27.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 91/43


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 24. marts),

ar ko izveido NNN zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

(2014/170/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008 (2008. gada 29. septembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (1), un jo īpaši tās 33. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas iesniegto priekšlikumu,

tā kā:

1.   IEVADS

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1005/2008 (“NNN zvejas regula”) izveido Savienības sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju.

(2)

NNN zvejas regulas VI nodaļā ir izklāstīta procedūra attiecībā uz nesadarbīgu trešo valstu noteikšanu, pasākumiem attiecībā uz valstīm, kurām noteikts nesadarbīgas trešās valsts statuss, nesadarbīgu valstu saraksta izveidošanu, svītrošanu no nesadarbīgu valstu saraksta, nesadarbīgu valstu saraksta publiskošanu un jebkādiem ārkārtas pasākumiem.

(3)

Saskaņā ar NNN zvejas regulas 32. pantu Komisija ar 2012. gada 15. novembra lēmumu (2) (“2012. gada 15. novembra lēmums”) astoņām trešām valstīm paziņoja par iespējamību, ka tās var noteikt par trešām valstīm, ko Komisija uzskata par nesadarbīgām trešām valstīm.

(4)

Komisija 2012. gada 15. novembra lēmumā iekļāva informāciju par galvenajiem faktiem un apsvērumiem, kas bija šāda statusa noteikšanas pamatā.

(5)

Arī 2012. gada 15. novembrī Komisija ar atsevišķām vēstulēm informēja minētās astoņas trešās valstis par to, ka tā apsver iespēju tām noteikt nesadarbīgu trešo valstu statusu.

(6)

Komisija minētajās vēstulēs uzsvēra, ka, lai izvairītos no tāda statusa noteikšanas un iekļaušanas oficiālajā nesadarbīgu trešo valstu sarakstā, kā paredzēts NNN zvejas regulas 31. un 33. pantā, attiecīgās trešās valstis tiek aicinātas, cieši sadarbojoties ar Komisiju, izveidot rīcības plānu, lai labotu 2012. gada 15. novembra lēmumā norādītos trūkumus.

(7)

Rezultātā Komisija aicināja attiecīgās astoņas trešās valstis: i) veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu Komisijas ierosinātajos rīcības plānos iekļautās darbības; ii) novērtēt Komisijas ierosinātajos rīcības plānos iekļauto darbību īstenošanu; un iii) ik pēc sešiem mēnešiem sūtīt Komisijai detalizētus ziņojumus, kuros novērtēta katra veiktā darbība, cita starpā, attiecībā uz valstu individuālo un/vai vispārējo efektivitāti, lai nodrošinātu pilnībā atbilstošu zivsaimniecības kontroles sistēmu.

(8)

Attiecīgajām astoņām trešām valstīm tika dota iespēja sniegt rakstisku atbildi uz 2012. gada 15. novembra lēmumā skaidri norādītajiem jautājumiem, kā arī citu būtisku informāciju, kas tām ļautu iesniegt pierādījumus, lai atspēkotu vai papildinātu 2012. gada 15. novembra lēmumā iekļautos faktus vai attiecīgā gadījumā izveidotu rīcības plānu un pasākumus situācijas uzlabošanai. Attiecīgajām astoņām valstīm tika apstiprināts, ka tām ir tiesības lūgt vai sniegt papildu informāciju.

(9)

Komisija 2012. gada 15. novembrī ar attiecīgajām astoņām trešām valstīm uzsāka dialoga procesu un uzsvēra, ka seši mēneši, pēc Komisijas domām, ir pietiekami ilgs periods, lai šajā jautājumā panāktu vienošanos.

(10)

Komisija arī turpmāk centās iegūt un pārbaudīt visu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu. Attiecīgo astoņu valstu mutiskās un rakstiskās piezīmes, ko tās iesniedza pēc 2012. gada 15. novembra lēmuma, tika izskatītas un ņemtas vērā. Attiecīgās astoņas valstis tika mutiski vai rakstiski informētas par Komisijas apsvērumiem.

