23.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 278/51


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. října 2009

o odchylce od rozhodnutí Rady 2001/822/ES ohledně pravidel původu upravených a konzervovaných garnátů a krevet z Grónska

(oznámeno pod číslem K(2009) 7813)

(2009/776/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství (1), a zejména na článek 37 přílohy III uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise dne 28. prosince 2001 přijala rozhodnutí 2001/936/ES, kterým se činí odchylka od definice pojmu „původní produkty“ s cílem přihlédnout k specifické situaci Grónska, pokud jde o garnáty a krevety druhu Pandalus borealis  (2). Platnost této odchylky skončila dne 31. prosince 2006.

(2)

Dne 26. června 2009 požádalo Grónsko dopisem, který Komise obdržela dne 6. července 2009, o novou odchylku od pravidel původu stanovených v článku 37 přílohy III rozhodnutí 2001/822/ES ohledně ročního množství 2 500 tun upravených a konzervovaných garnátů a krevet druhu Pandalus borealis, které má být vyváženo z Grónska.

(3)

Grónsko odůvodnilo svůj požadavek skutečností, že během určitých období v roce existuje nedostatek zásob původních garnátů a krevet.

(4)

Článek 37 přílohy III rozhodnutí Rady 2001/822/ES stanoví o pojmu „původního produktu“ a metodách správní spolupráce, že lze přijímat odchylky od pravidel původu, pokud je to odůvodněno rozvojem stávajících odvětví nebo vytvářením nových odvětví v určité zemi nebo území.

(5)

Žádost o odchylku je opodstatněná podle čl. 37 odst. 1 a odst. 7 přílohy III rozhodnutí 2001/822/ES, a to vzhledem k rozvoji stávajícího odvětví v Grónsku. Protože se odchylka uděluje pro produkty, které jsou skutečně zpracovávány, a přidaná hodnota surových korýšů bez původu představuje nejméně 45 % hodnoty konečného produktu, přispěje odchylka k rozvoji stávajícího odvětví. Odchylka je nezbytná pro přežití jedné z místních továren. Odchylka udělená v roce 2001 se využívala velmi málo (402 tun v roce 2002 a 0 tun od ledna 2003 do prosince 2006). Odchylka musí být proto udělena pro stejné celkové roční množství, které stanovila odchylka přiznaná v roce 2001, a to 2 100 tun.

(6)

S výhradou dodržení některých podmínek vztahujících se k množství, dohledu a době trvání nemůže odchylka způsobit hospodářským odvětvím nebo zavedeným odvětvím Společenství nebo jednoho či více členských států vážnou újmu.

(7)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Tato pravidla by se měla obdobně použít na správu množství, pro která je dotyčná odchylka tímto rozhodnutím udělena.

(8)

Vzhledem k tomu, že o odchylku se žádá na období začínající dne 1. srpna 2009, měla by být udělena s účinkem od uvedeného data. Dopisem ze dne 26. června 2009 grónské orgány navrhly, aby odchylka skončila dnem 31. prosince 2013, kdy se přestane uplatňovat rozhodnutí 2001/822/ES.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od přílohy III rozhodnutí 2001/822/ES se upravení a konzervovaní garnáti a krevety druhu Pandalus borealis spadající pod kód KN ex 1605 20, zpracovaní v Grónsku z nepůvodních garnátů a krevet, v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí považují za původní grónské garnáty a krevety.

Článek 2

Odchylka stanovená v článku 1 se vztahuje na množství uvedená v příloze, dovezená z Grónska do Společenství v období od 1. srpna 2009 do 31. prosince 2013.

Článek 3

Na správu množství uvedených v příloze tohoto rozhodnutí se obdobně vztahují články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93 týkající se správy celních kvót.

Článek 4

Grónské celní orgány přijmou nezbytná opatření k provádění kontrol množství vyvážených produktů uvedených v článku 1.

Veškerá průvodní osvědčení EUR.1, která vydají v souvislosti s uvedenými produkty, musí obsahovat odkaz na toto rozhodnutí.

Příslušné grónské orgány zašlou Komisi čtvrtletní výkaz množství, na která byla podle tohoto rozhodnutí vydána průvodní osvědčení EUR.1, a pořadová čísla uvedených osvědčení.

Článek 5

Rubrika 7 osvědčení EUR.1 vydaných na základě tohoto rozhodnutí musí obsahovat některou z těchto formulací:

„Derogation — Decision 2009/776/EC“,

„Dérogation — Décision 2009/776/CE“.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. srpna 2009 do 31. prosince 2013.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. října 2009.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 91.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Období

Množství

(v tunách)

09.0691

ex 1605 20

upravení nebo konzervovaní garnátí a krevety druhu Pandalus borealis

1.8.2009 až 31.7.2010

2 100

1.8.2010 až 31.7.2011

2 100

1.8.2011 až 31.7.2012

2 100

1.8.2012 až 31.7.2013

2 100

1.8.2013 až 31.12.2013

875