1994R2980 — LV — 15.07.2015 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2980/94

(1994. gada 7. decembris),

ar ko atver importa kvantitātes kvotas 146. A un 146. B kategorijas tekstilizstrādājumiem no Ķīnas Tautas Republikas un ar ko groza IV un V pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm

(OV L 315, 8.12.1994., 2. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/936 (2015. gada 9. jūnijs)

  L 160

1

25.6.2015
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2980/94

(1994. gada 7. decembris),

ar ko atver importa kvantitātes kvotas 146. A un 146. B kategorijas tekstilizstrādājumiem no Ķīnas Tautas Republikas un ar ko groza IV un V pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīmEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 7. marta Regulu (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Kopienā ( 1 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2798/94 ( 2 ), un jo īpaši tās 3. panta 3. un 5. punktu kopā ar 25. panta 4. punktu,

tā kā 3. panta 3. punkts Regulā (EK) Nr. 517/94 paredz, ka V pielikumā norādītos tekstilizstrādājumus no uzskaitītajām valstīm var importēt vienīgi tad, ja saskaņā ar attiecīgo 25. pantā paredzēto kārtību noteikts gada kvantitātes ierobežojums;

tā kā divas dalībvalstis iesniegušas Komisijai prasību, kurā lūgts ieviest importa kvotas 146. A un 146. B kategorijas tekstilizstrādājumiem no Ķīnas Tautas Republikas, lai tiktu ievērotas attiecīgas tirgus prasības; tā kā pēc apspriedēm ar 25. pantu izveidotajā komitejā tika atzīts par vajadzīgu, jo īpaši ņemot vērā stāvokli attiecīgajā Kopienas rūpniecības nozarē, noteikt gada kvantitātes ierobežojumus attiecīgi 15 un 110 tonnu apmērā, kam no šīs regulas spēkā stāšanās dienas tiek pakļauts Kopienas imports attiecībā uz 146. A un 146. B kategorijas izstrādājumiem no Ķīnas Tautas Republikas; tā kā tāpēc ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 517/94 IV un V pielikums un jāparedz, ka juridiskās drošības interesēs šī kvota tiks pārvaldīta saskaņā ar minētās Padomes regulas 17. pantā noteikto kārtību;

tā kā šie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 517/94,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Ķīnas Tautas Republikā ražoti tekstilizstrādājumi, kas ietilpst 146. A un 146. B kategorijā, kurus ieved Kopienā, ir attiecīgi pakļauti 15 un 110 tonnu gada kvantitātes ierobežojumiem, kurus pārvalda saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Padomes Regulas Nr. 517/94 17. pantā.

▼M1 —————

▼B

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS
“IV PIELIKUMS

Regulas 3. panta 1. punktā minētie Kopienas noteiktie gada kvantitātes ierobežojumi

(Aprakstus ražojumiem, kas iekļauti šajā pielikumā uzskaitītajās kategorijās, skatīt šīs regulas I A pielikumā)ĶĪNA

Kategorija

Vienība

Daudzums

ex 13 (1)

1 000 gab.

150

ex 18 (1)

tonnas

98

ex 20 (1)

tonnas

10

ex 24 (1)

1 000 gab.

120

ex 39 (1)

tonnas

10

ex 78 (1)

tonnas

3

115

tonnas

450

117

tonnas

450

118

tonnas

950

120

tonnas

63

122

tonnas

130

123

tonnas

5

124

tonnas

600

125 B

tonnas

8

127 B

tonnas

5

ex 136 (1) (2)

tonnas

285

140

tonnas

100

145

tonnas

7

146 A

tonnas

15

146 B

tonnas

110

146 C

tonnas

270

156

tonnas

760

157

tonnas

5 400

159

tonnas

3 020

160

tonnas

30

161

tonnas

10 777

(1)   Kategorijās, kurām pievienots “ex”, ietilpst izstrādājumi, kas nav izstrādājumi no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem, kokvilnas vai sintētiskiem vai mākslīgiem tekstilmateriāliem.

(2)   Šajā kategorijā ietilpst tikai austi audumi un citi zīda izstrādājumi, izņemot tos, kas ir nebalināti, mazgāti vai balināti, un kuri atbilst KN kodiem 5007 20 19 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 .
V PIELIKUMS

par to, kas minēts 3. panta 3. punktā

(Aprakstus ražojumiem, kas iekļauti šajā pielikumā uzskaitītajās kategorijās, skatīt šīs regulas I A pielikumā)

ĶĪNA

Kategorijas 121, 125 A, 126, 127 A, 133, 137, 141, 151 B”( 1 ) OV L 67, 10.3.1994., 1. lpp.

( 2 ) OV L 297, 18.11.1994., 6. lpp.