morski menek

Brosme brosme

Območje

:

norveške vode območja IV

(USK/04-N.)

Belgija

0

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

165

Nemčija

1

Francija

0

Nizozemska

0

Združeno kraljestvo

4

Unija

170

TAC

ni relevantno“

(b)

vnos za sinjega mola v vodah EU območij II, IVa, V in VI severno od 56° 30′ S in na območju VII zahodno od 12° Z se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje

:

vode EU območij II, IVa, V in VI severno od 56° 30′ S in območje VII zahodno od 12° Z

(WHB/24A567)

Norveška

99 408 (1)  (2)

Analitski TAC

TAC

643 000


(1)  Se všteje v norveško kvoto omejitve ulova, določeno v sporazumu obalnih držav.

(2)  Posebni pogoj: ulov na območju IV ne presega 24 852 ton, tj. 25 % dovoljene kvote za dostop za Norveško.“


PRILOGA V

V Prilogi ID k Uredbi (EU) št. 40/2013 se vnos za navadnega tuna v Atlanskem oceanu vzhodno od 45° Z in Sredozemskem morju nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Navadni tun

Thunnus thynnus

Območje

:

Atlantski ocean vzhodno od 45° Z in Sredozemsko morje

(BFT/AE45WM)

Ciper

69,44 (4)  (7)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Grčija

129,07 (7)

Španija

2 504,45 (2)  (4)  (7)

Francija

2 471,23 (2)  (3)  (4)  (7)

Italija

1 950,42 (4)  (5)  (7)

Hrvaška

390,59 (6)  (7)

Malta

160,02 (4)  (7)

Portugalska

235,50 (7)

Druge države članice

27,93 (1)  (7)

Unija

7 938,65 (2)  (3)  (4)  (5)  (7)

TAC

13 400


(1)  Razen Cipra, Grčije, Španije, Francije, Hrvaške, Italije, Malte in Portugalske ter samo kot prilov.

(2)  Posebni pogoj: v okviru tega TAC za ulov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm s plovili iz točke 1 Priloge IV (BFT/*8301) veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami:

Španija

364,09

Francija

164,27

Unija

528,36

(3)  Posebni pogoj: v okviru tega TAC za ulov navadnega tuna, ki tehta najmanj 6,4 kg ali meri najmanj 70 cm, s plovili iz točke 1 Priloge IV (BFT/*641) veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami:

Francija

100

Unija

100

(4)  Posebni pogoj: v okviru tega TAC za ulov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm s plovili iz točke 2 Priloge IV (BFT/*8302) veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami:

Španija

50,09

Francija

49,42

Italija

39,01

Ciper

3,20

Malta

4,71

Unija

146,43

(5)  Posebni pogoj: v okviru tega TAC za ulov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm s plovili iz točke 3 Priloge IV (BFT/*643) veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami:

Italija

39,01

Unija

39,01

(6)  Posebni pogoj: v okviru tega TAC za ulov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm s plovili iz točke 3 Priloge IV zaradi gojenja (BFT/*8303F) veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami:

Hrvaška

351,53

Unija

351,53

(7)  Z odstopanjem od člena 7(2) Uredbe (ES) 302/2009 je ribolov navadnega tuna z zaporno plavarico dovoljen v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju od 26. maja do vključno 24. junija 2013.“


PRILOGA VI

V Prilogi IIA k Uredbi (EU) št. 40/2013 se stolpec za Francijo (FR) v Dodatku 1 nadomesti z naslednjim:

„Regulirano orodje

FR

TR1

1 505 354

TR2

6 496 811

TR3

101 316

BT1

0

BT2

1 202 818

GN

342 579

GT

4 338 315

LL

125 141“


PRILOGA VII

Priloga IV k Uredbi (EU) št. 40/2013 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IV

OBMOČJE KONVENCIJE ICCAT  (1)

1.

Največje število plovil EU za prevoz vabe in plovil, ki lovijo s panulo, ki imajo dovoljenje za aktivni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v vzhodnem Atlantiku

Španija

60

Francija

8

Unija

68

2.

Največje število plovil EU za mali obalni ribolov, ki imajo dovoljenje za aktivni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v Sredozemskem morju

Španija

119

Francija

87

Italija

30

Ciper

7

Malta

28

Unija

316

3.

Največje število plovil EU, ki imajo dovoljenje za aktivni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v Jadranskem morju zaradi gojenja:

Hrvaška

9

Italija

12

Unija

21

4.

Največje število in skupna zmogljivost v bruto tonaži ribiških plovil vsake države članice, ki se jim lahko izda dovoljenje za ribolov, obdržanje na krovu, pretovarjanje, prevoz ali iztovarjanje navadnega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

Razpredelnica A

Število ribiških plovil

 

Ciper

Hrvaška

Grčija

Italija

Francija

Španija

Malta (2)

Plovila z zaporno plavarico

1

9

1

12

17

6

1

Parangalke

4

0

0

30

8

12

20

Plovila za prevoz vabe

0

0

0

0

8

60

0

Plovila z ročnimi ribiškimi vrvicami

0

12

0

0

29

2

0

Plovila za ribolov z vlečnimi mrežami

0

0

0

0

57

0

0

Druga plovila za mali ribolov (3)

0

0

16

0

87

32

0

Razpredelnica B

Skupna zmogljivost v bruto tonaži

 

Ciper

Hrvaška

Grčija

Italija

Francija

Španija

Malta

Plovila z zaporno plavarico

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Parangalke

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Plovila za prevoz vabe

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Plovila z ročnimi ribiškimi vrvicami

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Plovila za ribolov z vlečnimi mrežami

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Druga plovila za mali ribolov

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

5.

Največje število pasti, ki se uporabljajo pri ribolovu navadnega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter jih odobri vsaka država članica

 

Število pasti

Španija

5

Italija

6

Portugalska

1 (4)

6.

Največja zmogljivost gojenja in pitanja navadnega tuna za posamezno državo članico in največji vnos divjega ulovljenega navadnega tuna, ki ga lahko posamezna država članica dodeli svojim ribogojnicam v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

Razpredelnica A

Največja zmogljivost gojenja in pitanja tuna

 

Število ribogojnic

Zmogljivost (v tonah)

Španija

17

11 852

Italija

15

13 000

Grčija

2

2 100

Ciper

3

3 000

Hrvaška

7

7 880

Malta

8

12 300

Razpredelnica B

Največji vnos divjega ulovljenega navadnega tuna (v tonah)

Španija

5 855

Italija

3 000

Grčija

785

Ciper

2 195

Hrvaška

2 947

Malta

8 768“


(1)  Števila, prikazana v oddelkih 1, 2 in 3, se lahko zmanjšajo, da bi bile izpolnjene mednarodne obveznosti Unije.

(2)  Eno srednje veliko plovilo, ki lovi z zaporno plavarico, lahko nadomesti največ 10 plovil s parangalom.

(3)  Večnamenska plovila, ki uporabljajo različna orodja (parangal, ročna ribiška vrvica, panula).

(4)  Ta številka se lahko še poveča, če so mednarodne obveznosti Unije izpolnjene.


PRILOGA VIII

V Prilogi VI k Uredbi (EU) št. 40/2013 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Najvišje število plovil EU, ki se jim dovoli ribolov mečarice in belega tuna na območju konvencije IOTC:

Država članica

Največje število plovil

Zmogljivost (bruto tonaža)

Španija

27

11 590

Francija

41

5 382

Portugalska

15

6 925

Združeno kraljestvo

4

1 400

Unija

87

25 297“