27.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/43


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. kovo 24 d.

kuriuo sudaromas trečiųjų šalių, nebendradarbiaujančių kovojant su NNN žvejyba, sąrašas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti

(2014/170/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantį reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pateiktą pasiūlymą,

kadangi:

1.   ĮVADAS

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1005/2008 (NNN reglamentu) nustatoma Sąjungos sistema, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti.

(2)

NNN reglamento VI skyriuje nustatyta tvarka, pagal kurią nustatomos nebendradarbiaujančios trečiosios šalys, imamasi veiksmų šalių, pripažintų nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis, atžvilgiu, sudaromas nebendradarbiaujančių šalių sąrašas, išbraukiama iš nebendradarbiaujančių šalių sąrašo, nebendradarbiaujančių šalių sąrašas viešinamas ir imamasi neatidėliotinų priemonių.

(3)

Pagal NNN reglamento 32 straipsnį Komisija informavo 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimu (2) (2012 m. lapkričio 15 d. sprendimas) aštuonias trečiąsias šalis apie tai, kad Komisija gali pripažinti jas nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis.

(4)

2012 m. lapkričio 15 d. sprendime Komisija išdėstė šią galimybę pagrindžiančius esminius faktus ir svarstymus.

(5)

2012 m. lapkričio 15 d. Komisija atskirais raštais informavo aštuonias trečiąsias šalis, kad svarsto galimybę pripažinti jas nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis.

(6)

Tuose raštuose Komisija pabrėžė, kad siekiant išvengti pripažinimo nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis ir įtraukimo į oficialų tokių šalių sąrašą, kaip numatyta NNN reglamento 31 ir 33 straipsniuose, susijusios trečiosios šalys raginamos glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija parengti veiksmų planą 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime nurodytiems trūkumams ištaisyti.

(7)

Todėl Komisija paragino šias aštuonias trečiąsias šalis: i) imtis visų reikiamų priemonių Komisijos pasiūlytų veiksmų planų priemonėms įgyvendinti; ii) įvertinti Komisijos pasiūlytų veiksmų planų priemonių įgyvendinimą; iii) kas šešis mėnesius pateikti Komisijai išsamią ataskaitą, kurioje vertinamas kiekvienos priemonės įgyvendinimas, be kita ko, atsižvelgiant į tos priemonės ir (arba) bendrą priemonių veiksmingumą užtikrinant visiškai reikalavimus atitinkančią žuvininkystės kontrolės sistemą.

(8)

Aštuonioms susijusioms trečiosioms šalims buvo suteikta galimybė raštu pateikti pastabas klausimais, aiškiai nurodytais 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime, taip pat pateikti kitą svarbią informaciją, taip leidžiant joms pateikti įrodymų 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime išdėstytiems faktams paneigti ar papildyti arba prireikus priimti veiksmų planą ir imtis priemonių padėčiai ištaisyti. Buvo užtikrinta šių aštuonių šalių teisė paprašyti papildomos informacijos ar ją pateikti.

(9)

2012 m. lapkričio 15 d. Komisiją pradėjo dialogą su šiomis aštuoniomis trečiosiomis šalimis ir pabrėžė, kad, jos nuomone, šešių mėnesių laikotarpio iš esmės pakanka susitarti dėl šio klausimo.

(10)

Komisija toliau rinko ir tikrino visą, jos nuomone, būtiną informaciją. Remiantis 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimu aštuonių šalių žodžiu ir raštu pateiktos pastabos buvo apsvarstytos ir į jas atsižvelgta. Aštuonios šalys apie Komisijos svarstymus buvo nuolat informuojamos raštu ar žodžiu.

(11)

2013 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (3) (2013 m. lapkričio 26 d. įgyvendinimo sprendimas) Belizas, Kambodžos Karalystė ir Gvinėjos Respublika pripažįstamos nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis kovojant su NNN žvejyba. Remiantis NNN reglamentu, Komisija išdėstė priežastis, dėl kurių ji manė, kad tos trys šalys nevykdė pagal tarptautinę teisę joms, kaip vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybėms, tenkančių pareigų imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ar ją panaikinti.

