6.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 35/10


Generalni direktorat za razvoj in sodelovanje (EuropeAid)

objavlja prosto delovno mesto direktorja (m/ž) (razred AD 14) v Bruslju

(člen 29(2) kadrovskih predpisov)

COM/2014/10349

(2014/C 35 A/03)

Predstavitev delodajalca

DEVCO/EuropeAid je generalni direktorat Evropske komisije, odgovoren za oblikovanje razvojne in sosedske politike Evropske unije. Poleg tega je ta generalni direktorat odgovoren za določanje sektorskih politik na področju zunanje pomoči, katerih cilj je zmanjšanje revščine v svetu, zagotavljanje trajnostnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja ter spodbujanje demokracije, pravne države, dobrega upravljanja in spoštovanja človekovih pravic. DEVCO/EuropeAid prav tako spodbuja usklajevanje med Evropsko unijo in državami članicami pri razvojnem sodelovanju ter zagotavlja zastopanje Evropske unije navzven na tem področju.

V zvezi s tem je DEVCO/EuropeAid odgovoren (bodisi sam bodisi skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje) za večletno načrtovanje in izvajanje instrumentov zunanje pomoči Evropske unije, ki se sofinancirajo iz proračuna Evropske unije in Evropskega razvojnega sklada.

DEVCO/EuropeAid izvaja politiko sodelovanja decentralizirano, tj. prek delegacij EU v tretjih državah in prek mednarodnih organizacij. Zato določa, vzpostavlja in vodi upravljavske, nadzorne, podporne in kontrolne sisteme, ki so potrebni za zagotavljanje najvišjih stopenj pravilnosti, kakovosti, učinka in prepoznavnosti izvajanih programov.

Direktorat H je odgovoren za dvostransko in regionalno sodelovanje z Azijo, osrednjo Azijo, Bližnjim vzhodom in Zalivom ter pacifiško regijo. Prispeva k razvoju večletnega načrtovanja ter zagotavlja usklajevanje pri izvajanju dejavnosti z ureditvijo financiranja, spodbujanjem metodološke usklajenosti in zagotavljanja kakovosti v sodelovanju z direktorati A, B in C ter podpiranjem delegacij pri decentraliziranih projektih in programih v celotnem obdobju njihovega trajanja, da bi se zagotovili želeni rezultati in učinek.

Delovno mesto

Naloga direktorja je zagotavljati splošno strateško usmerjanje in upravljanje direktorata pod vodstvom generalnega direktorja in njegovega namestnika ter motivirati osebje in zagotavljati, da direktorat pridobi zaupanje partnerjev ter izpolni svojo predvideno vlogo pri preoblikovanju generalnega direktorata v center odličnosti za razvojno politiko in upravljanje zunanje pomoči v okviru vloge in poslanstva Evropske komisije ter, kadar je to primerno, v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje.

Direktorat je odgovoren za skupni letni proračun v višini približno 1 milijarde EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in približno 700 milijonov EUR v odobritvah plačil (1), in sicer tako v okviru evropskega proračuna kot Evropskega razvojnega sklada.

V direktoratu je skupaj približno 620 zaposlenih, od tega jih 523 dela v 22 delegacijah.

Profil kandidata

Od kandidata pričakujemo:

dobro splošno poznavanje politik Evropske unije ter postopkov Evropske unije za oblikovanje politik in odločanje,

dobro poznavanje razvojne politike Evropske unije ter finančnih instrumentov, ki jih uporablja Evropska komisija (tj. Evropskega razvojnega sklada, instrumenta za razvojno sodelovanje, evropskega sosedskega instrumenta), tematskih in horizontalnih programov, pa tudi novih finančnih instrumentov, ki so bili predlagani za obdobje od leta 2014 naprej,

obsežno znanje in izkušnje s področja razvoja in zunanje pomoči na operativni ravni, po možnosti skupaj z izkušnjami s terena,

dokazane izkušnje z razvojnih področij, ki se nanašajo na delovno mesto,

temeljito znanje in izkušnje s področja upravljanja proračunskih in finančnih sredstev ter človeških virov, po možnosti v zvezi z Evropsko unijo,

