23.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/51


DECYZJA KOMISJI

z dnia 16 października 2009 r.

w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

(2009/776/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (1), w szczególności jej załącznik III art. 37,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 28 grudnia 2001 r. Komisja przyjęła decyzję 2001/936/WE wprowadzającą odstępstwo od definicji „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Grenlandii dotyczącej krewetek z gatunku Pandalus borealis  (2). Odstępstwo to wygasło dnia 31 grudnia 2006 r.

(2)

Pismem z dnia 26 czerwca 2009 r., które wpłynęło dnia 6 lipca 2009 r., Grenlandia zwróciła się z wnioskiem o nowe odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku III art. 37 do decyzji 2001/822/WE w odniesieniu do rocznej ilości 2 500 ton przetworzonych i konserwowanych krewetek z gatunku Pandalus borealis, które mają być wywożone z Grenlandii.

(3)

Grenlandia oparła swój wniosek na fakcie, że w niektórych porach roku dostawy krewetek mających status produktów pochodzących są niewystarczające.

(4)

Artykuł 37 załącznika III do decyzji 2001/822/WE dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” i metod współpracy administracyjnej przewiduje, że można pozwolić na odstępstwa od reguł pochodzenia w przypadkach uzasadnionych rozwojem istniejących gałęzi przemysłu lub tworzeniem nowych gałęzi w danym kraju lub na danym terytorium.

(5)

Wnioskowane odstępstwo jest uzasadnione na mocy załącznika III art. 37 ust. 1 i 7 do decyzji 2001/822/WE w odniesieniu do rozwoju istniejących gałęzi przemysłu w Grenlandii. Ponieważ odstępstwo przyznaje się dla produktów, które muszą być rzeczywiście przetworzone, a dodana lokalnie wartość do niepochodzących surowych skorupiaków stanowi co najmniej 45 % wartości produktu końcowego, odstępstwo to przyczyni się do rozwoju istniejącego przemysłu. Odstępstwo to jest kluczowe dla istnienia jednego z zakładów produkcyjnych. Wykorzystanie odstępstwa przyznanego w 2001 r. było niezwykle niskie (402 tony w 2002 r. oraz zero ton w okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2006 r.). Należy zatem przyznać odstępstwo dla takiej samej ogólnej ilości rocznej jak ilość objęta odstępstwem przyznanym w 2001 r., czyli 2 100 ton.

(6)

Z zastrzeżeniem zgodności z niektórymi warunkami odnoszącymi się do ilości, nadzoru i czasu trwania, odstępstwo nie powoduje poważnej szkody dla sektora gospodarki bądź istniejącego przemysłu Wspólnoty lub jednego państwa członkowskiego lub większej ich liczby.

(7)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) określa zasady administrowania kontyngentami taryfowymi. Zasady te należy stosować z uwzględnieniem niezbędnych zmian do zarządzania ilością, dla której przyznaje się odstępstwo niniejszą decyzją.

(8)

Ponieważ wniosek o przyznanie odstępstwa dotyczy okresu od dnia 1 sierpnia 2009 r., odstępstwo należy przyznać ze skutkiem od tej daty. W piśmie z dnia 26 czerwca 2009 r. władze Grenlandii zaproponowały wygaśnięcie obowiązywania przyznanego okresu odstępstwa z dniem 31 grudnia 2013 r., gdy decyzja 2001/822/WE utraci moc obowiązującą.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od przepisów załącznika III do decyzji 2001/822/WE, przetworzone i konserwowane krewetki z gatunku Pandalus borealis, objęte kodem CN ex 1605 20, przetworzone w Grenlandii z krewetek niepochodzących, uważane są za pochodzące z Grenlandii zgodnie z warunkami niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Odstępstwo przewidziane w art. 1 stosuje się do ilości określonych w załączniku, przywożonych do Wspólnoty z Grenlandii w okresie od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 3

Artykuły 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 dotyczące administrowania kontyngentami taryfowymi stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian do zarządzania ilościami, o których mowa w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Organy celne Grenlandii podejmą konieczne kroki w celu przeprowadzenia kontroli ilościowych dotyczących wywozu produktów określonych w art. 1.

Wszystkie świadectwa przewozowe EUR.1 wydawane przez organy celne dla tych produktów zawierają odniesienie do niniejszej decyzji.

Właściwe władze Grenlandii przesyłają Komisji kwartalne zestawienie ilości, w odniesieniu do których na mocy niniejszej decyzji wydaje się świadectwa przewozowe EUR.1, oraz numery porządkowe tych świadectw.

Artykuł 5

Rubryka nr 7 świadectw przewozowych EUR.1 wydawanych na mocy niniejszej decyzji zawiera jeden z poniższych dopisków:

„Derogation — Decision 2009/776/EC”,

„Dérogation — Décision 2009/776/CE”.

Artykuł 6

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2009 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 345 z 29.12.2001, s. 91.

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

Opis towarów

Okres

Ilości

(w tonach)

09.0691

ex 1605 20

Przetworzone lub konserwowane krewetki z gatunku Pandalus borealis

1.8.2009 do 31.7.2010

2 100

1.8.2010 do 31.7.2011

2 100

1.8.2011 do 31.7.2012

2 100

1.8.2012 do 31.7.2013

2 100

1.8.2013 do 31.12.2013

875