(11)

Ar 2013. gada 26. novembra Īstenošanas lēmumu (3) (“2013. gada 26. novembra īstenošanas lēmums”) Komisijas noteica Belizu, Kambodžas Karalisti un Gvinejas Republiku par nesadarbīgām trešām valstīm NNN zvejas apkarošanā. Saskaņā ar NNN zvejas regulu Komisija norādīja iemeslus, kuru dēļ tā uzskata, ka minētās trešās valstis nav izpildījušas savus pienākumus, kas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tām uzlikti kā karoga, ostas, krasta vai tirgus valstīm, proti, veikt pasākumus, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu NNN zveju.

(12)

Tādēļ saistībā ar NNN zvejas regulas īstenošanu un kā rezultāts izmeklēšanas un dialoga procedūrām, kas tika veiktas saskaņā ar NNN zvejas regulā noteiktajām materiālajām un procedūras prasībām, būtu jāpieņem Padomes Īstenošanas lēmums, ar ko Beliza, Kambodžas Karaliste un Gvinejas Republika tiek iekļautas NNN zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstā. Minētās izmeklēšanas un dialoga procedūras, tostarp sarakste un rīkotās sanāksmes, kā arī 2012. gada 15. novembra lēmums un 2013. gada 26. novembra īstenošanas lēmums, ir šā lēmuma pamats, un attiecīgie iemesli ir tie paši. No šā lēmuma, ar ko Beliza, Kambodžas Karaliste un Gvinejas Republika tiek iekļautas NNN zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstā, būtu jāizriet sekām, kas norādītas NNN zvejas regulas 38. pantā.

(13)

Saskaņā ar NNN zvejas regulas 34. panta 1. punktu Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu svītro trešo valsti no nesadarbīgu trešo valstu saraksta, ja attiecīgā trešā valsts pierāda, ka situācija, kas bija par pamatu tās iekļaušanai sarakstā, ir izlabota. Pieņemot lēmumu par svītrošanu no saraksta, ņems vērā arī to, vai attiecīgās nesadarbīgās trešās valstis ir veikušas konkrētus pasākumus, kuru rezultātā tiktu panākta noturīga situācijas uzlabošanās.

2.   PROCEDŪRA ATTIECĪBĀ UZ BELIZU

(14)

Komisija 2012. gada 15. novembrī Belizai saskaņā ar NNN zvejas regulas 32. pantu paziņoja, ka tā apsver iespēju Belizu noteikt par nesadarbīgu trešo valsti, un aicināja Belizu, cieši sadarbojoties ar tās dienestiem, izveidot rīcības plānu, lai labotu 2012. gada 15. novembra lēmumā norādītos trūkumus. Laikposmā no 2012. gada decembra līdz 2013. gada augustam Beliza rakstveidā darīja zināmu savu viedokli un tikās ar Komisiju, lai pārrunātu šo jautājumu. Komisija Belizai rakstveidā sniedza būtisko informāciju. Komisija arī turpmāk centās iegūt un pārbaudīt visu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu. Mutiskās un rakstiskās piezīmes, ko Beliza iesniedza pēc 2012. gada 15. novembra lēmuma, tika izskatītas un ņemtas vērā, turklāt Beliza tika mutiski vai rakstiski informēta par Komisijas apsvērumiem. Komisija uzskatīja, ka Beliza nav pietiekami risinājusi 2012. gada 15. novembra lēmumā norādītos problemātiskos jautājumus un novērsusi trūkumus. Turklāt Komisija secināja, ka nav pilnībā īstenoti Belizas iesniegtajā rīcības plānā ierosinātie pasākumi.

3.   NESADARBĪGAS TREŠĀS VALSTS STATUSA PIEMĒROŠANA BELIZAI

(15)

Komisija 2012. gada 15. novembra lēmumā analizēja Belizas pienākumus un novērtēja Belizas kā karoga, ostas, krasta vai tirgus valsts starptautisko pienākumu izpildi. Minētās pārskatīšanas vajadzībām Komisija ņēma vērā parametrus, kas norādīti NNN zvejas regulas 31. panta 4.–7. punktā. Komisija pārskatīja Belizas saistību izpildi atbilstīgi 2012. gada 15. novembra lēmuma secinājumiem un, ņemot vērā attiecīgo informāciju, ko par to sniegusi Beliza, ierosinātajam rīcības plānam, kā arī pasākumiem, kas veikti situācijas uzlabošanai.

