22.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 313/15


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1182/2013

tad-19 ta’ Novembru 2013

li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 754/2009, (UE) Nru 1262/2012, (UE) Nru 39/2013 u (UE) Nru 40/2013 fir-rigward ta’ ċerti opportunitajiet tas-sajd

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 (1) jirrikjedi li l-miżuri li jirregolaw l-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi u t-twettiq sostenibbli tal-attivitajiet tas-sajd ikunu stabbiliti b’kont meħud tal-parir xjentifiku, tekniku u ekonomiku disponibbli u, b’mod partikolari, tar-rapport magħmul mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF), u wkoll fid-dawl ta’ kull parir li jasal mingħand il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali.

(2)

Permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 754/2009 (2), il-Kunsill eskluda ċerti gruppi ta’ bastimenti mir-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fil-Kapitolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 (3). L-isforz tas-sajd permess għal bastimenti suġġetti għal dak ir-reġim fil-preżent huwa ffissat mill-Anness IIA tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 39/2013 (4) u l-Anness IIA tar-Regolament tal-Kunsilll (UE) Nru 40/2013 (5).

(3)

F’Ġunju 2013, il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) ippubblika l-parir tiegħu għall-marlozz tat-Tramuntana fl-2014. F’dak il-parir, l-ICES jindika li l-bijomassa tal-istokk għandha rekord għoli fl-2013 u, barra minn hekk, li l-mortalità tas-sajd naqset ħafna f’dawn l-aħħar snin. L-ICES ta parir li fl-2014, it-TAC tista’ tiżdied b’49 % għal 81 846 tunnellata. L-Irlanda u Spanja talbu, fid-dawl ta’ dan il-parir, li t-TAC fis-seħħ għal dan l-istokk tiżdied matul is-sena minn 55 105 tunnellata għal 69 440 tunnellata, biex jintlaħaq il-livell ta’ żbarki li l-ICES jistma bħala korrispondenti għal-livelli attwali tal-mortalità tas-sajd, li huma mbagħad konsistenti mar-rendiment massimu sostenibbli. It-talba hija meqjusa bħala aċċettabbli abbażi tal-impenn mill-Istati Membri kkonċernati li jiżguraw, permezz ta’ kontroll rigoruż tas-sajd, li l-isforz tas-sajd u għalhekk ir-rati ta’ mortalità tas-sajd jibqgħu kostanti.

(4)

Grupp ta’ bastimenti li jtarju l-bandiera ta’ Spanja u li jistadu fil-Punent tal-Iskozja bħalissa jinsabu esklużi mill-applikazzjoni tar-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1342/2008. Abbażi tal-informazzjoni mogħtija minn Spanja fl-2013, l-STECF ma kienx f’pożizzjoni li jivvaluta jekk il-kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1342/2008 baqgħux sodisfati fil-perjodu ta’ ġestjoni tal-2012. Għalhekk jixraq li dan il-grupp ta’ bastimenti Spanjoli jiġi inkluż mill-ġdid fir-reġim tal-isforz tas-sajd. Ir-Regolament (KE) Nru 754/2009 u l-Anness IIA tar-Regolament (UE) Nru 39/2013 għandhom għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ.

(5)

Grupp ta’ bastimenti li jtarju l-bandiera ta’ Franza u li jistadu fil-Baħar tat-Tramuntana bħalissa jinsabu esklużi mill-applikazzjoni tar-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1342/2008. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta minn Franza fl-2013, l-STECF ivvaluta li l-qabdiet għal dawk il-bastimenti qabżu l-livell limitu stabbilit. Għalhekk jixraq li dak il-grupp ta’ bastimenti Franċiżi jiġi inkluż mill-ġdid fir-reġim tal-isforz tas-sajd imsemmi hawn fuq. Ir-Regolament (KE) Nru 754/2009 u l-Anness IIA tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 għandhom għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ.

(6)

Grupp ta’ bastimenti li jtarju l-bandiera tar-Renju Unit u li għandhom fil-mira mriewaħ (Aequipecten opercularis) madwar Isle of Man fil-Baħar Irlandiż bħalissa jinsabu esklużi mill-applikazzjoni tar-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1342/2008. Madankollu, minħabba żball matematiku, il-limiti tal-isforzi fl-Anness IIA tar-Regolament (UE) Nru 39/2013 ma jirriflettux din l-esklużjoni. Ir-Regolament (UE) Nru 39/2013 għandu għalhekk jiġi kkoreġut kif meħtieġ.

