19.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 129/19


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5872 — Warburg Pincus/Poundland)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 129/11

1.

На 7 май 2010 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), с която предприятие Warburg Pincus & Co. („Warburg Pincus“, САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Poundland Holdings Limited („Poundland“, Обединено кралство) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Warburg Pincus: частен капиталов инвеститор,

за предприятие Poundland: продажба на дребно на ежедневни потребителски стоки.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.5872 — Warburg Pincus/Poundland, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).