22.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 313/15


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1182/2013

z 19. novembra 2013,

ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 754/2009, (EÚ) č. 1262/2012, (EÚ) č. 39/2013 a (EÚ) č. 40/2013, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 (1) sa vyžaduje, aby Únia prijala opatrenia upravujúce prístup do vôd a k zdrojom, ako aj udržateľné vykonávanie rybolovných činností s ohľadom na dostupné vedecké, technické a hospodárske odporúčania, a najmä na správu, ktorú vypracúva Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF), a rovnako s ohľadom na každé odporúčanie získané od regionálnych poradných rád.

(2)

Prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 754/2009 (2) Rada vyňala z režimu pre rybolovné úsilie ustanoveného v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008 (3) niektoré skupiny plavidiel. Povolené rybolovné úsilie pre plavidlá, na ktoré sa daný režim vzťahuje, je v súčasnosti stanovené v prílohe IIA k nariadeniu Rady (EÚ) č. 39/2013 (4) a v prílohe IIA k nariadeniu Rady (EÚ) č. 40/2013 (5).

(3)

V júni 2013 uverejnila Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) svoje odporúčanie pre severnú merlúzu európsku na rok 2014. V tomto odporúčaní ICES uviedla, že biomasa tejto populácie je v roku 2013 rekordne vysoká a že rybolovná úmrtnosť v posledných rokoch prudko klesla. ICES sa nazdáva, že TAC by sa v roku 2014 mohol zvýšiť o 49 % na 81 846 ton. Írsko a Španielsko žiadajú, aby sa na základe tohto odporúčania TAC, ktorý sa na túto populáciu uplatňuje v súčasnosti, zvýšil v tomto roku z 55 105 ton na 69 440 ton, aby sa dosiahla úroveň vykládok, ktorá podľa odhadov ICES zodpovedá súčasným úrovniam rybolovnej úmrtnosti, ktoré zasa zodpovedajú maximálnemu udržateľnému výnosu. Táto žiadosť sa na základe záväzku dotknutých členských štátov, že prostredníctvom dôsledných kontrol rybolovu zabezpečia stabilné rybolovné úsilie, a tým aj stabilnú rybolovnú úmrtnosť, považuje za prijateľnú.

(4)

V súčasnosti je z uplatňovania režimu pre rybolovné úsilie stanoveného v nariadení Rady (ES) č. 1342/2008 vyňatá skupina plavidiel, ktorá sa plaví pod vlajkou Španielska a loví ryby západne od Škótska. Na základe informácií poskytnutých Španielskom v roku 2013 výbor STECF nemohol posúdiť, či podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 1342/2008 zostali v hospodárskom období 2012 splnené. Preto je vhodné, aby sa táto skupina španielskych plavidiel znovu začlenila do uvedeného režimu pre rybolovné úsilie. Nariadenie (ES) č. 754/2009 a príloha IIA k nariadeniu (EÚ) č. 39/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

V súčasnosti je z uplatňovania režimu pre rybolovné úsilie stanoveného v nariadení (ES) č. 1342/2008 vyňatá skupina plavidiel, ktorá sa plaví pod vlajkou Francúzska a loví ryby v Severnom mori. Na základe informácií poskytnutých Francúzskom v roku 2013 výbor STECF usúdil, že úlovky týchto plavidiel prekročili stanovený limit. Preto je vhodné, aby sa táto skupina francúzskych plavidiel znovu začlenila do uvedeného režimu pre rybolovné úsilie. Nariadenie (ES) č. 754/2009 a príloha IIA k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

V súčasnosti je z uplatňovania režimu pre rybolovné úsilie stanoveného v nariadení (ES) č. 1342/2008 vyňatá skupina plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Spojeného kráľovstva a lovia hrebeňovku malú (Aequipecten opercularis) v okolí Ostrova Man v Írskom mori. Z dôvodu matematickej chyby však stropy rybolovného úsilia uvedené v prílohe IIA k nariadeniu (EÚ) č. 39/2013 toto vyňatie neodrážajú. Nariadenie (EÚ) č. 39/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