(7)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1262/2012 (6) jiffissal-limiti tal-qbid għall-2013 u l-2014 fir-rigward tal-lista ta’ klieb il-baħar tal-baħar fond. Il-Kummissjoni talbet lill-ICES biex jagħtiha parir dwar jekk jixraqx li dik il-lista tiġi riveduta. L-ICES ikkonkluda li hemm informazzjoni xjentifika suffiċjenti li tappoġġa l-esklużjoni tal-gattarell ħalqu iswed (Galeus melastomus) u l-inklużjoni tal-ispeċijiet kollha tal-ġeneru Centrophorus (Centrophorus spp.) fil-lista tal-klieb il-baħar tal-baħar fond. Ir-Regolament (UE) Nru 1262/2012 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ.

(8)

Skont l-eżitu tal-konsultazzjonijiet bejn l-istati kostali dwar il-ġestjoni tal-kavalli, l-istokkafixx, l-aringi Atlanto-Skandiku u l-haddock tal-Baħar tat-Tramuntana, l-Unjoni tista’ tawtorizza s-sajd mill-bastimenti tal-Unjoni sa 10 % lil hinn mill-kwota disponibbli għall-Unjoni, sakemm kwalunkwe kwantità utlizzata lil hinn mill-kwota disponibbli għall-Unjoni tkun imnaqqsa mill-kwota tagħha għall-2014. Bl-istess mod, fl-2014 l-Unjoni tista’ tuża kwalunkwe kwantità mhux utilizzata sa 10 % tal-kwota disponibbli għaliha fl-2013. Huwa adatt li tali flessibbiltà ssir possibbli fl-iffissar ta’ dawk l-opportunitajiet tas-sajd sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet ekwi għall-bastimenti tal-Unjoni billi l-Istati Membri kkonċernati jitħallew jagħżlu li jużaw kwota ta’ flessibbiltà. Meta Stat Membru ma jkunx għażel l-użu tal-kwota ta’ flessibilità fir-rigward ta’ stokk partikolari, huwa xieraq li l-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 jibqgħu japplikaw skont l-Artikolu 10(2) ta’ Regolament (UE) Nru 40/2013.

(9)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2013, il-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan (IOTC) adottat Riżoluzzjoni li timmira lejn il-protezzjoni tal-kelb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniku u applikabbli għall-bastimenti tas-sajd fir-Reġistru tal-Bastimenti Awtorizzati tal-IOTC billi pprojbiet, bħala miżura pilota interim, li tinżamm abbord, tiġi ttrasbordata, tiġi żbarkata jew tinħażen kwalunkwe parti tal-karkassa jew karkassa sħiħa tal-kelb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniku. Ir-riżoluzzjoni tipprovdi għal eċċezzjoni għas-sajd artiġanali, jiġifieri bastimenti tas-sajd li jiżvolġu operazzjonijiet tas-sajd fi ħdan iż-Żona Ekonomika Esklussiva (ŻEE) tal-Istat Membru li jtajru l-bandiera tiegħu. Ir-Regolament (UE) Nru 40/2013 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ.

(10)

Fil-laqgħa annwali tagħha tal-2010, il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC) adottat rakkomandazzjoni li tillimita l-għadd ta’ bastimenti li qed jistadu b’mod attiv għall-alonga tal-Paċifiku tan-Nofsinhar fiż-Żona tal-Konvenzjoni fin-Nofsinhar ta’ 20° S. Konsegwentement, għandu jiġi żgurat li l-bastimenti tal-Unjoni jibqgħu joperaw mingħajr ma jimmiraw lejn dik l-ispeċi fiż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC fin-Nofsinhar ta’ 20° S. Ir-Regolament (UE) Nru 40/2013 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ.

