23.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 278/51


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä lokakuuta 2009,

neuvoston päätöksessä 2001/822/EY vahvistettuihin alkuperäsääntöihin tehtävästä poikkeuksesta Grönlannissa valmistettujen ja säilöttyjen katkarapujen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7813)

(2009/776/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista Euroopan talousyhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (1) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 37 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio teki 28 päivänä joulukuuta 2001 päätöksen 2001/936/EY (2), jonka mukaan ”alkuperätuotteiden” määritelmästä poiketaan Pandalus borealis -lajiin kuuluvien katkarapujen osalta Grönlannin erityistilanteen huomioon ottamiseksi. Poikkeuksen voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2006.

(2)

Grönlanti pyysi 26 päivänä kesäkuuta 2009 päivätyssä, 6 päivänä heinäkuuta 2009 saapuneessa kirjeessä uutta poikkeusta päätöksen 2001/822/EY liitteessä III olevassa 37 artiklassa vahvistetuista alkuperäsäännöistä 2 500 tonnin vuotuiselle määrälle Grönlannista vietäviä Pandalus borealis -lajiin kuuluvia valmistettuja tai säilöttyjä katkarapuja.

(3)

Grönlanti perusteli pyyntönsä sillä, että alkuperäkatkarapujen hankintalähteet ovat riittämättömiä tiettyinä vuoden aikoina.

(4)

Käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa päätöksen 2001/822/EY liitteessä III olevassa 37 artiklassa säädetään, että alkuperäsääntöjä koskevia poikkeuksia voidaan sallia, jos ne ovat maassa tai alueella olemassa olevien elinkeinojen kehittämisen tai uusien elinkeinojen luomisen vuoksi perusteltuja.

(5)

Pyydetty poikkeus on päätöksen 2001/822/EY liitteessä III olevan 37 artiklan 1 ja 7 kohdan mukaan perusteltu, sillä kyse on Grönlannissa olemassa olevan elinkeinon kehittämisestä. Koska myönnettävä poikkeus koskee tuotteita, jotka tosiasiallisesti jalostetaan, ja ei-alkuperätuotteiden eli raakojen äyriäisten paikallinen arvonlisäys on vähintään 45 prosenttia valmiin tuotteen arvosta, poikkeus edistää olemassa olevan elinkeinon kehittämistä. Poikkeus on elinehto yhdelle tehtaista. Vuonna 2001 myönnettyä poikkeusta hyödynnettiin erittäin vähän (402 tonnia vuonna 2002 ja 0 tonnia tammikuun 2003 joulukuun 2006 välisenä aikana). Siksi poikkeus olisi myönnettävä samalle vuosittaiselle kokonaismäärälle kuin vuonna 2001 eli 2 100 tonnille.

(6)

Poikkeus ei aiheuta yhteisön tai yhden tai useamman jäsenvaltion talouden alalle tai vakiintuneelle elinkeinolle vakavaa haittaa edellyttäen, että tietyt määriä, valvontaa ja kestoa koskevat edellytykset täyttyvät.

(7)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Sääntöjä olisi sovellettava soveltuvin osin sen määrän hallinnointiin, jota tällä päätöksellä myönnetty poikkeus koskee.

(8)

Poikkeusta on pyydetty 1 päivästä elokuuta 2009 alkavalle jaksolle, joten poikkeus olisi myönnettävä kyseisestä päivästä alkaen. Grönlannin viranomaiset ehdottivat 26 päivänä kesäkuuta 2009 päivätyssä kirjeessä, että poikkeusjakso päättyisi silloin kun päätöksen 2001/822/EY voimassaolo lakkaa eli 31 päivänä joulukuuta 2013.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä päätöksen 2001/822/EY liitteessä III säädetään, muualta kuin Grönlannista peräisin olevista katkaravuista Grönlannissa jalostettuja CN-koodiin ex 1605 20 kuuluvia Pandalus borealis -lajin valmistettuja ja säilöttyjä katkarapuja pidetään Grönlannin alkuperätuotteina tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan tämän päätöksen liitteessä esitettyihin määriin, jotka tuodaan Grönlannista yhteisöön 1 päivän elokuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana.

3 artikla

Tariffikiintiöiden hallinnointia koskevaa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tämän päätöksen liitteessä tarkoitettujen määrien hallinnointiin.

4 artikla

Grönlannin tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientimäärien valvonnan.

Kaikissa niiden mainituille tuotteille antamissa EUR.1-tavaratodistuksissa on oltava viittaus tähän päätökseen.

Grönlannin toimivaltaisten tulliviranomaisten on toimitettava komissiolle neljännesvuosittain ilmoitus niistä määristä, joille on annettu EUR.1-tavaratodistukset tämän päätöksen mukaisesti, ja näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Tämän päätöksen mukaisesti annettujen EUR.1-todistusten 7 kohdassa on oltava yksi seuraavista maininnoista:

”Derogation — Decision 2009/776/EC”;

”Dérogation — Décision 2009/776/CE”.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 200931 päivään joulukuuta 2013.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 345, 29.12.2001, s. 91.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Jakso

Määrä

(tonneina)

09.0691

ex 1605 20

Pandalus borealis-lajin valmistetut tai säilötyt katkaravut

1.8.2009–31.7.2010

2 100

1.8.2010–31.7.2011

2 100

1.8.2011–31.7.2012

2 100

1.8.2012–31.7.2013

2 100

1.8.2013–31.12.2013

875