28.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 379/23


Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY (kaasudirektiivi) 10 artiklan 2 kohdan mukainen Belgian hallituksen ilmoitus yrityksen N.V. Fluxys Belgium nimeämisestä siirtoverkonhaltijaksi Belgiassa

(2013/C 379/13)

Belgian sääntelyviranomaisen annettua 27. syyskuuta 2012 lopullisen päätöksensä yrityksen N.V. Fluxys Belgium sertifioimisesta omistajuudeltaan eriytetyksi siirtoverkonhaltijaksi (kaasudirektiivin 9 artikla) Belgia on ilmoittanut komissiolle kyseisen yrityksen virallisesta hyväksymisestä ja nimeämisestä Belgiassa toimivaksi siirtoverkonhaltijaksi kaasudirektiivin 10 artiklan mukaisesti.

Lisätietoja

Maarten NOENINCKX

Directorate-General for Energy

Boulevard du Roi Albert II/Koning Albert II-laan 16

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

P. +32 22779583

Sähköposti: Maarten.noeninckx@economie.fgov.be

http://economie.fgov.be