(11)

L-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet Norveġiżi u għall-bastimenti tan-Norveġja fl-ilmijiet tal-Unjoni huma stabbiliti kull sena fid-dawl tal-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tas-sajd li jsiru f’konformità mal-ftehimiet bilaterali dwar is-sajd man-Norveġja (7). Sa meta jiġu konklużi dawk il-konsultazzjonijiet dwar l-arranġamenti għall-2013, ir-Regolament (UE) Nru 40/2013 iffissa opportunitajiet tas-sajd proviżorji għall-istokkijiet konċernati. Fit-18 ta’ Jannar 2013, ġew konklużi l-konsultazzjonijiet man-Norveġja, u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 297/2013 (8) emenda d-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE) Nru 40/2013. Madankollu, l-istokk tat-tusk fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV ġie eskluż bi żball mir-Regolament (UE) Nru 297/2013. Barra minn hekk, l-ammont ta’ stokkafixx li n-Norveġja tista’ tistad għalih fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta’ 56° 30′ N u ż-żona VII fil-Punent ta’ 12° W ma jirriflettix ir-reġistru maqbul wara l-konsultazzjonijiet ma’ dak il-pajjiż. L-Anness IA tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ.

(12)

Ġie identifikat żball fl-għadd ta’ bastimenti u l-kapaċità allokata lill-Unjoni u awtorizzata biex tistad għall-pixxispad u l-alonga fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IOTC. L-Anness VI tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 għandu għalhekk jiġi kkoreġut kif meħtieġ.

(13)

Skont l-Att ta’ Adeżjoni tal-2012 u l-adeżjoni tal-Kroazja fl-1 ta’ Lulju 2013, id-dispożizzjonijiet dwar l-allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd allokati fil-livell tal-Unjoni għall-Kroazja fl-2013 għandhom jiġu inklużi fl-istrumenti rilevanti tal-Unjoni. Iċ-ċifri li jikkonċernaw is-sajd għat-tonn u l-kapaċitajiet tal-biedja tal-Kroazja miżjudin b’dan ir-Regolament jirriflettu d-dispożizzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn Atlantiku (ICCAT) għall-pjan ta’ rkupru tat-tonn għall-Kroazja sal-2013. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/2009 (9), kull Stat Membru għandu jiżgura li l-kapaċità tas-sajd tiegħu hija proporzjonata mal-kwota tiegħu.

(14)

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar il-limiti tal-isforz tas-sajd għandhom japplikaw mill-1 ta’ Frar 2013. Id-dispożizzjonijiet dwar il-limiti tal-qbid u l-allokazzjonijiet għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2013, ħlief għad-dispożizzjonijeit il-ġodda fir-rigward tad-WCPFC u l-IOTC, li għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Id-dispożizzjonijiet inklużi bħala riżultat tal-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea għandhom japplikaw mid-data tal-adeżjoni. Tali applikazzjoni retroattiva ma tippreġudikax il-prinċipju taċ-ċertezza legali għaliex l-opportunitajiet tas-sajd konċernati għadhom ma ġewx eżawriti. Minħabba l-fatt li l-modifikazzjonijiet fir-reġimi tal-isforz għandhom effett dirett fuq l-attivitajiet ekonomiċi tal-flotot konċernati, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament mal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 754/2009

Fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 754/2009, jitħassru l-punti (b) u (j).

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 1262/2012

L-Anness tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1262/2012 huwa emendat skont it-test li jinsab fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 39/2013

1.   L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 39/2013 huwa emendat f’konformità mat-test li jinsab fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Anness IIA tar-Regolament (UE) Nru 39/2013 huwa emendat f’konformità mat-test li jinsab fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 40/2013

Ir-Regolament (UE) Nru 40/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)

jiżdied l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 6a

Flessibbiltà fl-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd ta’ ċerti stokkijiet

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-istokkijiet li ġejjin:

(a)

il-merluzz tal-linja sewda fiż-żona IV, l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa;

(b)

l-istokkafixx fl-ilmijiet tal-UE u ilmijiet internazzjonali ta’ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV;

(ċ)

il-kavalli fiż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa, IIIb, IIIc u IIId;

(d)

il-kavalli fiż-żoni VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta’ Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta’ IIa, XII u XIV;

(e)

il-kavalli fiż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta’ CECAF 34.1.1;

(f)

il-kavalli fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni IIa u IVa;

(g)

l-aringa fl-ilmijiet tal-UE, Norveġiżi u internazzjonali ta’ I u II.

