6.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 35/10


Generaldirektoratet för utveckling och samarbete (EuropeAid)

Utlysning av ledig tjänst – Direktör (lönegrad AD 14) Bryssel

(Artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna)

COM/2014/10349

(2014/C 35 A/03)

Om oss

GD Utveckling och samarbete/EuropeAid är det generaldirektorat inom Europeiska kommissionen som ansvarar för utformningen av EU:s utvecklings- och grannskapspolitik. Generaldirektoratet fastställer dessutom sektorspolitiken för biståndet till länder utanför EU, som syftar till att minska fattigdomen i världen, sörja för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling samt främja demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och respekt för de mänskliga rättigheterna. Dessutom samordnar GD Utveckling och samarbete/EuropeAid EU:s och medlemsländernas samarbete i utvecklingsfrågor och företräder EU i världen på detta område.

GD Utveckling och samarbete/EuropeAid ansvarar (på egen hand eller tillsammans med Europeiska utrikestjänsten) för den fleråriga programplaneringen och genomförandet av EU:s instrument för externt bistånd, som samfinansieras genom EU:s budget och Europeiska utvecklingsfonden.

GD Utveckling och samarbete/EuropeAid genomför samarbetspolitiken på ett decentraliserat sätt genom EU:s delegationer i tredjeländer och internationella organisationer. Generaldirektoratet utformar, upprättar och driver de förvaltnings-, tillsyns-, stöd- och kontrollsystem som behövs för att dess program ska genomföras så korrekt som möjligt, få största möjliga verkan och synlighet och vara av högsta kvalitet.

Direktorat D ansvarar för det bilaterala och regionala samarbetet med Asien, Centralasien, Mellanöstern/Gultfstaterna och Stillahavsområdet. Det bidrar till utformningen av den fleråriga programplaneringen, samordnar genomförandet av insatser och sköter finansieringen. Direktoratet sörjer dessutom för samordning av arbetsmetoderna och kvalitetssäkring i samarbete med direktorat A, B och C samt stöder delegationerna med decentraliserade projekt och program genom hela löptiden för att se till att de får önskat resultat och avsedd verkan.

Om tjänsten

Direktören svarar för den övergripande strategiska planeringen och förvaltningen av direktoratet, under ledning av generaldirektören och vice generaldirektören. Direktören är dessutom ansvarig för att motivera personalen samt verka för att direktoratet vinner sina samarbetspartners förtroende och fullgör sin uppgift, som består i att göra generaldirektoratet till ett kompetenscentrum för utvecklingspolitik och förvaltning av biståndet till tredjeländer inom ramen för Europeiska kommissionens roll och uppdrag, där så är relevant i samarbete med Europeiska utrikestjänsten.

Direktoratet ansvarar för en sammanlagd årlig budget på omkring 1 miljard euro för åtaganden och omkring 700 miljoner euro för betalningar (1), både inom ramen för EU:s budget och Europeiska utvecklingsfonden.

Direktoratet har omkring 620 anställda, varav 523 arbetar på 22 delegationer.

Vi söker

Vi söker personer med följande kunskaper och egenskaper:

Goda allmänna kunskaper om EU:s politik och beslutsprocesser.

Goda kunskaper om EU:s utvecklingspolitik och de finansiella instrument som används av Europeiska kommissionen (dvs. Europeiska utvecklingsfonden, finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete samt Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet), tematiska och horisontella program samt de nya finansiella instrument som föreslås från och med 2014.

Omfattande kunskap och expertis i fråga om utvecklingssamarbete och externt bistånd på operativ nivå, helst i kombination med praktisk erfarenhet.

Styrkt erfarenhet av de utvecklingsområden som är relevanta för arbetet.

Ingående kunskaper om och erfarenhet av budgetförvaltning, ekonomisk förvaltning och personalförvaltning, helst i ett EU-sammanhang.

Erfarenhet av att utarbeta och genomföra effektiv och ändamålsenlig politik eller lagstiftning.

Dokumenterad ledarskapsförmåga och en innovativ och kreativ personlighet.

Förmåga att leda och inspirera grupper bestående av högt kvalificerade experter från olika ämnesområden.

Dokumenterad förhandlings- och samordningsförmåga samt förmåga att föra ändamålsenliga diskussioner med interna och externa aktörer på hög nivå; gedigen erfarenhet av att samordna och/eller förhandla på interinstitutionell eller internationell nivå.

Utmärkt kommunikationsförmåga och utmärkt förmåga att hålla presentationer.

Behörighetskrav

För att komma i fråga för tjänsten måste du uppfylla följande formella krav senast sista ansökningsdagen:

Medborgarskap: Du ska vara medborgare i en av EU:s medlemsstater.

Universitetsutbildning: Du ska ha följande kvalifikationer:

avslutad universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, som med normal studietakt kräver minst fyra år, eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, som med normal studietakt kräver minst tre år, samt minst ett års relevant yrkeserfarenhet (denna yrkeserfarenhet på ett år får inte räknas med i den yrkeserfarenhet efter examen som anges nedan).

Yrkeserfarenhet: Minst 15 års yrkeserfarenhet efter examen, på en nivå som kräver ovanstående kvalifikationer. För varje tjänst på hög nivå bör du tydligt ange tjänstetiteln och exakt vilka uppgifter du haft.

Erfarenhet av ledarskap: Minst fem år av den yrkeserfarenhet som anges ovan måste vara från en ledande befattning på hög nivå (2).

Språk: Mycket goda kunskaper i ett av EU:s officiella språk (3) och tillfredsställande kunskaper i ytterligare ett av dessa språk.