(16)

Galvenie trūkumi, kurus Komisija norādīja ierosinātajā rīcības plānā, bija saistīti ar vairākiem neveiksmīgiem centieniem īstenot starptautisko tiesību aktu saistības, jo īpaši saistībā ar to, ka netika pieņemts atbilstīgs tiesiskais regulējums, atbilstīgas un efektīvas uzraudzības trūkumu, kontroles un pārbaudes sistēmas trūkumu, stingras sankciju sistēmas trūkumu, un ar nozvejas sertifikācijas sistēmas neatbilstīgu īstenošanu. Citi norādītie trūkumi ir vispārēji saistīti ar starptautisko saistību izpildi, tostarp reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju (RZPO) ieteikumiem un rezolūcijām un kuģu reģistrācijas noteikumiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tika norādīts, ka netiek ievēroti arī attiecīgo iestāžu sniegtie ieteikumi un rezolūcijas, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskais plāns nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanai (IPOA-UN). Tomēr nesaistošu ieteikumu un rezolūciju neievērošana tika uzskatīta vien par papildinošiem, nevis galvenajiem pierādījumiem.

(17)

Komisija 2013. gada 26. novembra īstenošanas lēmumā noteica Belizu par nesadarbīgu trešo valsti saskaņā ar NNN zvejas regulu.

(18)

Ņemot vērā iespējamos ierobežojumus, kuri Belizu skar kā jaunattīstības valsti, jāpiebilst, ka Belizas vispārējais attīstības līmenis neietekmē tās īpašo attīstības statusu un vispārējo sniegumu zivsaimniecības jomā.

(19)

Ņemot vērā 2012. gada 15. novembra lēmumu un 2013. gada 26. novembra īstenošanas lēmumu un dialoga procesu ar Belizu, kurā piedalījās Komisija, un tā rezultātu, var secināt, ka Belizas īstenotie pasākumi, ņemot vērā tās kā karoga valsts pienākumus, nav pietiekami, lai izpildītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijas (UNCLOS) 91., 94., 117. un 118. pantu, ANO Nolīguma par zivju krājumiem (UNFSA) 18., 19. un 20. pantu un FAO atbilstības nolīguma II panta 8. punktu.

(20)

Tādējādi Beliza nav izpildījusi savus pienākumus, kas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tai uzlikti kā karoga valstij, proti, veikt pasākumus, lai novērstu, aizkavētu un izskaustu NNN zveju, un tā tādēļ būtu jāiekļauj Savienības nesadarbīgu trešo valstu sarakstā.

4.   PROCEDŪRA ATTIECĪBĀ UZ KAMBODŽAS KARALISTI

(21)

Komisija 2012. gada 15. novembrī Kambodžas Karalistei (“Kambodža”) saskaņā ar NNN zvejas regulas 32. pantu paziņoja, ka tā apsver iespēju Kambodžu noteikt par nesadarbīgu trešo valsti, un aicināja Kambodžu, cieši sadarbojoties ar tās dienestiem, izveidot rīcības plānu, lai labotu 2012. gada 15. novembra lēmumā norādītos trūkumus. Laikposmā no 2012. gada decembra līdz 2013. gada jūnijam Kambodža rakstveidā darīja zināmu savu viedokli un tikās ar Komisiju, lai pārrunātu šo jautājumu. Komisija Kambodžai rakstveidā sniedza būtisko informāciju. Komisija arī turpmāk centās iegūt un pārbaudīt visu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu. Mutiskās un rakstiskās piezīmes, ko Kambodža iesniedza pēc 2012. gada 15. novembra lēmuma, tika izskatītas un ņemtas vērā, turklāt Kambodža tika mutiski vai rakstiski informēta par Komisijas apsvērumiem. Komisija uzskatīja, ka Kambodža nav pietiekami risinājusi 2012. gada 15. novembra lēmumā norādītos problemātiskos jautājumus un novērsusi trūkumus. Turklāt Komisija secināja, ka nav pilnībā īstenoti Kambodžas iesniegtajā rīcības plānā ierosinātie pasākumi.