2.   Għal kwalunkwe waħda mill-ħażniet identifikati fil-paragrafu 1a, Stat Membru jista’ jagħżel li jżid is-sett inizjali tiegħu fil-kwota tal-Anness I sa 10 %. L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu lill-Kummissjoni bil-miktub. Wara tali notifika, il-kwota miżjuda għandha titqies bħala l-kwota allokata lil dak l-Istat Membru għall-2013.

3.   Kwalunkwe kwantità utilizzata fl-2013 taħt tali kwota miżjuda li teċċedi l-kwota inizjali għandha titnaqqas fuq bażi ta’ tunnellata għal tunnellata għall-fini tal-ikkalkular tal-kwota tal-Istat Membru kkonċernat għall-istokk rilevanti għall-2014.

4.   Kwalunkwe kwantità mhux utilizzata taħt il-kwota inizjali sa 10 % ta’ dik il-kwota għandha tiżdied għall-fini tal-ikkalkular tal-kwota tal-Istat Membru kkonċernat għall-istokk rilevanti għall-2014.

5.   Għandu jittieħed kont ta’ kwalunkwe kwantità trasferita lejn Stati Membri oħrajn skont l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 kif ukoll ta’ kwalunkwe kwantità mnaqqsa skont l-Artikoli 37, 105, u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 għall-fini li jiġu stabbiliti l-kwantitajiet utilizzati u l-kwantitajiet mhux utilizzati taħt il-paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu.

6.   Fejn Stat Membru jkun uża l-għażla fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward ta’ stokk partikolari, l-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 m’għandhomx japplikaw għal tali stokk fir-rigward ta’ dak l-Istat Membru.”;

(2)

fl-Artikolu 10(2), l-ittri “l-Anness I ta” jitħassru.

(3)

l-Artikolu 23 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 23

Klieb il-baħar

1.   Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trażbord jew l-iżbark ta’ kwalunkwe parti ta’ karkassa jew karkassa sħiħa tal-pixxivolpi tal-ispeċijiet kollha tal-familja Alopiidae f’kull tip ta’ sajd.

2.   Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trażbord jew l-iżbark ta’ kwalunkwe parti tal-karakassa jew il-karkassa sħiħa tal-kelb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniku (Carcharhinus longimanus) fi kwalunkwe sajd, ħlief għal bastimenti li t-tul globali tagħhom huwa ta’ inqas minn 24 metru impenjati biss għall-operazzjonijiet tas-sajd fiż-Żona Ekonomika Esklussiva tal-Istat Membru li jtarju l-bandiera tiegħu, u sakemm il-qabda tagħhom tkun maħsuba biss għall-konsum lokali.

3.   Meta l-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 jinqabdu b’mod aċċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jiġu rrilaxxati minnufih.”.

(4)

l-Artikolu 29 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 29

Kundizzjonijiet tas-sajd għat-tonn għajnu kbira, it-tonna safra, u l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma jiżdidux il-jiem tas-sajd allokati lill-bastimenti tas-sajd bil-purse seine għat-tonn għajnu kbira (Thunnus obesus), it-tonna safra (Thunnus albacares), u l-palamit (Katsuwonus pelamis) fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC fl-ibħra internazzjonali u li jinsabu bejn 20° N u 20° S.

2.   Il-bastimenti tal-Unjoni ma għandux ikollhom l-alonga tal-Paiċifiku tan-Nofsinhar (Thunnus alalunga) fil-mira fiż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC fin-Nofsinhar ta’ 20° S.”.

(5)

l-Anness IA huwa emendat skont it-test li jidher fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament;

(6)

l-Anness ID huwa emendat skont it-test li jidher fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament;

(7)

l-Anness IIA huwa emendat skont it-test li jidher fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament;

(8)

l-Anness IV huwa emendat skont it-test li jidher tal-Anness VII ta’ dan ir-Regolament;

(9)

l-Anness VI huwa emendat skont it-test li jidher tal-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu, l-Artikoli 3(1), 4(1), 4(2), 4(5) u 4(9) għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2013. L-Artikoli 1, 3(2) u 4(7) għandhom japplikaw mill-1 ta’ Frar 2013 u l-Artikolu 4(6) u (8) għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Novembru 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

L. LINKEVIČIUS


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59).

