23.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 278/51


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2009 година

за дерогация от Решение 2001/822/ЕО на Съвета по отношение на правилата за произход за приготвени и консервирани скариди от Гренландия

(нотифицирано под номер C(2009) 7813)

(2009/776/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност (1), и по-специално приложение III, член 37 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 28 декември 2001 г. Комисията прие Решение 2001/936/ЕО (2) за дерогация от определението на понятието „продукти с определен произход“ предвид специалното положение на Гренландия по отношение на скаридите от вида Pandalus borealis. Посочената дерогация изтече на 31 декември 2006 г.

(2)

С писмо от 26 юни 2009 г., получено на 6 юли 2009 г., Гренландия поиска нова дерогация от правилата за произход, определени в приложение III, член 37 от Решение 2001/822/ЕО, за годишно количество от 2 500 тона приготвени и консервирани скариди от вида Pandalus borealis, предназначени за износ от Гренландия.

(3)

Гренландия основава искането си на факта, че през определени периоди от годината има недостиг в снабдяването със скариди с произход.

(4)

В член 37 от приложение III към Решение 2001/822/ЕО относно определението на понятието „продукт с определен произход“ и методите на административно сътрудничество се предвижда, че могат да се предоставят дерогации от правилата за произход в случаите, когато развитието на съществуващи производства или създаването на нови производства в дадена страна или територия дава основание за това.

(5)

Поисканата дерогация се основава на член 37, параграфи 1 и 7 от приложение III към Решение 2001/822/ЕО що се отнася до развитието на съществуващо производство в Гренландия. Тъй като дерогацията се предоставя за продукти, изискващи действителна преработка, и местната добавена стойност към използваните суровини от ракообразни без произход е най-малко 45 % от стойността на крайния продукт, тя ще спомогне за развитието на съществуващото производство. Дерогацията е от основно значение за оцеляването на една от фабриките. Използването на разрешената през 2001 г. дерогация остана много слабо (402 тона през 2002 г. и нула тона в периода от януари 2003 г. до декември 2006 г.). Поради това дерогацията следва да бъде предоставена за същото общо годишно количество като това, разрешено с дерогацията от 2001 г., т.е. 2 100 тона.

(6)

При изпълнението на определени условия относно количествата, надзора и продължителността, дерогацията не би причинила сериозни вреди на даден икономически сектор или на съществуващо производство в Общността или в една или повече държави-членки.

(7)

Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (3) определя правилата за управление на тарифните квоти. Посочените правила следва да се прилагат mutatis mutandis по отношение на управлението на количеството, за което се предоставя дерогация с настоящото решение.

(8)

Тъй като дерогацията е поискана за период с начална дата 1 август 2009 г., дерогацията следва да се предостави, считано от посочената дата. В писмото си от 26 юни 2009 г. властите на Гренландия предложиха разрешеният период да изтече с изтичането на срока на действие на Решение 2001/822/ЕО, т.е. на 31 декември 2013 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от приложение III към Решение 2001/822/ЕО приготвените и консервираните скариди от вида Pandalus borealis, попадащи под код по КН ex 1605 20, преработени в Гренландия от скариди без произход, се считат за продукти с произход от Гренландия в съответствие с условията на настоящото решение.

Член 2

Предвидената в член 1 дерогация се прилага за посочените в приложението количества, внасяни в Общността от Гренландия в периода от 1 август 2009 г. до 31 декември 2013 г.

Член 3

Членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 относно управлението на тарифните квоти се прилагат mutatis mutandis по отношение на управлението на количествата, посочени в приложението към настоящото решение.

Член 4

Митническите органи на Гренландия предприемат необходимите мерки за извършване на количествени проверки при износ на продуктите, посочени в член 1.

Всички сертификати за движение EUR.1, издадени от тях във връзка с посочените продукти, следва да съдържат позоваване на настоящото решение.

Компетентните органи на Гренландия изпращат до Комисията на всяко тримесечие справка за количествата, по отношение на които са издадени сертификати за движение EUR.1 по силата на настоящото решение, както и серийните номера на споменатите сертификати.

Член 5

В клетка 7 от сертификатите за движение EUR.1, издадени съгласно настоящото решение, се съдържа едно от следните вписвания:

„Derogation — Decision 2009/776/EC“

„Dérogation — Décision 2009/776/CE“.

Член 6

Настоящото решение се прилага от 1 август 2009 г. до 31 декември 2013 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2009 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 345, 29.12.2001 г., стр. 91.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №

Код по КН

Описание на стоките

Период

Количества

(в тонове)

09.0691

ex 1605 20

Приготвени или консервирани скариди от вида Pandalus borealis

от 1.8.2009 г. до 31.7.2010 г.

2 100

от 1.8.2010 г. до 31.7.2011 г.

2 100

от 1.8.2011 г. до 31.7.2012 г.

2 100

от 1.8.2012 г. до 31.7.2013 г.

2 100

от 1.8.2013 г. до 31.12.2013 г.

875