5.   NESADARBĪGAS TREŠĀS VALSTS STATUSA PIEMĒROŠANA KAMBODŽAI

(22)

Komisija 2012. gada 15. novembra lēmumā analizēja Kambodžas pienākumus un novērtēja Kambodžas kā karoga, ostas, krasta vai tirgus valsts starptautisko pienākumu izpildi. Minētās pārskatīšanas vajadzībām Komisija ņēma vērā parametrus, kas norādīti NNN zvejas regulas 31. panta 4.–7. punktā. Komisija pārskatīja Kambodžas saistību izpildi atbilstīgi 2012. gada 15. novembra lēmuma secinājumiem un ievērojot ierosināto rīcības plānu, kas tika sīkāk izstrādāts ar Kambodžas sniegto attiecīgo informāciju.

(23)

Galvenie trūkumi, kurus Komisija norādīja ierosinātajā rīcības plānā, bija saistīti ar vairākiem neveiksmīgiem centieniem īstenot starptautisko tiesību aktu saistības, jo īpaši saistībā ar to, ka netika pieņemts atbilstīgs tiesiskais regulējums, atbilstīgas un efektīvas uzraudzības trūkumu, kontroles un pārbaudes sistēmas trūkumu un ar stingras sankciju sistēmas trūkumu. Citi norādītie trūkumi ir vispārēji saistīti ar starptautisko saistību un kuģu reģistrācijas noteikumu izpildi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tika norādīts, ka netiek ievēroti arī attiecīgo iestāžu sniegtie ieteikumi un rezolūcijas, piemēram, IPOA-UN. Tomēr nesaistošu ieteikumu un rezolūciju neievērošana tika uzskatīta vien par papildinošiem, nevis galvenajiem pierādījumiem.

(24)

Komisija 2013. gada 26. novembra īstenošanas lēmumā noteica Kambodžu par nesadarbīgu trešo valsti saskaņā ar NNN zvejas regulu.

(25)

Ņemot vērā iespējamos ierobežojumus, kuri Kambodžu skar kā jaunattīstības valsti, jāpiebilst, ka Kambodžas vispārējais attīstības līmenis neietekmē tās īpašo attīstības statusu un vispārējo sniegumu zivsaimniecības jomā.

(26)

Kambodžas īstenotie pasākumi, ņemot vērā tās kā karoga valsts pienākumus, nav pietiekami, lai izpildītu UNCLOS 91. un 94. pantu. Tiek atgādināts, ka nav būtiski, vai Kambodža ir faktiski ratificējusi UNCLOS, jo tās noteikumi par kuģošanu atklātā jūrā (UNCLOS 86.–115. pants) ir atzīti par starptautiskajām paražu tiesībām. Turklāt minētie noteikumi kodificē iepriekš pastāvējušās starptautiskās paražu tiesības un gandrīz burtiski pārņem formulējumu, kas izmantots Konvencijā par atklāto jūru un Konvencijā par teritoriālo jūru un tai piegulošo zonu, kam abām Kambodža ir pievienojusies un ko tā ir ratificējusi.

(27)

Ņemot vērā 2012. gada 15. novembra lēmumu un 2013. gada 26. novembra īstenošanas lēmumu un dialoga procesu ar Kambodžu, kurā piedalījās Komisija, un tā rezultātu, var secināt, ka Kambodžas īstenotie pasākumi, ņemot vērā tās kā karoga valsts pienākumus, nav pietiekami, lai izpildītu UNCLOS 91. un 94. pantu.

(28)

Tādējādi Kambodža nav izpildījusi savus pienākumus, kas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tai uzlikti kā karoga valstij, proti, veikt pasākumus, lai novērstu, aizkavētu un izskaustu NNN zveju, un tā tādēļ būtu jāiekļauj Savienības nesadarbīgu trešo valstu sarakstā.