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 754/2009 tas-27 ta’ Lulju 2009 li jeskludi ċerti gruppi ta’ bastimenti mir-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fil-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1342/2008 (ĠU L 214, 19.8.2009, p. 16).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2004 (ĠU L 348, 24.12.2008, p. 20).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 39/2013 tal-21 ta’ Jannar 2013 li jiffissa, għall-2013, l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-bastimenti tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut u għal ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut li mhumiex suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (ĠU L 23, 25.1.2013, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 40/2013 tal-21 ta’ Jannar 2013 li jiffissa għall-2013 l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli fl-ilmijiet tal-UE u, għall-bastimenti tal-UE, f’ċerti ilmijiet mhux tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut li huma suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (ĠU L 23, 25.1.2013, p. 54).

(6)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1262/2012 tal-20 ta’ Diċembru 2012 li jiffissa għall-2013 u l-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-UE għal ċerti stokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond (ĠU L 356, 22.12.2012, p. 22).

(7)  Ftehim dwar is-sajd bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja (ĠU L 226, 29.8.1980, p. 48).

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 297/2013 tas-27 ta’ Marzu 2013 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 44/2012, (UE) Nru 39/2013 u (UE) Nru 40/2013 fir-rigward ta’ ċerti opportunitajiet tas-sajd (ĠU L 90, 28.3.2013, p. 10).

(9)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/2009 tas-6 ta’ April 2009 li jistabbilixxi pjan multi-annwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 43/2009 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1559/2007 (ĠU L 96, 15.4.2009, p. 1).


ANNESS I

Fil-Parti 1 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1262/2012, il-punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, ‘klieb il-baħar tal-baħar fond’ tfisser il-lista tal-ispeċijiet li ġejja:

Isem komuni

Kodiċi Alpha-3

Isem xjentifiku

Gattarelli tal-baħar fond

API

Apristurus spp.

Frilled shark

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Żagħrun

CWO

Centrophorus spp.

Mazzola Portugiża

CYO

Centroscymnus coelolepis

Longnose velved dogfish

CYP

Centroscymnus crepidater

Mazzola sewda

CFB

Centroscyllium fabricii

Mazzola munqar l-għasfur

DCA

Deania calcea

Murruna sewda

SCK

Dalatias licha

Mazzola tal-fanal maġġuri

ETR

Etmopterus princeps

Mazzola tal-fanal

ETX

Etmopterus spinax

Mouse catshark

GAM

Galeus murinus

Murruna ta’ sitt garġi

SBL

Hexanchus griseus

Sailfin roughshark (Sharpback shark)

OXN

Oxynotus paradoxus

Knifetooth dogfish

SYR

Scymnodon ringens

Greenland shark

GSK

Somniosus microcephalus


ANNESS II

Fil-Parti B tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 39/2013, l-erba’ entrati għall-komponent tat-Tramuntana tal-istokk tal-merluzz huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Speċi

:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-EU tas-Subdiviżjonijiet 22-32

(HKE/3 A/BCD)

Id-Danimarka

1 929  (2)

TAC Analitika

L-Isvezja

164  (2)

L-Unjoni

2 093

TAC

2 093  (1)


Speċi

:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV

(HKE/2AC4-C)

Il-Belġju

35

TAC Analitika

Id-Danimarka

1 409

Il-Ġermanja

162

Franza

312

Il-Pajjiżi l-Baxxi

81

Ir-Renju Unit

439

L-Unjoni

2 438

TAC

2 438  (3)


Speċi

:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona

:

VI u VII; l-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta’ Vb;

l-ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV

(HKE/571214)

Il-Belġju

358  (4)  (6)

TAC Analitika

Japplika l-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament

Spanja

11 478  (6)

Franza

17 726  (4)  (6)

L-Irlanda

2 148  (6)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

231  (4)  (6)

Ir-Renju Unit

6 998  (4)  (6)

L-Unjoni

38 939

TAC

38 939  (5)


Speċi

:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Il-Belġju

12  (7)

TAC Analitika

Spanja

7 991

Franza

17 944

Il-Pajjiżi l-Baxxi

23  (7)

L-Unjoni

25 970

TAC

25 970  (8)


(1)  Fit-TAC ġenerali li ġejja għall-istokk tat-Tramuntana tal-merluzz:

69 440

(2)  Jistgħu jsiru trasferimenti ta’ din il-kwota għall-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV. Madankollu, trasferimenti bħal dawn iridu jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni minn qabel.