(12)

Todėl Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Belizas, Kambodžos Karalystė ir Gvinėjos Respublika įtraukiamos į kovojant su NNN žvejyba nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašą, turėtų būti pateikiamas atsižvelgiant į NNN reglamento įgyvendinimą, kaip parengtas remiantis tyrimo ir dialogo procedūromis, atliktomis pagal NNN reglamente nustatytus esminius ir procedūrinius reikalavimus. Tos tyrimo ir dialogo procedūros, įskaitant susirašinėjimą ir surengtus susitikimus, taip pat 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimas ir 2013 m. lapkričio 26 d. įgyvendinimo sprendimas sudaro šio sprendimo pagrindą ir grindžiamos tomis pačiomis priežastimis. Sprendimas, kuriuo Belizas, Kambodžos Karalystė ir Gvinėjos Respublika įtraukiamos į trečiųjų šalių, nebendradarbiaujančių kovojant su NNN žvejyba, sąrašą, turėtų turėti padarinius, išdėstytus NNN reglamento 38 straipsnyje.

(13)

Pagal NNN reglamento 34 straipsnio 1 dalį Komisijos siūlymu Taryba kvalifikuota balsų dauguma išbraukia trečiąją šalį iš nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašo, jei atitinkama trečioji šalis įrodo, kad jos įtraukimą į sąrašą lėmusi padėtis yra ištaisyta. Priimant sprendimą dėl išbraukimo taip pat atsižvelgiama į tai, ar atitinkamos nebendradarbiaujančiomis pripažintos trečiosios šalys ėmėsi konkrečių priemonių, kuriomis būtų galima užtikrinti ilgalaikį padėties pagerėjimą.

2.   BELIZUI TAIKOMA TVARKA

(14)

Pagal NNN reglamento 32 straipsnį 2012 m. lapkričio 15 d. Komisija informavo Belizą, kad svarsto galimybę pripažinti Belizą nebendradarbiaujančia trečiąja šalimi, ir paragino Belizą glaudžiai bendradarbiaujant su Komisijos tarnybomis parengti veiksmų planą 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime nurodytiems trūkumams ištaisyti. 2012 m. gruodžio mėn.–2013 m. rugpjūčio mėn. Belizas pateikė savo nuomonę raštu ir susitiko su Komisijos atstovais aptarti klausimo. Komisija Belizui raštu pateikė svarbią informaciją. Komisija toliau rinko ir tikrino visą, jos nuomone, būtiną informaciją. Pagal 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimą Belizo žodžiu ir raštu pateiktos pastabos buvo apsvarstytos ir į jas atsižvelgta, apie Komisijos svarstymus Belizas nuolat buvo informuojamas raštu ar žodžiu. Komisijos nuomone, Belizas 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime nurodytų susirūpinimą keliančių klausimų pakankamai neišsprendė ir visų trūkumų neištaisė. Be to, Komisija padarė išvadą, kad Belizo pateiktame veiksmų plane siūlytos priemonės nebuvo visiškai įgyvendintos.

3.   BELIZO PRIPAŽINIMAS NEBENDRADARBIAUJANČIA TREČIĄJA ŠALIMI

(15)

2012 m. lapkričio 15 d. sprendime Komisija nagrinėjo Belizo pareigas ir įvertino, ar Belizas, kaip vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybė, laikosi tarptautinių įsipareigojimų. Atlikdama tą peržiūrą Komisija atsižvelgė į NNN reglamento 31 straipsnio 4–7 dalyse nurodytus kriterijus. Komisija išnagrinėjo, ar Belizas laikosi įsipareigojimų, atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime pateiktas išvadas, Belizo pateiktą su jomis susijusią svarbią informaciją, pasiūlytą veiksmų planą ir priemones, kurių imtasi padėčiai ištaisyti.

(16)

Pagrindiniai Komisijos nustatyti pasiūlyto veiksmų plano trūkumai buvo nepakankamai vykdomi tarptautiniai įsipareigojimai, ypač susiję su nesėkmingu tinkamos teisinės sistemos kūrimu, tinkamos ir veiksmingos stebėsenos, kontrolės ir tikrinimo sistemos, atgrasomųjų sankcijų sistemos trūkumas ir sužvejotų žuvų kiekio sertifikavimo sistemos nederamas įgyvendinimas. Kiti nustatyti trūkumai apskritai susiję su tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų (RŽVO) rekomendacijas bei rezoliucijas ir laivų registravimo pagal tarptautinę teisę sąlygas, laikymusi. Taip pat nustatyta, kad nesilaikoma atitinkamų institucijų rekomendacijų ir rezoliucijų, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų tarptautinio neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos prevencijos veiksmų plano (angl. IPOA-UN). Tačiau tai, kad nesilaikoma neprivalomų rekomendacijų ir rezoliucijų, buvo laikoma tik papildomu įrodymu, o ne pagrindu pripažinti nebendradarbiaujančia šalimi.