izkušnje z oblikovanjem in izvajanjem učinkovitih in uspešnih politik ali zakonodaje,

dokazane vodstvene sposobnosti, inovativnost in ustvarjalnost,

zmožnost vodenja in spodbujanja multidisciplinarnih ekip visokokvalificiranega osebja,

dokazane pogajalske spretnosti in sposobnosti usklajevanja z zmožnostjo učinkovitega razpravljanja z notranjimi in zunanjimi deležniki na visoki ravni, kar vključuje bogate izkušnje z usklajevanjem in/ali pogajanji na medinstitucionalni ali mednarodni ravni,

odlične predstavitvene in komunikacijske sposobnosti.

Obvezni pogoji za prijavo

V fazi izbora bodo upoštevani tisti kandidati, ki bodo do roka za prijavo izpolnjevali naslednje formalne pogoje:

Državljanstvo: Kandidati morajo biti državljani države članice Evropske unije.

Univerzitetna izobrazba ali diploma: Kandidati morajo imeti:

raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, ki običajno traja štiri leta ali več, ali

raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, ter ustrezne vsaj enoletne delovne izkušnje, če študij običajno traja vsaj tri leta (te enoletne delovne izkušnje se ne štejejo v delovne izkušnje po pridobitvi diplome, zahtevane spodaj).

Delovne izkušnje: Kandidati morajo imeti vsaj 15 let delovnih izkušenj po pridobitvi diplome na ravni, za katero so usposobljeni po prej navedenih kvalifikacijah. Kandidati morajo za vsak visok položaj jasno navesti naziv in natančno vlogo, ki so jo opravljali.

Vodstvene izkušnje: Vsaj 5 let prej navedenih delovnih izkušenj mora biti pridobljenih na visokem vodstvenem položaju (2).

Jeziki: Kandidati morajo imeti temeljito znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije (3) in zadovoljivo znanje vsaj še enega od teh jezikov.

Starostna omejitev: Kandidati morajo biti mlajši od običajne starosti za upokojitev; za osebje, ki se zaposli pri Evropski komisiji po 1. januarju 2014, je starost za upokojitev določena kot zadnji dan meseca, v katerem oseba dopolni 66 let starosti (glej člen 52(a) kadrovskih predpisov).

Neodvisnost in izjava o interesih

Kandidati bodo morali potrditi svojo pripravljenost, da dajo izjavo o neodvisnem delovanju v javnem interesu, ter dati izjavo o kakršnih koli interesih, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost.

Imenovanje in pogoji zaposlitve

Direktorja bo izbrala in imenovala Komisija v skladu s svojimi postopki za izbor in zaposlitev (glej tudi dokument o politiki glede višjih uradnikov – Compilation Document on Senior Officials Policy (4)). Kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bodo povabljeni na razgovor s Posvetovalnim odborom Komisije za imenovanja in zunanjimi kadrovskimi svetovalci iz ocenjevalnega centra. Plača in pogoji zaposlitve za uradnike razreda AD 14 so določeni v kadrovskih predpisih za uradnike Evropskih skupnosti. Kandidati morajo uspešno opraviti devetmesečno poskusno dobo, ki po kadrovskih predpisih velja za vse nove zaposlene.

Uspešni kandidat bo zaposlen kot uradnik v skladu z določbami kadrovskih predpisov.

Enake možnosti

Evropska unija uveljavlja politiko enakih možnosti.

DEVCO/EuropeAid teži k raznolikosti ter si prizadeva za uravnoteženo in raznoliko delovno silo. Zato k prijavi zlasti spodbuja ženske.

Prijavni postopek

Razpis za to mesto se lahko objavi skupaj z drugimi razpisi za mesta za višje uradnike. Kandidati, ki se želijo prijaviti za več kot eno delovno mesto, morajo oddati prijavo za vsako delovno mesto posebej.

Pred oddajo prijave skrbno preverite, ali izpolnjujete vse obvezne pogoje za prijavo, zlasti glede zahtevane stopnje izobrazbe in delovnih izkušenj. Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali katerega koli od navedenih pogojev za prijavo, bodo samodejno izključeni iz izbirnega postopka.