(3)  Fit-TAC ġenerali li ġejja għall-istokk tat-Tramuntana tal-merluzz:

69 440

(4)  Jistgħu jsiru trasferimenti ta’ din il-kwota għall-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV. Madankollu, trasferimenti bħal dawn iridu jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni minn qabel.

(5)  Fit-TAC ġenerali li ġejja għall-istokk tat-Tramuntana tal-merluzz:

69 440

(6)  Minbarra din il-kwota, Stat Membru jista’ jagħti allokazzjoni addizzjonali fi ħdan limitu ġenerali ta’ 1 % tal-kwota allokata lilu lil bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu u li jkunu qed jipparteċipaw fi provi ta’ attivitajiet tas-sajd iddokumentati bis-sħiħ, skont il-Kapitolu II tat-Titolu II ta’ dan ir-Regolament.

Kondizzjoni speċjali:

fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, fiż-żoni li ġejjin ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżlin hawn taħt:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe (HKE/*8ABDE)

Il-Belġju

46

Spanja

1 852

Franza

1 852

L-Irlanda

231

Il-Pajjiżi l-Baxxi

23

Ir-Renju Unit

1 042

L-Unjoni

5 046

(7)  Jistgħu jsiru trasferimenti ta’ din il-kwota għaż-żona IV u għall-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa. Madankollu, trasferimenti bħal dawn iridu jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni minn qabel.

(8)  Fit-TAC ġenerali li ġejja għall-istokk tat-Tramuntana tal-merluzz:

69 440

Kondizzjoni speċjali:

fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, fiż-żoni li ġejjin ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżlin hawn taħt:

 

VI uVII; l-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta’ Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV (HKE/*57-14)

Il-Belġju

2

Spanja

2 315

Franza

4 166

Il-Pajjiżi l-Baxxi

7

L-Unjoni

6 490 ”


ANNESS III

L-Anness IIA tar-Regolament (UE) Nru 39/2013 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-kolonna għar-Renju Unit (UK) fit-Tabella (c) tal-Appendiċi 1 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Irkaptu regolat

UK

TR1

339 592

TR2

1 086 399

TR3

0

BT1

0

BT2

111 693

GN

5 970

GT

158

LL

70 614 ”

(b)

il-kolonna għal Spanja (ES) fit-Tabella (d) tal-Appendiċi 1 tinbidel b’dan li ġej:

“Irkaptu regolat

ES

TR1

249 152

TR2

0

TR3

0

BT1

0

BT2

0

GN

13 836

GT

0

LL

1 402 142 ”


ANNESS IV

L-Anness IA tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-entrata għat-tusk fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV tinbidel b’dan li ġej:

“Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(USK/04-N.)

Il-Belġju

0

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

165

Il-Ġermanja

1

Franza

0

Il-Pajjiżi l-Baxxi

0

Ir-Renju Unit

4

L-Unjoni

170

TAC

Mhux rilevanti”

(b)

l-entrata għall-istokkafixx fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta’ 56° 30′N u ż-żona VII fil-Punent ta’ 12° W tinbidel b’dan li ġej:

“Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta’ 56° 30′ N u ż-żona VII fil-Punent ta’ 12° W

(WHB/24A567)

In-Norveġja

99 408  (1)  (2)

TAC Analitika

TAC

643 000


(1)  Għandhom jittieħdu mil-limiti tal-qbid tan-Norveġja stabbiliti skont l-arranġament tal-Istati Kostali.

(2)  Kondizzjoni speċjali: il-qabda fiż-żona IV ma għandhiex tkun aktar minn 24 852 tunnellata, jiġifieri 25 % tal-kwota ta’ aċċess tan-Norveġja.”


ANNESS V

Fl-Anness ID tar-Regolament (UE) Nru 40/2013, l-entrata għat-tonn fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant ta’ 45° W, u fil-Mediterran hija sostitwita b’din li ġejja:

“Speċi

:

Tonn

Thunnus thynnus

Żona

:

L-Oċean Atlantiku, fil-Lvant ta’ 45° W, u l-Mediterran

(BFT/AE45WM)

Ċipru

69,44  (4)  (7)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Greċja

129,07  (7)

Spanja

2 504,45  (2)  (4)  (7)

Franza

2 471,23  (2)  (3)  (4)  (7)

L-Italja

1 950,42  (4)  (5)  (7)

Croatia

390,59  (6)  (7)

Malta

160,02  (4)  (7)

Il-Portugall

235,50  (7)

Stati Membri oħra

27,93  (1)  (7)

L-Unjoni

7 938,65  (2)  (3)  (4)  (5)  (7)

TAC

13 400


(1)  Bl-eċċezzjoni ta’ Ċipru, il-Greċja, Spanja, Franza, il-Kroazja, l-Italja, Malta u l-Portugall u esklussivament bħala qbid inċidentali.