6.   PROCEDŪRA ATTIECĪBĀ UZ GVINEJAS REPUBLIKU

(29)

Komisija 2012. gada 15. novembrī Gvinejas Republikai (“Gvineja”) saskaņā ar NNN zvejas regulas 32. pantu paziņoja, ka tā apsver iespēju Gvineju noteikt par nesadarbīgu trešo valsti, un aicināja Gvineju, cieši sadarbojoties ar tās dienestiem, izveidot rīcības plānu, lai labotu 2012. gada 15. novembra lēmumā norādītos trūkumus. Laikposmā no 2012. gada decembra līdz 2013. gada jūlijam Gvineja rakstveidā darīja zināmu savu viedokli un tikās ar Komisiju, lai pārrunātu šo jautājumu. Komisija Gvinejai rakstveidā sniedza būtisko informāciju. Komisija arī turpmāk centās iegūt un pārbaudīt visu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu. Mutiskās un rakstiskās piezīmes, ko Gvineja iesniedza pēc 2012. gada 15. novembra lēmuma, tika izskatītas un ņemtas vērā, turklāt Gvineja tika mutiski vai rakstiski informēta par Komisijas apsvērumiem. Komisija uzskatīja, ka Gvineja nav pietiekami risinājusi 2012. gada 15. novembra lēmumā norādītos problemātiskos jautājumus un novērsusi trūkumus. Turklāt Komisija secināja, ka nav pilnībā īstenoti arī Gvinejas iesniegtajā rīcības plānā ierosinātie pasākumi.

7.   NESADARBĪGAS TREŠĀS VALSTS STATUSA PIEMĒROŠANA GVINEJAI

(30)

Komisija 2012. gada 15. novembra lēmumā analizēja Gvinejas pienākumus un novērtēja Gvinejas kā karoga, ostas, krasta vai tirgus valsts starptautisko pienākumu izpildi. Minētās pārskatīšanas vajadzībām Komisija ņēma vērā parametrus, kas norādīti NNN zvejas regulas 31. panta 4.–7. punktā. Komisija pārskatīja Gvinejas saistību izpildi atbilstīgi 2012. gada 15. novembra lēmuma secinājumiem un ievērojot ierosināto rīcības plānu, kas tika sīkāk izstrādāts ar Gvinejas sniegto attiecīgo informāciju.

(31)

Galvenie trūkumi, kurus Komisija norādīja ierosinātajā rīcības plānā, bija saistīti ar vēl neīstenotām reformām, lai nodrošinātu savas zvejas flotes pietiekami adekvātu un efektīvu uzraudzību, valsts zivsaimniecības jomas tiesību aktu un noteikumu efektīvu īstenošanu, noteikumu īstenošanu, saucot pie atbildības un piemērojot sodu par konstatētajām NNN zvejas darbībām, pārbaužu un uzraudzības mehānismu pastiprināšanu, stingrāku sankciju sistēmu, kā arī kontroles un pārraudzības ziņā ar administratīvo spēju saskanīgu zivsaimniecības politiku. Citi norādītie trūkumi ir vispārēji saistīti ar starptautisko saistību izpildi, tostarp RZPO ieteikumiem un rezolūcijām un kuģu reģistrācijas noteikumiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tika norādīts, ka netiek ievēroti arī attiecīgo iestāžu sniegtie ieteikumi un rezolūcijas, piemēram, IPOA-UN. Tomēr nesaistošu ieteikumu un rezolūciju neievērošana tika uzskatīta vien par papildinošiem, nevis galvenajiem pierādījumiem.

(32)

Komisija 2013. gada 26. novembra īstenošanas lēmumā noteica Gvineju par nesadarbīgu trešo valsti saskaņā ar NNN zvejas regulu.

(33)

Ņemot vērā iespējamos ierobežojumus, kuri Gvineju skar kā jaunattīstības valsti, jāpiebilst, ka Gvinejas attīstības līmenis var ietekmēt tās īpašo attīstības statusu. Tomēr, ņemot vērā saistībā ar Gvineju konstatēto trūkumu būtību, Savienības un dalībvalstu sniegto palīdzību un situācijas uzlabošanas pasākumus, minētās valsts attīstības līmenis nevar izskaidrot Gvinejas kā karoga vai krasta valsts vispārējo sniegumu zivsaimniecības jomā un tās nepietiekamo rīcību, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu NNN zveju.