V nariadení Rady (EÚ) č. 1262/2012 (6) sa na roky 2013 a 2014 stanovuje obmedzenie výlovu, pokiaľ ide o hlbokomorské žraloky. Komisia požiadala ICES, aby jej odporučila, či je vhodné daný zoznam revidovať. Rada ICES dospela k záveru, že existuje dostatok vedeckých informácií, ktoré podporujú vyňatie žraloka druhu Galeus melastomus z uvedeného zoznamu hlbokomorských žralokov a doplnenie všetkých druhov rodu Centrophorus (Centrophorus spp.) do tohto zoznamu. Nariadenie (EÚ) č. 1262/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

V nadväznosti na výsledok konzultácií medzi pobrežnými štátmi o hospodárení s makrelou atlantickou, treskou belasou, atlanticko-škandinávskym sleďom atlantickým a treskou jednoškvrnnou v Severnom mori môže Únia povoliť svojim plavidlám, aby vylovili až do 10 % viac, ako je kvóta, ktorú má Únia k dispozícii, pod podmienkou, že akékoľvek využité množstvo nad rámec kvóty Únie by sa odpočítalo z jej kvóty na rok 2014. Podobne Únia môže v roku 2014 využiť akékoľvek nevyužité množstvo až do 10 % svojej kvóty na rok 2013. Je vhodné umožniť takúto flexibilitu pri stanovovaní týchto rybolovných možností s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre plavidlá Únie, a to tým, že sa dotknutým členským štátom umožní rozhodnúť sa pre využitie flexibilnej kvóty. V prípade, že sa členský štát rozhodol nevyužiť flexibilnú kvótu na určitú populáciu, je vhodné, aby sa naďalej uplatňovali články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96 v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 40/2013.

(9)

Komisia pre tuniaky Indického oceánu (Indian Ocean Tuna Commission – IOTC) prijala na svojom výročnom zasadnutí v roku 2013 uznesenie zamerané na ochranu oceánskych žralokov druhu Carcharhinus longimanus a uplatniteľné na rybárske plavidlá zapísané v zozname oprávnených plavidiel IOTC, a to prostredníctvom dočasného pilotného opatrenia zakazujúceho ponechávať na palube, prekladať, vykladať alebo skladovať akúkoľvek časť alebo celé telá oceánskych žralokov druhu Carcharhinus longimanus. V uznesení sa stanovuje výnimka pre drobný rybolov, konkrétne pre rybárske plavidlá, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu, pod vlajkou ktorého sa plavia. Nariadenie (EÚ) č. 40/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Komisia pre rybolov v západnom a strednom Tichomorí (WCPFC) prijala na svojom výročnom zasadnutí v roku 2010 odporúčanie na zníženie počtu plavidiel, ktoré aktívne lovia juhotichomorského tuniaka dlhoplutvého v tej časti oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza južne od 20° j. z. š. V dôsledku toho by sa malo zabezpečiť, aby plavidlá Únie naďalej lovili ryby bez toho, aby sa zamerali na tento druh v tej časti oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza južne od 20° j. z. š. Nariadenie (EÚ) č. 40/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Rybolovné možnosti pre plavidlá Únie vo vodách Nórska a pre plavidlá Nórska vo vodách Únie sa stanovujú každý rok vzhľadom na konzultácie o rybolovných právach prebiehajúce v súlade s bilaterálnou dohodou s Nórskom o rybolove (7). Do skončenia týchto konzultácií o úpravách na rok 2013 sa v nariadení (EÚ) č. 40/2013 stanovili predbežné rybolovné možnosti pre príslušné populácie. Tieto konzultácie s Nórskom sa skončili 18. januára 2013 a nariadením Rady (EÚ) č. 297/2013 (8) sa zmenili príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 40/2013. Populácia mieňa lemovaného vo vodách Nórska zóny IV bola omylom vyňatá z nariadenia (EÚ) č. 297/2013. Navyše množstvo tresky belasej, ktoré môže Nórsko uloviť vo vodách Únie zón II, IVa, V, VI (severne od 56° 30′ s. z. d.) a VII (západne od 12° z. z. š.), nezodpovedalo zápisnici dohodnutej na konzultáciách s touto krajinou. Príloha IA k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Zistila sa chyba v počte plavidiel, ktoré sú oprávnené loviť mečiara veľkého a tuniaka dlhoplutvého v oblasti dohovoru IOTC, a v kapacite pridelenej Únii. Príloha VI k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(13)