(2)  Kondizzjoni speċjali: f’din it-TAC, il-limiti ta’ qabdiet u l-allokazzjoni bejn l-Istati Membri li ġejjin għandhom japplikaw għall-qabdiet tat-tonn bejn 8 kg/75 ċm u 30 kg/115 ċm mill-bastimenti msemmijin fil-punt 1 tal-Anness IV (BFT/*8301):

Spanja

364,09

Franza

164,27

L-Unjoni

528,36

(3)  Kondizzjoni speċjali: f’din it-TAC, il-limiti tal-qbid u l-allokazzjoni bejn l-Istati Membri għandhom japplikaw għall-qabdiet tat-tonn li jiżen mhux inqas minn 6,4 kg jew li fih mhux inqas minn 70 ċm mill-bastimenti msemmijin fil-punt 1 tal-Anness IV (BFT/*641):

Franza

100

L-Unjoni

100

(4)  Kondizzjoni speċjali: f’din it-TAC, il-limiti tal-qbid u l-allokazzjoni bejn l-Istati Membri għandhom japplikaw għall-qabdiet tat-tonn bejn 8 kg/75 ċm u 30 kg/115 ċm mill-bastimenti msemmijin fil-punt 2 tal-Anness IV (BFT/*8302):

Spanja

50,09

Franza

49,42

L-Italja

39,01

Ċipru

3,20

Malta

4,71

L-Unjoni

146,43

(5)  Kondizzjoni speċjali: f’din it-TAC, il-limiti tal-qbid u l-allokazzjoni bejn l-Istati Membri għandhom japplikaw għall-qabdiet tat-tonn bejn 8 kg/75 ċm u 30 kg/115 ċm mill-bastimenti msemmijin fil-punt 3 tal-Anness IV (BFT/*643):

L-Italja

39,01

L-Unjoni

39,01

(6)  Kondizzjoni speċjali: f’din it-TAC, il-limiti tal-qbid u l-allokazzjoni bejn l-Istati Membri għandhom japplikaw għall-qabdiet tat-tonn bejn 8 kg/75 ċm u 30 kg/115 ċm mill-bastimenti msemmijin fil-punt 3 tal-Anness IV għall-finijiet ta’ akkwakultura (BFT/*8303F):

Il-Kroazja

351,53

L-Unjoni

351,53

(7)  B’ deroga mill-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 302/2009, is-sajd għat-tonn bil-purse seine huwa awtorizzat fl-Atlantiku tal-Lvant u l-Mediterran mis-26 ta’ Mejju sal- 24 ta’ Ġunju 2013 inkluż.”


ANNESS VI

Fl-Anness IIA tar-Regolament (UE) Nru 40/2013, il-kolonna għal Franza (FR) fl-Appendiċi 1 tinbidel b’dan li ġej:

“Irkaptu regolat

FR

TR1

1 505 354

TR2

6 496 811

TR3

101 316

BT1

0

BT2

1 202 818

GN

342 579

GT

4 338 315

LL

125 141 ”


ANNESS VII

L-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS IV

IŻ-ŻONA TAL-KONVENZJONI TAL-ICCAT  (1)

1.

Għadd massimu ta’ dgħajjes tal-UE tal-lixka u tas-sajd bir-rixa awtorizzati sabiex jistadu attivament għat-tonn bejn 8 kg/75 ċm u 30 kg/115 ċm fil-Lvant tal-Atlantiku

Spanja

60

Franza

8

L-Unjoni

68

2.

Għadd massimu ta’ bastimenti tal-Unjoni tas-sajd kostali artiġjanali awtorizzati sabiex jistadu attivament għat-tonn bejn 8 kg/75 ċm u 30 kg/115 ċm fil-Mediterran

Spanja

119

Franza

87

L-Italja

30

Ċipru

7

Malta

28

L-Unjoni

316

3.

