20.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 317/40


Жалба, подадена на 17 септември 2010 г. — Vivendi/Комисия

(Дело T-432/10)

()

2010/C 317/73

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Vivendi (Париж, Франция) (представители: M. Struys, O. Fréget и J.-Y. Ollier, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение на Комисията от 2 юли 2010 година по преписка COMP/C-1/39.653 — Vivendi & Iliad/France Télécom, с което Европейската комисия отхвърля подадената от Vivendi въз основа на член 7 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 2 март 2009 година жалба относно практики на France Télécom, считани за противоречащи на член 102 ДФЕС,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя в производството пред Общия съд.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска да се отмени Решение на Комисията С(2010) 4730 от 2 юли 2010 година, с което поради липса на интерес за Общността се отхвърля подадената от него жалба срещу France Télécom относно твърдения за злоупотреба с господстващо положение, в нарушение на член 102 ДФЕС, на френския пазар за високоскоростен достъп до Интернет и за телефонен абонамент, тъй като според жалбоподателя France Télécom допуснало структурна дискриминация при определянето на тарифите за услугите на едро в полза на предлагането им на дребно и постоянно поддържало прекомерно висока тарифа за достъп до абонатна линия.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква няколко правни основания, изведени по-специално от:

грешки при прилагането на правото, явни грешки в преценката и неизпълнение на задължението за извършване на внимателна проверка относно това как всички посочени в жалбата практики засягат функционирането на вътрешния пазар, тъй като в преценката си Комисията се ограничила: i) до изследване единствено на средното ниво на цените на офертите за високоскоростен Интернет на пазарите на дребно, без да проучи дали то действително може да доведе до установяване на всички посочени в жалбата практики, и ii) до субективна преценка на остарелия характер на предоставянето на услуга за телефонен абонамент;

недостатъчно мотивиране, грешки при прилагането на правото и при установяването на фактите и явни грешки в преценката, тъй като Комисията заключила, че вероятността да се установи наличието на дадено нарушение била твърде малка, доколкото Комисията:

не разгледала въпроса за дискриминационния характер на действително посочените във фактурите цени спрямо действително предоставените услуги и погрешно приела, че предварителното разследване не довело до разкриването на улики или доказателства,

установила, че използваният от France Télécom метод на изчисляване на цените за достъп до абонатна линия бил утвърден от френския Орган за регулиране на електронните съобщения и пощите (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) и приела, че предвид използвания метод фактът, че France Télécom било предоставило на този орган грешна информация, без впоследствие да я коригира, бил без значение;

изопачила целта на представените от жалбоподателя тестове за наличие на отстраняване, която била да се установят последиците от посочените в жалбата практики,

незачитане на процесуалните гаранции, приложими при производството по разглеждане на жалби и при решенията за прекратяване на производство в областта на злоупотребата с господстващо положение, тъй като на жалбоподателя i) не му била предоставена непосредствена възможност да се запознае с представените от насрещната страна писмени бележки и с материалите в преписката по делото и ii) не му бил предоставен достатъчен срок, в който да представи становището си относно тези документи.