Vzhľadom na akt o pristúpení z roku 2012 a pristúpenie Chorvátska 1. júla 2013 by sa do príslušných nástrojov Únie mali doplniť ustanovenia o prideľovaní rybolovných možností, ktoré sa na úrovni Únie prideľujú v roku 2013 Chorvátsku. Hodnoty týkajúce sa kapacít Chorvátska na lov a chov tuniaka modroplutvého, ktoré sa týmto nariadením doplnia, odrážajú ustanovenia plánu obnovy populácie tuniaka modroplutvého pre Chorvátsko do roku 2013, ktorý vypracovala Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). Okrem toho v súlade s článkom 5 nariadenia Rady (ES) č. 302/2009 (9) má každý členský štát zabezpečiť, aby jeho rybolovná kapacita bola úmerná jeho kvóte.

(14)

Ustanovenia tohto nariadenia o obmedzeniach rybolovného úsilia by sa mali uplatňovať od 1. februára 2013. Ustanovenia týkajúce sa obmedzenia výlovu a pridelených kvót by sa mali uplatňovať od 1. januára 2013 s výnimkou nových ustanovení týkajúcich sa WCPFC a IOTC, ktoré by sa mali uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Ustanovenia zahrnuté v dôsledku pristúpenia Chorvátska k Európskej únii by sa mali uplatňovať odo dňa uvedeného pristúpenia. Týmto spätným uplatňovaním nebude dotknutá zásada právnej istoty, pretože príslušné rybolovné možnosti zatiaľ neboli vyčerpané. Keďže zmeny režimov pre rybolovné úsilie majú priamy vplyv na hospodárske činnosti dotknutých flotíl, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť hneď po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny v nariadení (ES) č. 754/2009

V článku 1 nariadenia (ES) č. 754/2009 sa vypúšťajú písmená b) a j).

Článok 2

Zmeny v nariadení (EÚ) č. 1262/2012

Príloha k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1262/2012 sa mení v súlade s textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Zmeny v nariadení (EÚ) č. 39/2013

1.   Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 39/2013 sa mení v súlade s textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   Príloha IIA k nariadeniu (EÚ) č. 39/2013 sa mení v súlade s textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Zmeny v nariadení (EÚ) č. 40/2013

Nariadenie (EÚ) č. 40/2013 sa mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

Flexibilita pri stanovovaní rybolovných možností týkajúcich sa určitých populácií

1.   Tento článok sa vzťahuje na tieto populácie:

a)

treska jednoškvrnná v zóne IV, vo vodách EÚ zóny IIa;

b)

treska belasá vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV;

c)

makrela atlantická v zónach IIIa a IV, vo vodách EÚ zón IIa, IIIb, IIIc a IIId;

d)

makrela atlantická v oblastiach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zóny Vb, v medzinárodných vodách zón IIa, XII a XIV;

e)

makrela atlantická v zónach VIIIc, IX a X, vo vodách EÚ v rámci CECAF 34.1.1;

f)

makrela atlantická vo vodách Nórska zón IIa a IVa;

g)

sleď atlantický vo vodách EÚ a vo vodách Nórska a medzinárodných vodách zóny I a II.

2.   Členský štát sa môže v prípade ktorýchkoľvek populácií uvedených v odseku 1 rozhodnúť, že pôvodnú kvótu stanovenú v prílohe I zvýši až o 10 %. Dotknutý členský štát svoje rozhodnutie písomne oznámi Komisii. Po takomto oznámení sa zvýšená kvóta považuje za kvótu pridelenú tomuto členskému štátu na rok 2013.

3.   Akékoľvek množstvo využité v roku 2013 v rámci takejto zvýšenej kvóty, ktoré prekročí pôvodnú kvótu, sa odpočíta v pomere tona za tonu pri výpočte kvóty dotknutého členského štátu pre príslušnú populáciu na rok 2014.

4.   Akékoľvek množstvo do výšky 10 % pôvodnej kvóty, ktoré sa v rámci pôvodnej kvóty nevyužije, sa pripočíta pri výpočte kvóty dotknutého členského štátu pre príslušnú populáciu na rok 2014.

