23.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/51


KOMISJONI OTSUS,

16. oktoober 2009,

millega kehtestatakse erand nõukogu otsusest 2001/822/EÜ seoses Gröönimaalt pärit töödeldud ja konserveeritud krevetiliste päritolureeglitega

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 7813 all)

(2009/776/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsust 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega, (1) eriti selle III lisa artiklit 37,

ning arvestades järgmist:

(1)

28. detsembril 2001 võttis komisjon vastu otsuse 2001/936/EÜ, millega kehtestatakse erand mõiste „päritolustaatusega toode” määratlusest, et võtta arvesse Gröönimaa eriolukorda seoses harilike süvameregarneelide (Pandalus borealis) ja krevettidega (2). Erandi kehtivus lõppes 31. detsembril 2006.

(2)

6. juulil 2009 saadud 26. juuni 2009. aasta kirjas taotles Gröönimaa uue erandi tegemist otsuse 2001/822/EÜ III lisa artiklis 37 sätestatud päritolureeglitest töödeldud ja konserveeritud harilike süvameregarneelide (Pandalus borealis) ja krevettide 2 500-tonnise aastakoguse suhtes, mida eksporditakse Gröönimaalt.

(3)

Gröönimaa taotluse aluseks on asjaolu, et teatavatel perioodidel aastas ei ole võimalik tarnida piisavalt päritolustaatusega krevetilisi.

(4)

Mõiste „päritolustaatusega toote” määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitlevas otsuse 2001/822/EMÜ III lisa artiklis 37 sätestatakse, et päritolureeglitest võib teha erandeid siis, kui seda õigustab riigis või territooriumil olemasolevate tööstusharude areng või uute tööstusharude loomine.

(5)

Taotletav erand on põhjendatud vastavalt otsuse 2001/822/EÜ III lisa artikli 37 lõigetele 1 ja 7 seoses olemasoleva tööstusharu arenguga Gröönimaal. Kuna erand kehtestatakse tegelikku töötlemist nõudvatele toodetele ning päritolustaatuseta töötlemata koorikloomadele lisatud kohalik väärtus on vähemalt 45 % valmistoote väärtusest, aitab see kaasa olemasoleva tööstusharu arengule. Erand on oluline ühe tehase püsimajäämiseks. 2001. aastal kehtestatud erandit kasutati väga vähe (2002. aastal 402 tonni ja 2003. aasta jaanuarist kuni 2006. aasta detsembrini null tonni). Seega tuleks erand kehtestada sama suurele aastasele kogusele kui 2001. aastal kehtestatud erand, st 2 100 tonnile.

(6)

Kui täidetud on teatavad koguste, järelevalve ja kestusega seotud tingimused, ei kahjustaks erand oluliselt ühenduse ega ühe või mitme liikmesriigi majandussektorit või väljakujunenud tööstusharu.

(7)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (3) on sätestatud tariifikvootide haldamise eeskirjad. Neid eeskirju tuleks koguse suhtes, millele käesoleva otsusega tehakse erand, kohaldada mutatis mutandis.

(8)

Kuna erandit taotletakse ajavahemikuks, mis algab 1. augustil 2009, peaks erand jõustuma kõnealusel kuupäeval. Gröönimaa ametiasutused on teinud oma 26. juuni 2009. aasta kirjas ettepaneku, mille kohaselt erandi kehtimise ajavahemik lõppeks 31. detsembril 2013, millal otsust 2001/822/EÜ enam ei kohaldata.

(9)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina otsuse 2001/822/EÜ III lisast käsitatakse käesoleva otsuse tingimuste kohaselt Gröönimaalt pärinevana CN-koodi ex 1605 20 alla kuuluvaid tooteid ja konserve harilikest süvameregarneelidest (Pandalus borealis) ja krevettidest, mis on toodetud Gröönimaal päritolustaatuseta krevetilistest.

Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse lisas sätestatud koguste suhtes, mida imporditakse ühendusse Gröönimaalt ajavahemikul 1. augustist 2009 kuni 31. detsembrini 2013.

Artikkel 3

Tariifikvootide haldamise korda käsitleva määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklid 308a, 308b ja 308c kehtivad käesoleva otsuse lisas osutatud koguste haldamise suhtes mutatis mutandis.

Artikkel 4

Gröönimaa tolliasutused võtavad tarvitusele artiklis 1 nimetatud toodete ekspordikoguste kontrollimiseks vajalikud abinõud.

Kõik nende asutuste poolt kõnealustele toodetele välja antud EUR.1 liikumissertifikaadid peavad sisaldama viidet käesolevale otsusele.

Gröönimaa pädevad asutused edastavad komisjonile kvartaliaruande kogustest, millele on vastavalt käesolevale otsusele välja antud EUR.1 liikumissertifikaadid, ja nende sertifikaatide seerianumbrid.

Artikkel 5

Käesoleva otsuse kohaselt väljastatud liikumissertifikaadi EUR.1 lahter 7 peab sisaldama ühte järgmistest märgetest:

„Derogation — Decision 2009/776/EC”;

„Dérogation — Décision 2009/776/CE”.

Artikkel 6

Käesolevat otsust kohaldatakse 1. augustist 2009 kuni 31. detsembrini 2013.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. oktoober 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 345, 29.12.2001, lk 91.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


LISA

Järjekorranumber

CN-kood

Kauba kirjeldus

Ajavahemik

Kogus

(tonnides)

09.0691

ex 1605 20

Tooted või konservid harilikest süvameregarneelidest (Pandalus borealis) ja krevettidest

alates 1.8.2009 kuni 31.7.2010

2 100

alates 1.8.2010 kuni 31.7.2011

2 100

alates 1.8.2011 kuni 31.7.2012

2 100

alates 1.8.2012 kuni 31.7.2013

2 100

alates 1.8.2013 kuni 31.12.2013

875