(17)

2013 m. lapkričio 26 d. įgyvendinimo sprendimu Komisija pripažino Belizą nebendradarbiaujančia pagal NNN reglamentą.

(18)

Dėl galimų Belizo kaip besivystančios šalies apribojimų pažymima, kad Belizo specialiam išsivystymo statusui ir apskritai jo su žvejyba susijusiai veiklai šalies bendras išsivystymo lygis nekenkia.

(19)

Atsižvelgiant į 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimą ir 2013 m. lapkričio 26 d. įgyvendinimo sprendimą bei Komisijos palaikomą dialogą su Belizu ir jo rezultatus, galima daryti išvadą, kad priemonės, kurių ėmėsi Belizas atsižvelgdamas į savo, kaip vėliavos valstybės, įsipareigojimus, yra nepakankamos, kad būtų laikomasi Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos (UNCLOS) 91, 94, 117 ir 118 straipsnių, Jungtinių Tautų susitarimo dėl žuvų išteklių (UNSFA) 18, 19 ir 20 straipsnių ir FAO priemonių laikymosi susitarimo II straipsnio 8 dalies.

(20)

Todėl Belizas nevykdo pagal tarptautinę teisę jam, kaip vėliavos valstybei, tenkančių pareigų imtis priemonių siekiant užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ar ją panaikinti, todėl šalis turėtų būti įtraukta į nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių ES sąrašą.

4.   KAMBODŽOS RESPUBLIKAI TAIKOMA TVARKA

(21)

Pagal NNN reglamento 32 straipsnį 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimu Komisija informavo Kambodžos Karalystę (Kambodžą), kad svarsto galimybę pripažinti Kambodžą nebendradarbiaujančia trečiąja šalimi, ir paragino Kambodžą glaudžiai bendradarbiaujant su Komisijos tarnybomis parengti veiksmų planą 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime nurodytiems trūkumams ištaisyti. 2012 m. gruodžio mėn.–2013 m. birželio mėn. Kambodža pateikė savo nuomonę raštu ir susitiko su Komisijos atstovais aptarti klausimą. Komisija Kambodžai raštu pateikė svarbią informaciją. Komisija toliau rinko ir tikrino visą, jos nuomone, būtiną informaciją. Pagal 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimą Kambodžos žodžiu ir raštu pateiktos pastabos buvo apsvarstytos ir į jas atsižvelgta, apie Komisijos svarstymus Kambodža buvo nuolat informuojama raštu ar žodžiu. Komisijos nuomone, Kambodža 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime nurodytų susirūpinimą keliančių klausimų pakankamai neišsprendė ir visų trūkumų neištaisė. Be to, Komisija padarė išvadą, kad Kambodžos pateiktame veiksmų plane siūlytos priemonės nebuvo visiškai įgyvendintos.

5.   KAMBODŽOS PRIPAŽINIMAS NEBENDRADARBIAUJANČIA TREČIĄJA ŠALIMI

(22)

2012 m. lapkričio 15 d. sprendime Komisija nagrinėjo Kambodžos pareigas ir įvertino, ar Kambodža kaip vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybė laikosi tarptautinių įsipareigojimų. Atlikdama tą peržiūrą, Komisija atsižvelgė į NNN reglamento 31 straipsnio 4–7 dalyse nurodytus kriterijus. Komisija išnagrinėjo, ar Kambodža laikosi įsipareigojimų, atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime pateiktas išvadas, pasiūlytą veiksmų planą, išsamiau papildytą Kambodžos pateikta svarbia informacija.

(23)

Pagrindiniai Komisijos nustatyti pasiūlyto veiksmų plano trūkumai buvo nevykdomi tarptautiniai įsipareigojimai, ypač susiję su nesėkmingu tinkamos teisinės sistemos kūrimu, tinkamos ir veiksmingos stebėsenos, kontrolės ir tikrinimo sistemos bei atgrasomųjų sankcijų sistemos trūkumu. Kiti nustatyti trūkumai apskritai susiję su tarptautinių įsipareigojimų ir laivų registravimo pagal tarptautinę teisę sąlygų laikymusi. Taip pat nustatyta, kad nesilaikoma atitinkamų institucijų rekomendacijų ir rezoliucijų, pavyzdžiui, IPOA-UN. Tačiau tai, kad nesilaikoma neprivalomų rekomendacijų ir rezoliucijų, buvo laikoma tik papildomu įrodymu, o ne pagrindu pripažinti nebendradarbiaujančia šalimi.