5.   Pri stanovení využitých a nevyužitých množstiev na základe odsekov 3 a 4 tohto článku sa zohľadní akékoľvek množstvo, ktoré sa previedlo na iný členský štát podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002, ako aj akékoľvek množstvá odpočítané na základe článkov 37, 105 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

6.   Ak členský štát v prípade určitej populácie využil možnosť v odseku 2 tohto článku, články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa v prípade takéhoto členského štátu na danú populáciu neuplatňujú.“

2.

V článku 10 ods. 2 sa slová „v prílohe I k tomuto nariadeniu“ nahrádzajú slovami „v tomto nariadení“.

3.

Článok 23 sa nahrádza takto:

„Článok 23

Žraloky

1.   Pri všetkých druhoch rybolovu sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať akúkoľvek časť alebo celé telá žralokov všetkých druhov čeľade Alopiidae.

2.   Pri všetkých druhoch rybolovu sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať akúkoľvek časť alebo celé telá oceánskych žralokov druhu Carcharhinus longimanus s výnimkou plavidiel s celkovou dĺžkou menej ako 24 metrov, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti výlučne vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu, pod vlajkou ktorého sa plavia, a za predpokladu, že ich úlovok je určený výlučne na miestnu spotrebu.

3.   Pri náhodnom výlove nesmú byť druhy uvedené v odsekoch 1 a 2 poranené. Ulovené jedince sa ihneď púšťajú.“

4.

Článok 29 sa nahrádza takto:

„Článok 29

Podmienky v prípade tuniaka okatého, tuniaka žltoplutvého, tuniaka pruhovaného a juhotichomorského tuniaka dlhoplutvého

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa nezvyšoval počet rybolovných dní pridelených plavidlám s vakovými sieťami loviacim tuniaka okatého (Thunnus obesus), tuniaka žltoplutvého (Thunnus albacares) a tuniaka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) v tej časti oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza na šírom mori medzi 20° s. z. š. a 20° j. z. š.

2.   Plavidlá EÚ sa nesmú zamerať na juhotichomorského tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) v tej časti oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza južne od 20° j. z. š.“

5.

Príloha IA sa mení v súlade s textom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

6.

Príloha ID sa mení v súlade s textom uvedeným v prílohe V k tomuto nariadeniu.

7.

Príloha IIA sa mení v súlade s textom uvedeným v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

8.

Príloha IV sa mení v súlade s textom uvedeným v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

9.

Príloha VI sa mení v súlade s textom uvedeným v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3 ods. 1 a článok 4 ods. 1, ods. 2, ods. 5 a ods. 9 sa však uplatňujú od 1. januára 2013. Článok 1, článok 3 ods. 2 a článok 4 ods. 7 sa uplatňujú od 1. februára 2013 a článok 4 ods. 6 a ods. 8 sa uplatňujú od 1. júla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2013

Za Radu

predseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 754/2009 z 27. júla 2009, ktorým sa z režimu pre rybolovné úsilie ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1342/2008 vynímajú niektoré skupiny plavidiel (Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2009, s. 16).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004 (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 39/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa pre plavidlá EÚ stanovujú na rok 2013 rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré nie sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 40/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa na rok 2013 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd, dostupné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách mimo EÚ (Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 54).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1262/2012 z 20. decembra 2012, ktorým sa na roky 2013 a 2014 určujú rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb (Ú. v. EÚ L 356, 22.12.2012, s. 22).

(7)  Dohoda o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 48).

(8)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 297/2013 z 27. marca 2013, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 44/2012, (EÚ) č. 39/2013 a (EÚ) č. 40/2013, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti (Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2013, s. 10).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 43/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1559/2007 (Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1).


