23.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 278/51


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. oktobra 2009

o odstopanju od Sklepa Sveta 2001/822/ES glede pravil o poreklu pripravljenih in konzerviranih kozic iz Grenlandije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7813)

(2009/776/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (1) ter zlasti člena 37 Priloge III k Sklepu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 28. decembra 2001 sprejela Odločbo 2001/936/ES (2) o odstopanju od opredelitve pojma „izdelki s poreklom“, da bi upoštevala posebni položaj Grenlandije glede škampov in kozic vrste Pandalus borealis. To odstopanje je prenehalo veljati 31. decembra 2006.

(2)

Grenlandija je 26. junija 2009 z dopisom, prejetim 6. julija 2009, zahtevala novo odstopanje od pravil o poreklu iz člena 37 Priloge III k Sklepu 2001/822/ES v zvezi z letno količino 2 500 ton pripravljenih in konzerviranih kozic vrste Pandalus borealis za izvoz iz Grenlandije.

(3)

Grenlandija utemeljuje svojo zahtevo z dejstvom, da je v nekaterih obdobjih med letom oskrba s kozicami s poreklom pomanjkljiva.

(4)

Člen 37 Priloge III k Sklepu 2001/822/ES v zvezi z opredelitvijo pojma „izdelki s poreklom“ in metodami upravnega sodelovanja določa, da je mogoče sprejeti odstopanja od pravil glede porekla, kadar jih upravičuje razvoj dogodkov v obstoječih gospodarskih panogah ali ustvarjanje novih gospodarskih panog v državi ali na ozemlju.

(5)

Zahtevano odstopanje je upravičeno po členu 37(1) in (7) Priloge III k Sklepu 2001/822/ES glede razvoja obstoječe gospodarske panoge v Grenlandiji. Ker se odstopanje odobri za izdelke, ki vključujejo dejansko predelavo in lokalno dodano vrednost k surovim rakom brez porekla, uporabljenim v najmanj 45 % vrednosti končnega proizvoda, bo prispevalo k razvoju obstoječe gospodarske panoge. Odstopanje je bistveno za preživetje ene od njenih tovarn. Uporaba odstopanja, odobrenega leta 2001, ostaja zelo omejena (402 toni leta 2002 in nič ton od januarja 2003 do decembra 2006). Odstopanje je treba torej odobriti za enako skupno letno količino, kot jo je zajemalo odstopanje, odobreno leta 2001, tj. 2 100 ton.

(6)

Ob upoštevanju skladnosti z nekaterimi pogoji glede količin, nadzora in trajanja, odstopanje ne bi povzročalo večje škode gospodarskemu sektorju ali uveljavljeni gospodarski panogi Skupnosti ali eni ali več držav članic.

(7)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Omenjena pravila je treba uporabljati smiselno pri upravljanju količine, za katero se odobri odstopanje s to odločbo.

(8)

Ker se odstopanje zahteva za obdobje od 1. avgusta 2009, je treba odstopanje odobriti od navedenega datuma. Organi Grenlandije so v dopisu z dne 26. junija 2009 predlagali, da bi se odobreno obdobje izteklo ob prenehanju veljavnosti Sklepa 2001/822/ES 31. decembra 2013.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od Priloge III k Sklepu 2001/822/ES se pripravljene in konzervirane kozice vrste Pandalus borealis pod oznako KN ex 1605 20, predelane v Grenlandiji iz kozic brez porekla, obravnavajo kot kozice s poreklom iz Grenlandije v skladu s pogoji te odločbe.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 se uporablja za količine iz Priloge, ki se uvozijo v Skupnost iz Grenlandije od 1. avgusta 2009 do 31. decembra 2013.

Člen 3

Členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93 o upravljanju tarifnih kvot se smiselno uporabljajo za upravljanje količin iz Priloge k tej odločbi.

Člen 4

Carinski organi Grenlandije sprejmejo vse potrebne ukrepe za opravljanje količinskih pregledov nad uvozom proizvodov iz člena 1.

Vsa potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki jih izdajo za navedene izdelke, vsebujejo sklic na to odločbo.

Pristojni organi Grenlandije Komisiji vsake tri mesece pošljejo izjavo o količinah, za katere so bila v skladu s to odločbo izdana potrdila o gibanju blaga EUR 1, in serijske številke navedenih potrdil.

Člen 5

V okencu 7 potrdil o gibanju blaga EUR.1, ki so izdana v skladu s to odločbo, je napisana ena izmed naslednjih navedb:

„Derogation — Decision 2009/776/EC“,

„Dérogation — Décision 2009/776/CE“.

Člen 6

Ta odločba se uporablja od 1. avgusta 2009 do 31. decembra 2013.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. oktobra 2009

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(2)  UL L 345, 29.12.2001, str. 91.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Opis blaga

Obdobje

Količina

(v tonah)

09.0691

ex 1605 20

Pripravljene in konzervirane kozice vrste Pandalus borealis

1.8.2009 do 31.7.2010

2 100

1.8.2010 do 31.7.2011

2 100

1.8.2011 do 31.7.2012

2 100

1.8.2012 do 31.7.2013

2 100

1.8.2013 do 31.12.2013

875