Åldersgräns: Den normala pensionsåldern får inte ha uppnåtts. För personer som tillträder en tjänst vid Europeiska kommissionen från och med den 1 januari 2014 börjar den normala pensionsåldern vid utgången av den månad då de fyller 66 år (se artikel 52 a i tjänsteföreskrifterna).

Oberoende och intresseförklaring

De sökande ska bekräfta att de är beredda att avge en försäkran där de förbinder sig att agera oberoende och för det allmänna bästa, och ska redovisa alla intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende.

Tillsättning av tjänsten och anställningsvillkor

Tjänsten som direktör kommer att tillsättas av kommissionen i enlighet med kommissionens urvals- och rekryteringsförfaranden (se även Compilation Document on Senior Officials Policy  (4)). En lista kommer att upprättas över de sökande som är kvar i slutomgången. Dessa sökande kommer att kallas till intervju med kommissionens rådgivande tillsättningskommitté och till ett utvärderingscentrum som leds av externa rekryteringskonsulter. Löne- och anställningsvillkoren är de som enligt tjänsteföreskrifterna gäller för EU-tjänstemän i lönegrad AD 14. För all nyanställd personal gäller provanställning i nio månader i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

Den sökande som erbjuds tjänsten kommer att anställas som tjänsteman i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

Lika möjligheter

Europeiska unionen tillämpar en personalpolitik för lika möjligheter.

GD Utveckling och samarbete/EuropeAid verkar för mångfald och strävar efter en väl sammansatt personalstyrka som präglas av mångfald. Särskilt kvinnor uppmuntras att söka tjänsten.

Ansökningsförfarande

Denna tjänst utlyses eventuellt parallellt med andra högre tjänster. Om du vill söka mer än en tjänst måste du lämna in en separat ansökan för varje tjänst.

Innan du lämnar in din ansökan bör du noga kontrollera att du uppfyller behörighetskraven, särskilt när det gäller examensbevis och yrkeserfarenhet. Om något av behörighetskraven inte är uppfyllt utesluts du automatiskt från urvalsförfarandet.

Om du vill söka tjänsten ska du registrera dig online på följande adress:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Följ de instruktioner som ges för de olika etapperna i ansökningsförfarandet.

Du ansvarar själv för att onlineregistreringen sker i tid (5). Vänta inte till de sista dagarna med ansökan, eftersom belastning på internet eller fel på din internetförbindelse kan leda till att onlineregistreringen avbryts innan den slutförts och att du blir tvungen att göra om processen. Ansökan kan inte göras efter det att registreringstiden löpt ut. Sent inkomna registreringar via e-post godtas som regel inte.

Du måste ha en giltig e-postadress. Den kommer att användas för att identifiera din registrering och för att informera dig om hur urvalsförfarandet framskrider. Det är därför viktigt att du underrättar kommissionen om din e-postadress ändras.

För att ansökan ska vara fullständig måste du bifoga en meritförteckning i Word- eller pdf-format och lägga in ett personligt brev online (högst 8 000 tecken). Både meritförteckningen och brevet ska skrivas på engelska, franska eller tyska.

Urvalsförfarandet och all korrespondens med urvalskommittéerna sker på engelska och/eller franska (6).

När du är klar med onlineregistreringen anges ett registreringsnummer på skärmen. Det kommer att vara ditt referensnummer i alla frågor som rör detta särskilda urvalsförfarande. När du har fått numret är registreringen av ansökan slutförd – numret är en bekräftelse på att dina uppgifter har registrerats.

Om du inte får något registreringsnummer har din ansökan inte registrerats!

Observera att det inte är möjligt att bevaka online hur behandlingen av ansökan fortskrider. Europeiska kommissionen kommer att kontakta dig direkt angående din ansökan.

Om du har en funktionsnedsättning som omöjliggör onlineregistrering får du skicka din ansökan (meritförteckning och personligt brev) på papper per rekommenderat brev  (7) , poststämplat senast sista registreringsdagen. All korrespondens med kommissionen kommer därefter att ske per post. Du ska tillsammans med din ansökan skicka in ett intyg om din funktionsnedsättning, utfärdat av ett behörigt organ. På ett separat blad bör du också ange vilka eventuella särskilda arrangemang som behövs för att underlätta ditt deltagande i urvalsförfarandet.

Om du behöver mer information eller stöter på tekniska problem, skicka ett e-brev till HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Sista registreringsdag

Sista registreringsdag är den 6 mars 2014. Onlineregistreringar ska ha slutförts klockan 12.00 (lokal tid i Bryssel).

Viktiga upplysningar till de sökande

Urvalskommittéernas arbete är hemligt. Du får inte ta direkt eller indirekt kontakt med urvalskommittén eller be någon annan kontakta dem på dina vägnar.

Skydd av personuppgifter

Kommissionen kommer att se till att personuppgifter om de sökande behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (8).


(1)  Siffrorna för betalningar och åtaganden ska ses över under 2014.

(2)  I meritförteckningen ska – åtminstone för de fem åren i ledande befattning på hög nivå – följande anges: 1) Titel och uppgift. 2) Antal underordnade. 3) Storlek på den budget som förvaltades. 4) Antal överordnade och underordnade nivåer. 5) Antal personer i samma ställning.

(3)  http://ec.europa.eu/languages/policy/language-policy/official_languages_en.htm

(4)  http://ec.europa.eu/civil_service/docs/official_policy_en.pdf

(5)  Senast klockan 12.00 (lokal tid i Bryssel) den 6 mars 2014.

(6)  Urvalskommittén kommer att se till att ingen otillbörlig fördel ges de sökande som har något av dessa två språk som modersmål.

(7)  European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, COM/2014/10349, SC11 8/59, 1049 Bryssel, Belgien.

(8)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.