PRÍLOHA I

V časti 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1262/2012 sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

Na účely tohto nariadenia sú ‚hlbokomorské žraloky‘ tieto druhy:

Bežný názov

Trojmiestny abecedný kód

Odborný názov

hlbokomorské žraloky druhu Apristurus

API

Apristurus spp.

golierovec hadovitý

HXC

Chlamydoselachus anguineus

ostroňovec listošupinatý

CWO

Centrophorus spp.

pailona hladká

CYO

Centroscymnus coelolepis

pailona nosatá

CYP

Centroscymnus crepidater

svetloň čierny

CFB

Centroscyllium fabricii

ostroňovec zobákonosý

DCA

Deania calcea

svietivec riasnatopyský

SCK

Dalatias licha

svetloň veľký

ETR

Etmopterus princeps

svetloň zamatový

ETX

Etmopterus spinax

žralok Galeus murinus

GAM

Galeus murinus

šesťžiabrovec tuponosý

SBL

Hexanchus griseus

žralok Oxynotus paradoxus

OXN

Oxynotus paradoxus

žralok Scymnodon ringens

SYR

Scymnodon ringens

ospalec grónsky

GSK

Somniosus microcephalus


PRÍLOHA II

V časti B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 39/2013 sa štyri záznamy týkajúce sa severnej zložky populácie merlúzy európskej nahrádzajú takto:

„Druh

:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna

:

IIIa, vody EÚ poddivízií 22 – 32

(HKE/3A/BCD)

Dánsko

1 929 (2)

Analytický TAC

Švédsko

164 (2)

Únia

2 093

TAC

2 093 (1)


Druh

:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV

(HKE/2AC4-C)

Belgicko

35

Analytický TAC

Dánsko

1 409

Nemecko

162

Francúzsko

312

Holandsko

81

Spojené kráľovstvo

439

Únia

2 438

TAC

2 438 (3)


Druh

:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna

:

VI a VII, vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb;

medzinárodné vody zón XII a XIV

(HKE/571214)

Belgicko

358 (4)  (6)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 11 tohto nariadenia.

Španielsko

11 478 (6)

Francúzsko

17 726 (4)  (6)

Írsko

2 148 (6)

Holandsko

231 (4)  (6)

Spojené kráľovstvo

6 998 (4)  (6)

Únia

38 939

TAC

38 939 (5)

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgicko

46

Španielsko

1 852

Francúzsko

1 852

Írsko

231

Holandsko

23

Spojené kráľovstvo

1 042

Únia

5 046


Druh

:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgicko

12 (7)

Analytický TAC

Španielsko

7 991

Francúzsko

17 944

Holandsko

23 (7)

Únia

25 970

TAC

25 970 (8)

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

zóny VI a VII, vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV (HKE/*57-14)

Belgicko

2

Španielsko

2 315

Francúzsko

4 166

Holandsko

7

Únia

6 490“


(1)  V rámci tohto celkového TAC pre severné populácie merlúzy európskej:

69 440

(2)  Túto kvótu možno previesť do vôd EÚ zón IIa a IV. Tieto prevody je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

(3)  V rámci tohto celkového TAC pre severné populácie merlúzy európskej:

69 440

(4)  Túto kvótu možno previesť do vôd EÚ zón IIa a IV. Tieto prevody je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

(5)  V.rámci tohto celkového TAC pre severné populácie merlúzy európskej:

69 440

(6)  Okrem tejto kvóty môže členský štát podľa hlavy II kapitoly II tohto nariadenia prideliť plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a ktoré sa zúčastňujú na testovaní plne zdokumentovaného rybolovu, dodatočnú kvótu v rámci celkového obmedzenia v rozsahu 1 % kvóty, ktorá mu bola pridelená.

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgicko

46

Španielsko

1 852

Francúzsko

1 852

Írsko

231

Holandsko

23

Spojené kráľovstvo

1 042

Únia

5 046

(7)  Túto kvótu možno previesť do zóny IV a vôd EÚ zóny IIa. Tieto prevody je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

(8)  V.rámci tohto celkového TAC pre severné populácie merlúzy európskej:

69 440

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

zóny VI a VII, vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV (HKE/*57-14)

Belgicko

2

Španielsko

2 315

Francúzsko

4 166

Holandsko

7

Únia

6 490“


PRÍLOHA III

Príloha IIA k nariadeniu (EÚ) č. 39/2013 sa mení takto:

a)

údaje v stĺpci týkajúcom sa Spojeného kráľovstva (UK) sa v tabuľke c) v dodatku 1 nahrádzajú takto:

„Regulovaný výstroj

UK

TR1

339 592

TR2

1 086 399

TR3

0

BT1

0

BT2

111 693

GN

5 970

GT

158

LL

70 614“

b)

údaje v stĺpci týkajúcom sa Španielska (ES) sa v tabuľke d) v dodatku 1 nahrádzajú takto:

„Regulovaný výstroj

ES

TR1

249 152

TR2

0

TR3

0

BT1

0

BT2

0

GN

13 836

GT

0

LL

1 402 142“


PRÍLOHA IV

Príloha IA k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 sa mení takto:

a)

údaje týkajúce sa mieňa lemovaného vo vodách Nórska zóny IV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna

:

vody Nórska zóny IV

(USK/04-N.)