(24)

2013 m. lapkričio 26 d. įgyvendinimo sprendimu Komisija pripažino Kambodžą nebendradarbiaujančia pagal NNN reglamentą.

(25)

Dėl galimų Kambodžos kaip besivystančios šalies apribojimų pažymima, kad Kambodžos specialiam išsivystymo statusui ir apskritai jos su žvejyba susijusiai veiklai šalies bendras išsivystymo lygis nekenkia.

(26)

Priemonės, kurių ėmėsi Kambodža, atsižvelgdama į savo, kaip vėliavos valstybės, pareigas, yra nepakankamos, kad būtų laikomasi UNCLOS 91 ir 94 straipsnių. Primenama, kad nesvarbu, ar Kambodža yra ratifikavusi UNCLOS, nes UNCLOS nuostatos dėl laivybos atvirojoje jūroje (UNCLOS 86–115 straipsniai) pripažintos kaip paprotinė tarptautinė teisė. Be to, tomis nuostatomis kodifikuojamos galiojančios paprotinės tarptautinės teisės taisyklės ir jose beveik pažodžiui perteikiamas Kambodžos ratifikuotų Atvirosios jūros konvencijos ir Konvencijos dėl teritorinės jūros ir gretutinės zonos, prie kurių Kambodža prisijungė, tekstas.

(27)

Atsižvelgiant į 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimą ir 2013 m. lapkričio 26 d. įgyvendinimo sprendimą bei Komisijos palaikomą dialogą su Kambodža ir jo rezultatus, galima daryti išvadą, kad priemonės, kurių ėmėsi Kambodža, atsižvelgdama į savo, kaip vėliavos valstybės, pareigas, yra nepakankamos, kad būtų laikomasi UNCLOS 91 ir 94 straipsnių.

(28)

Todėl Kambodža nevykdo pagal tarptautinę teisę jai, kaip vėliavos valstybei, tenkančių pareigų imtis priemonių siekiant užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ar ją panaikinti, todėl šalis turėtų būti įtraukta į nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių ES sąrašą.

6.   GVINĖJOS RESPUBLIKAI TAIKOMA TVARKA

(29)

Pagal NNN reglamento 32 straipsnį 2012 m. lapkričio 15 d. Komisija informavo Gvinėjos Respubliką (Gvinėją), kad svarsto galimybę pripažinti Gvinėją nebendradarbiaujančia trečiąja šalimi, ir paragino Gvinėją glaudžiai bendradarbiaujant su Komisijos tarnybomis parengti veiksmų planą 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime nurodytiems trūkumams ištaisyti. 2012 m. gruodžio mėn.–2013 m. liepos mėn. Gvinėja pateikė savo nuomonę raštu ir susitiko su Komisijos atstovais aptarti atitinkamų klausimų. Komisija Gvinėjai raštu pateikė svarbią informaciją. Komisija toliau rinko ir tikrino visą, jos nuomone, būtiną informaciją. Pagal 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimą Gvinėjos žodžiu ir raštu pateiktos pastabos buvo apsvarstytos ir į jas atsižvelgta, apie Komisijos svarstymus Gvinėja buvo nuolat informuojama raštu ar žodžiu. Komisijos nuomone, Gvinėja 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime nurodytų susirūpinimą keliančių klausimų pakankamai neišsprendė ir visų trūkumų neištaisė. Be to, Komisija padarė išvadą, kad Gvinėjos pateiktame veiksmų plane siūlytos priemonės nebuvo visiškai įgyvendintos.

7.   GVINĖJOS PRIPAŽINIMAS NEBENDRADARBIAUJANČIA TREČIĄJA ŠALIMI

(30)

2012 m. lapkričio 15 d. sprendime Komisija nagrinėjo Gvinėjos pareigas ir įvertino, ar Gvinėja, kaip vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybė, laikosi tarptautinių įsipareigojimų. Atlikdama tą peržiūrą, Komisija atsižvelgė į NNN reglamento 31 straipsnio 4–7 dalyse nurodytus kriterijus. Komisija išnagrinėjo, ar Gvinėja laikosi įsipareigojimų atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime pateiktas išvadas, pasiūlytą veiksmų planą, papildytą Gvinėjos pateikta svarbia informacija.