Prijavite se prek interneta na naslednji spletni strani:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

in sledite navodilom za posamezne stopnje postopka.

Za pravočasno izpolnitev spletne prijave ste odgovorni sami (5). S prijavo ne čakajte do zadnjih dni, saj lahko preobremenjenost internetnih povezav ali napaka pri vaši internetni povezavi povzroči prekinitev postopka spletne prijave pred njenim zaključkom, zaradi česar boste morali ponoviti celotni postopek. Po izteku roka za prijavo se ne bo več mogoče prijaviti. Pozne prijave prek običajne e-pošte se praviloma ne upoštevajo.

Za prijavo potrebujete veljaven elektronski naslov. Uporabljen bo za identifikacijo vaše prijave, prek njega pa vas bomo tudi obveščali o poteku izbirnega postopka. Zato vas prosimo, da Komisiji sporočite morebitne spremembe svojega elektronskega naslova.

Prijavi morate priložiti življenjepis v obliki dokumenta Word ali PDF in na spletu napisati spremno motivacijsko pismo (največ 8 000 znakov). Življenjepis in motivacijsko pismo morata biti napisana v angleščini, francoščini ali nemščini.

Izbirni postopek, vključno s korespondenco z izbirno komisijo med tem izbirnim postopkom, bo potekal v angleškem in/ali francoskem jeziku (6).

Po zaključku spletne prijave se bo na zaslonu izpisala prijavna številka. To bo vaša sklicna številka za vse zadeve v zvezi s tem izbirnim postopkom. Ko prejmete to številko, je postopek prijave zaključen – številka je potrdilo, da so vaši podatki zabeleženi.

Če številke niste prejeli, vaša prijava ni bila zabeležena.

Poteka svoje prijave ne morete spremljati po spletu. O stanju vaše prijave vas bo neposredno obveščala Evropska komisija.

Če se zaradi invalidnosti ne morete prijaviti prek spleta, lahko svojo prijavo (življenjepis in motivacijsko pismo) pošljete v papirni obliki s priporočeno pošto  (7) , najpozneje zadnji dan roka za prijavo (velja datum poštnega žiga). Nadaljnja korespondenca med Komisijo in vami bo potekala po pošti. V tem primeru morate prijavi priložiti dokazilo o invalidnosti, ki ga je izdal priznani organ. Na posebnem listu papirja morate navesti tudi posebne ukrepe, za katere menite, da bi vam olajšali sodelovanje v izbirnem postopku.

Za več informacij in/ali pomoč pri tehničnih težavah se obrnite na ADMIN-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Rok za prijavo

Zadnji dan za prijavo je 6. marec 2014. Spletna prijava bo mogoča do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.

Pomembno obvestilo za kandidate

Kandidate opozarjamo, da je delo izbirnih komisij zaupno. Kandidatom je prepovedano vzpostaviti neposreden ali posreden stik s člani teh komisij, prav tako je prepovedano, da stori to kdo drug v njihovem imenu.

Varstvo osebnih podatkov

Komisija bo zagotovila, da se osebni podatki kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (8).


(1)  Ta zneska za plačila in obveznosti bo treba leta 2014 ponovno pregledati.

(2)  Kandidati morajo v življenjepisu vsaj za teh 5 let, v katerih so si pridobili izkušnje na visokem vodstvenem položaju, navesti: (1) naziv in vlogo vodstvenih položajev, (2) število zaposlenih, za katere je bil kandidat odgovoren na teh položajih, (3) obseg upravljanega proračuna, (4) število hierarhičnih ravni nad položajem in pod njim ter (5) število oseb s položajem na isti ravni kot kandidat.

(3)  http://ec.europa.eu/languages/policy/language-policy/official_languages_sl.htm.

(4)  http://ec.europa.eu/civil_service/docs/official_policy_en.pdf.

(5)  Najpozneje do 6. marca 2014 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.

(6)  Izbirna komisija bo zagotovila, da domači govorci jezikov izbirnega postopka ne bodo imeli neupravičene prednosti.

(7)  European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, COM/2014/10349, SC11 8/59, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

(8)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.