Belgicko

0

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

165

Nemecko

1

Francúzsko

0

Holandsko

0

Spojené kráľovstvo

4

Únia

170

TAC

neuplatňuje sa“

b)

údaje týkajúce sa tresky belasej vo vodách EÚ zón II, IVa, V, VI (severne od 56° 30′ s. z. š.) a VII (západne od 12° z. z. d.) sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

vody EÚ zón II, IVa, V, VI (severne od 56° 30′ s. z. š.) a VII (západne od 12° z. z. d.)

(WHB/24A567)

Nórsko

99 408 (1)  (2)

Analytický TAC

TAC

643 000


(1)  Započíta sa do obmedzení úlovkov Nórska ustanovených v rámci dohôd pobrežných štátov.

(2)  Osobitná podmienka: úlovok v zóne IV neprekročí 24 852 ton, t. j. 25 % prístupovej kvóty Nórska“


PRÍLOHA V

V prílohe ID k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 sa záznam pre tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° z. z. d. a v Stredozemnom mori nahrádza takto:

„Druh

:

tuniak modroplutvý

Thunnus thunnus

Zóna

:

Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. a Stredozemné more

(BFT/AE45WM)

Cyprus

69,44 (4)  (7)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Grécko

129,07 (7)

Španielsko

2 504,45 (2)  (4)  (7)

Francúzsko

2 471,23 (2)  (3)  (4)  (7)

Taliansko

1 950,42 (4)  (5)  (7)

Chorvátsko

390,59 (6)  (7)

Malta

160,02 (4)  (7)

Portugalsko

235,50 (7)

Iné členské štáty

27,93 (1)  (7)

Únia

7 938,65 (2)  (3)  (4)  (5)  (7)

TAC

13 400


(1)  Okrem Cypru, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Malty a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok.

(2)  Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v prílohe IV bode 1 (BFT/*8301) uplatňujú tieto obmedzenia výlovu a toto rozdelenie medzi členské štáty:

Španielsko

364,09

Francúzsko

164,27

Únia

528,36

(3)  Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa na úlovky tuniaka modroplutvého s hmotnosťou aspoň 6,4 kg alebo dĺžkou aspoň 70 cm ulovené plavidlami uvedenými v prílohe IV bode 1 (BFT/*641) uplatňujú tieto obmedzenia výlovu a toto rozdelenie medzi členské štáty:

Francúzsko

100

Únia

100

(4)  Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v prílohe IV bode 2 (BFT/*8302) uplatňujú tieto obmedzenia výlovu a toto rozdelenie medzi členské štáty:

Španielsko

50,09

Francúzsko

49,42

Taliansko

39,01

Cyprus

3,20

Malta

4,71

Únia

146,43

(5)  Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v prílohe IV bode 3 (BFT/*643) uplatňujú tieto obmedzenia výlovu a toto rozdelenie medzi členské štáty:

Taliansko

39,01

Únia

39,01

(6)  Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v prílohe IV bode 3 (BFT/*8303F) na chovné účely uplatňujú tieto obmedzenia výlovu a toto rozdelenie medzi členské štáty:

Chorvátsko

351,53

Únia

351,53

(7)  Odchylne od článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 302/2009 sa lov tuniaka modroplutvého vakovými sieťami vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori povoľuje v období od 26. mája do 24. júna 2013 vrátane.“


PRÍLOHA VI

V prílohe IIA k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 sa údaje týkajúce sa Francúzska (FR) v dodatku 1 nahrádzajú takto:

„Regulovaný výstroj

FR

TR1

1 505 354

TR2

6 496 811

TR3

101 316

BT1

0

BT2

1 202 818

GN

342 579

GT

4 338 315

LL

125 141“


PRÍLOHA VII

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

OBLASŤ DOHOVORU ICCAT  (1)

1.