Għadd massimu ta’ bastimenti tal-Unjoni awtorizzati biex jistadu attivament għat-tonn bejn 8 kg/75 ċm u 30 kg/115 ċm fil-Baħar Adrijatiku għall-finijiet ta’ akkwakultura

Il-Kroazja

9

L-Italja

12

L-Unjoni

21

4.

L-għadd massimu u l-kapaċità totali f’tunnellaġġ gross ta’ bastimenti tas-sajd ta’ kull Stat Membru li jistgħu jkunu awtorizzati jistadu għal, iżommu abbord, jittrażbordaw, jittrasportaw jew iħottu l-art tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u l-Mediterran

Tabella A

Għadd ta’ bastimenti tas-sajd

 

Ċipru

Il-Kroazja

Il-Greċja

L-Italja

Franza

Spanja

Malta (2)

Bastimenti tas-sajd bil-purse seines

1

9

1

12

17

6

1

Bastimenti tas-sajd bil-konz

4

0

0

30

8

12

20

Dgħajsa tas-sajd bil-lixka

0

0

0

0

8

60

0

Xlief tal-idejn

0

12

0

0

29

2

0

Bastiment tat-tkarkir

0

0

0

0

57

0

0

Sajd artiġjanali ieħor (3)

0

0

16

0

87

32

0

Tabella B

Kapaċità totali f’tunnellaġġ gross

 

Ċipru

Il-Kroazja

Il-Greċja

L-Italja

Franza

Spanja

Malta

Bastimenti tas-sajd bil-purse seines

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Bastimenti tas-sajd bil-konz

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Dgħajjes tas-sajd bil-lixka

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Bix-xolfa tal-idejn

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Bastimenti tat-tkarkir

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Sajd artiġjanali ieħor

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

Għad trid tiġi stabbilita

5.

L-għadd massimu ta’ nases għall-użu fil-Lvant tal-Atlantiku u l-Mediterran għas-sajd tat-tonn awtorizzat minn kull Stat Membru

 

Għadd ta’ nases

Spanja

5

L-Italja

6

Il-Portugall

1  (4)

6.

Il-kapaċità massima ta’ kultivazzjoni u ta’ tismin tat-tonn għal kull Stat Membru u l-kontribut massimu ta’ tonn maqbud mis-selvaġġ li kull Stat Membru jista’ jalloka lill-farms tiegħu tal-akkwakultura fil-Lvant tal-Atlantiku u l-Mediterran

Tabella A

Kapaċità massima tal-kultivazzjoni u tismin tat-tonn

 

Għadd ta’ farms

Kapaċità (f’tunnellati)

Spanja

17

11 852

L-Italja

15

13 000

Il-Greċja

2

2 100

Ċipru

3

3 000

Il-Kroazja

7

7 880

Malta

8

12 300

Tabella B

Kontribut massimu ta’ tonn maqbud mis-salvaġġ (f’tunnellati)

Spanja

5 855

L-Italja

3 000

Il-Greċja

785

Ċipru

2 195

Il-Kroazja

2 947

Malta

8 768 ”


(1)  In-numri li jidhru fit-taqsimiet 1, 2 u 3 jistgħu jonqsu sabiex ikunu konformi mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni.

(2)  Bastiment tas-sajd wieħed bil-purse seine ta’ daqs medju jista’ jiġi sostitwit b’mhux aktar minn 10 bastimenti tas-sajd bil-konz.

(3)  Bastimenti polivalenti, li jużaw tagħmir b’iktar minn ikrkaptu wieħed (bil-konz, bix-xolfa tal-idejn, bir-rixa).

(4)  Dan in-numru jista’ jiżdied, sakemm ikun hemm konformità mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni.


ANNESS VIII

Fl-Anness VI tar-Regolament (UE) Nru 40/2013, il-punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.

Għadd massimu ta’ bastimenti tal-Unjoni awtorizzati biex jistadu għall-pixxispad u l-alonga fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IOTC

Stat Membru

Għadd massimu ta’ bastimenti

Kapaċità (tunnellaġġ gross)

Spanja

27

11 590

Franza

41

5 382

Il-Portugall

15

6 925

Ir-Renju Unit

4

1 400

L-Unjoni

87

25 297 ”