23.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 278/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 16. oktobris)

par atkāpi no Padomes Lēmuma 2001/822/EK attiecībā uz sagatavotu un konservētu Grenlandes garneļu un ziemeļgarneļu izcelsmes noteikumiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7813)

(2009/776/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (1) un jo īpaši tā III pielikuma 37. pantu,

tā kā:

(1)

Lai ņemtu vērā Grenlandes īpašo situāciju, Komisija 2001. gada 28. decembrī pieņēma Lēmumu 2001/936/EK (2), atkāpjoties no jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīcijas attiecībā uz Pandalus borealis garneļu un ziemeļgarneļu sugu. Minētā atkāpe zaudēja spēku 2006. gada 31. decembrī.

(2)

2009. gada 26. jūnija vēstulē, kas tika saņemta 2009. gada 6. jūlijā, Grenlande lūdza jaunu atkāpi no Lēmuma 2001/822/EK III pielikuma 37. pantā izklāstītajiem izcelsmes noteikumiem saistībā ar sagatavotu un konservētu Pandalus borealis sugas garneļu un ziemeļgarneļu gada daudzumu 2 500 tonnu apjomā, ko paredzēts eksportēt no Grenlandes.

(3)

Grenlande pamatoja savu pieprasījumu ar to, ka dažos gada periodos noteiktas izcelsmes garneļu un ziemeļgarneļu piegādes nav pietiekamas.

(4)

Lēmuma 2001/822/EK III pielikuma 37. pants par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm paredz, ka atkāpi no izcelsmes noteikumiem var atļaut, ja to pamato esošo nozaru attīstība vai jaunu nozaru rašanās kādā zemē vai teritorijā.

(5)

Pieprasīto atkāpi pamato ar Lēmuma 2001/822/EK III pielikuma 37. panta 1. un 7. punktu saistībā ar esošās nozares attīstību Grenlandē. Tā kā atkāpi piešķir attiecībā uz produktiem, kurus faktiski pārstrādā, un izmantoto nenoteiktas izcelsmes neapstrādāto vēžveidīgo vietējā pievienotā vērtība ir vismaz 45 % no galaprodukta vērtības, tā veicinās esošās nozares attīstību. Atkāpe ir svarīga, lai izdzīvotu viena no nozares rūpnīcām. 2001. gadā piešķirtās atkāpes izmantojums bija ļoti mazs (402 tonnas 2002. gadā un nulle tonnas no 2003. gada janvāra līdz 2006. gada decembrim). Tāpēc atkāpe jāpiešķir attiecībā uz tādu pašu gada kopējo daudzumu, kāds tika piešķirts 2001. gadā, proti, 2 100 tonnām.

(6)

Ievērojot konkrētus nosacījumus attiecībā uz daudzumiem, uzraudzību un ilgumu, atkāpe neradītu nopietnu kaitējumu pastāvošajai Kopienas vai vienas vai vairāku dalībvalstu tautsaimniecības nozarei.

(7)

Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3), ir paredzēti tarifa kvotu pārvaldības noteikumi. Šie noteikumi mutatis mutandis jāpiemēro, pārvaldot daudzumus, attiecībā uz kuriem ir piešķirta attiecīgā atkāpe šajā lēmumā.

(8)

Atkāpe ir pieprasīta laikposmam, sākot no 2009. gada 1. augusta, tāpēc atkāpe piešķirama no minētā datuma. 2009. gada 26. jūnija vēstulē Grenlandes iestādes norādīja, ka 2013. gada 31. decembrī, kad Lēmums 2001/822/EK vairs netiks piemērots, piešķirtais atkāpes laikposms arī vairs nebūs spēkā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Lēmuma 2001/822/EK III pielikuma, sagatavotas un konservētas Pandalus borealis sugas garneles un ziemeļgarneles, uz kurām attiecas KN kods ex 1605 20 un kuras pārstrādātas Grenlandē no nenoteiktas izcelsmes garnelēm un ziemeļgarnelēm, uzskata par Grenlandes izcelsmes garnelēm un ziemeļgarnelēm saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem.

2. pants

Lēmuma 1. pantā paredzētā atkāpe attiecas uz šā lēmuma pielikumā izklāstītajiem daudzumiem, ko importē Kopienā no Grenlandes laika posmā no 2009. gada 1. augusta līdz 2013. gada 31. decembrim.

3. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu attiecībā uz tarifa kvotu pārvaldību mutatis mutandis piemēro šā lēmuma pielikumā minēto daudzumu pārvaldībai.

4. pants

Grenlandes muitas iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai veiktu 1. pantā minēto produktu eksporta kvantitatīvās pārbaudes.

Visās preču pārvadājumu apliecībās EUR.1, ko iestādes izdod saistībā ar minētajiem izstrādājumiem, jābūt atsaucei uz šo lēmumu.

Grenlandes kompetentās iestādes reizi ceturksnī nosūta Komisijai paziņojumu par daudzumiem, par kuriem saskaņā ar šo lēmumu izdotas preču pārvadājumu apliecības EUR.1, un šo apliecību kārtas numurus.

5. pants

Saskaņā ar šo lēmumu izsniegto pārvadājumu EUR.1 apliecību 7. ailē jābūt vienam no šādiem ierakstiem:

Derogation — Decision 2009/776/EC”,

Dérogation — Décision 2009/776/CE”.

6. pants

Šo lēmumu piemēro no 2009. gada 1. augusta līdz 2013. gada 31. decembrim.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 16. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 314, 30.11.2001.,1. lpp.

(2)  OV L 345, 29.12.2001., 91. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kods

Preču apraksts

Periods

Daudzums

(tonnās)

09.0691

ex 1605 20

Sagatavotas vai konservētas Pandalus borealis sugas garneles un ziemeļgarneles

1.8.2009. līdz 31.7.2010.

2 100

1.8.2010. līdz 31.7.2011.

2 100

1.8.2011. līdz 31.7.2012.

2 100

1.8.2012. līdz 31.7.2013.

2 100

1.8.2013. līdz 31.12.2013.

875