Maximálny počet lodí EÚ s návnadou a lodí s vlečnými lovnými šnúrami oprávnených aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm vo východnej časti Atlantického oceánu

Španielsko

60

Francúzsko

8

Únia

68

2.

Maximálny počet plavidiel EÚ vykonávajúcich pobrežný drobný rybolov s oprávnením aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm v Stredozemnom mori

Španielsko

119

Francúzsko

87

Taliansko

30

Cyprus

7

Malta

28

Únia

316

3.

Maximálny počet plavidiel EÚ s oprávnením aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm v Jadranskom mori na chovné účely:

Chorvátsko

9

Taliansko

12

Únia

21

4.

Maximálny počet a celková kapacita rybárskych plavidiel každého členského štátu vyjadrená v hrubej tonáži, ktoré môžu dostať oprávnenie loviť, ponechávať na palube, prekladať, prepravovať alebo vyloďovať tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

Tabuľka A

Počet rybárskych plavidiel

 

Cyprus

Chorvátsko

Grécko

Taliansko

Francúzsko

Španielsko

Malta (2)

Plavidlá s vakovými sieťami

1

9

1

12

17

6

1

Plavidlá s lovnými šnúrami

4

0

0

30

8

12

20

Lode s návnadou

0

0

0

0

8

60

0

Udica

0

12

0

0

29

2

0

Plavidlo s vlečnými sieťami

0

0

0

0

57

0

0

Iné rybárske plavidlá vykonávajúce drobný rybolov (3)

0

0

16

0

87

32

0

Tabuľka B

Celková kapacita v hrubej tonáži

 

Cyprus

Chorvátsko

Grécko

Taliansko

Francúzsko

Španielsko

Malta

Plavidlá s vakovými sieťami

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

Plavidlá s lovnými šnúrami

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

Lode s návnadou

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

Udice

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

Plavidlá s vlečnými sieťami

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

Iné rybárske plavidlá vykonávajúce drobný rybolov

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

5.

Maximálny počet pascí nasadzovaných vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori pri love tuniaka modroplutvého, na ktorý vydá oprávnenie každý členský štát

 

Počet pascí

Španielsko

5

Taliansko

6

Portugalsko

1 (4)

6.

Maximálna kapacita každého členského štátu na chov a výkrm tuniaka modroplutvého a maximálny vstup tuniaka modroplutvého uloveného vo voľnej prírode, ktoré môže každý členský štát prideliť svojim farmám vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

Tabuľka A

Maximálna chovná a kŕmna kapacita pri tuniakoch

 

Počet fariem

Kapacita (v tonách)

Španielsko

17

11 852

Taliansko

15

13 000

Grécko

2

2 100

Cyprus

3

3 000

Chorvátsko

7

7 880

Malta

8

12 300

Tabuľka B

Maximálny vstup tuniaka modroplutvého uloveného vo voľnej prírode (v tonách)

Španielsko

5 855

Taliansko

3 000

Grécko

785

Cyprus

2 195

Chorvátsko

2 947

Malta

8 768“


(1)  Množstvá uvedené v bodoch 1, 2 a 3 sa môžu znížiť v záujme dodržiavania medzinárodných záväzkov Únie.

(2)  Jedno stredne veľké plavidlo s vakovými sieťami možno nahradiť najviac 10 plavidlami s lovnými šnúrami.

(3)  Viacúčelové plavidlá používajúce viac druhov výstroja (lovné šnúry, udice, vlečné lovné šnúry).

(4)  Toto množstvo sa môže zvýšiť, ak sa dodržia medzinárodné záväzky Únie.


PRÍLOHA VIII

V prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

Maximálny počet plavidiel EÚ s oprávnením loviť mečiara veľkého a tuniaka dlhoplutvého v oblasti dohovoru IOTC

Členský štát

Maximálny počet plavidiel

Kapacita (v hrubej tonáži)

Španielsko

27

11 590

Francúzsko

41

5 382

Portugalsko

15

6 925

Spojené kráľovstvo

4

1 400

Únia

87

25 297“