(34)

Ņemot vērā 2012. gada 15. novembra lēmumu un 2013. gada 26. novembra īstenošanas lēmumu un dialoga procesu ar Gvineju, kurā piedalījās Komisija, un tā rezultātu, var secināt, ka Gvinejas īstenotie pasākumi, ņemot vērā tās kā karoga un krasta valsts pienākumus, nav pietiekami, lai izpildītu UNCLOS 61., 62., 94., 117. un 118. pantu un UNFSA 18., 19. un 20. pantu.

(35)

Tādējādi Gvineja nav izpildījusi savus pienākumus, kas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tai uzlikti kā karoga un krasta valstij, proti, veikt pasākumus, lai novērstu, aizkavētu un izskaustu NNN zveju, un tā tādēļ būtu jāiekļauj Savienības nesadarbīgu trešo valstu sarakstā.

8.   NESADARBĪGU TREŠO VALSTU SARAKSTA IZVEIDE

(36)

Ņemot vērā iepriekšminētos secinājumus par Belizu, Kambodžu un Gvineju, minētās valstis būtu jāiekļauj nesadarbīgu trešo valstu sarakstā, ko paredzēts izveidot saskaņā ar NNN zvejas regulas 33. pantu.

(37)

Rīcība attiecībā uz Belizu, Kambodžu un Gvineju tiek piemērota tādu pasākumu veidā, kas uzskaitīti NNN zvejas regulas 38. pantā. Importa aizliegums attiecas uz visiem krājumiem un sugām saskaņā ar NNN zvejas regulas 2. panta 8. punktā norādīto definīciju, jo šīs noteikšanas pamatā nav atbilstīgu pasākumu trūkums, kuri pieņemti saistībā ar NNN zveju, kas ietekmē konkrētus krājumus vai sugu. Saskaņā ar NNN zvejas regulas 2. panta 11. punkta definīciju “imports” ir zvejas produktu ievešana Savienības teritorijā, tostarp pārkraušanai citā kuģī tās teritorijā esošajās ostās.

(38)

Jāatzīmē, ka NNN zveja cita starpā noplicina zivju krājumus, iznīcina jūras biotopus, apdraud jūras resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, izkropļo konkurenci, apdraud pārtikas nekaitīgumu, nostāda godprātīgus zvejniekus neizdevīgā situācijā un novājina piekrastes kopienas. Ņemot vērā ar NNN zveju saistīto problēmu apmēru, ir nepieciešams, ka Savienībai steidzami jāīsteno pasākumi attiecībā uz Belizu, Kambodžu un Gvineju kā nesadarbīgām valstīm. Saskaņā ar iepriekšminēto šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(39)

Ja Beliza, Kambodža vai Gvineja pierādīs, ka tās ir labojušas situāciju, kuras dēļ tās tika iekļautas sarakstā, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar NNN zvejas regulas 34. panta 1. punktu svītro attiecīgo valsti no nesadarbīgu trešo valstu saraksta. Pieņemot lēmumu par svītrošanu no saraksta, ņems vērā arī to, vai Beliza, Kambodža vai Gvineja ir veikušas konkrētus pasākumus, kuru rezultātā tiktu panākta noturīga situācijas uzlabošanās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā ir noteikts Savienības nesadarbīgu trešo valstu saraksts, kas paredzēts 33. pantā Regulā (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 24. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. TSAFTARIS


(1)  OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums (2012. gada 15. novembris) par to trešo valstu paziņošanu, kuras Komisija uzskata par tādām, kuras varētu tikt noteiktas par nesadarbīgām trešām valstīm saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (OV C 354, 17.11.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 26. novembris), ar ko paziņo trešās valstis, kuras Komisija uzskata par nesadarbīgām trešām valstīm saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (OV C 346, 27.11.2013., 2. lpp.).


PIELIKUMS

Nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu saraksts

 

Beliza

 

Kambodžas Karaliste

 

Gvinejas Republika