(31)

Pagrindiniai Komisijos nustatyti pasiūlyto veiksmų plano trūkumai buvo susiję su vis dar vykdytinomis reformomis siekiant užtikrinti tinkamą ir veiksmingą žvejybos laivyno stebėseną, veiksmingą nacionalinių žuvininkystės įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, taisyklių vykdymą nagrinėjant ir skiriant sankcijas už nustatytą NNN žvejybos veiklą, tikrinimo ir priežiūros priemonių vykdymą, atgrasomųjų sankcijų sistemą, žuvininkystės politiką, derančią su kontrolės ir priežiūros srities administraciniais gebėjimais. Kiti nustatyti trūkumai apskritai susiję su tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant RŽVO rekomendacijas bei rezoliucijas ir laivų registravimo pagal tarptautinę teisę sąlygas, laikymusi. Taip pat nustatyta, kad nesilaikoma atitinkamų institucijų rekomendacijų ir rezoliucijų, pavyzdžiui, IPOA-UN. Tačiau tai, kad nesilaikoma neprivalomų rekomendacijų ir rezoliucijų, buvo laikoma tik papildomu įrodymu, o ne pagrindu pripažinti nebendradarbiaujančia šalimi.

(32)

2013 m. lapkričio 26 d. įgyvendinimo sprendimu Komisija pripažino Gvinėją nebendradarbiaujančia pagal NNN reglamentą.

(33)

Dėl galimų Gvinėjos kaip besivystančios šalies apribojimų pažymima, kad Gvinėjos specialiam išsivystymo statusui gali kenkti šalies išsivystymo lygis. Tačiau, atsižvelgiant į nustatytų Gvinėjos trūkumų pobūdį, Sąjungos ir valstybių narių suteiktą pagalbą ir veiksmus, kurių imtasi padėčiai ištaisyti, šalies išsivystymo lygiu negali būti pateisinti bendri Gvinėjos kaip vėliavos ar pakrantės valstybės veiklos, susijusios su žvejyba ir nepakankamomis priemonėmis, skirtomis užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, rezultatai.

(34)

Atsižvelgiant į 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimą ir 2013 m. lapkričio 26 d. įgyvendinimo sprendimą bei Komisijos palaikomą dialogą su Gvinėja ir jo rezultatus, galima daryti išvadą, kad priemonės, kurių ėmėsi Gvinėja, atsižvelgdama į savo, kaip vėliavos ir pakrantės valstybės, įsipareigojimus, yra nepakankamos, kad būtų laikomasi UNCLOS 61, 62, 94, 117 ir 118 straipsnių ir UNFSA 18, 19 ir 20 straipsnių.

(35)

Todėl Gvinėja nevykdo pagal tarptautinę teisę jai, kaip vėliavos ir pakrantės valstybei, tenkančių įsipareigojimų imtis priemonių, siekiant užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ar ją panaikinti, todėl šalis turėtų būti įtraukta į nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių ES sąrašą.

8.   NEBENDRADARBIAUJANČIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

(36)

Remiantis išdėstytomis išvadomis dėl Belizo, Kambodžos ir Gvinėjos, šios šalys turėtų būti įtrauktos nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašą pagal NNN reglamento 33 straipsnį.

(37)

Veiksmai (priemonės), kurie turėtų būti taikomi Belizui, Kambodžai ir Gvinėjai, nurodyti NNN reglamento 38 straipsnyje. Draudžiama importuoti visus žuvų išteklius ir rūšis, kaip apibrėžta NNN reglamento 2 straipsnio 8 punkte, nes pripažinimas nebendradarbiaujančia šalimi nepagrįstas tuo, kad nepakanka patvirtintų kovos su NNN žvejyba, turinčia poveikio konkretiems ištekliams arba žuvų rūšims, priemonių. Remiantis NNN reglamento 2 straipsnio 11 punkte pateikta apibrėžtimi, importas – žuvininkystės produktų įvežimas į Sąjungos teritoriją, įskaitant įvežimą tam, kad jie būtų perkrauti jos teritorijoje esančiuose uostuose.

(38)

Pažymėtina, kad dėl NNN žvejybos, be kita ko, senka žuvų ištekliai, nyksta jūrų buveinės, kenkiama jūros išteklių apsaugai ir tvariam naudojimui, iškreipiama konkurencija, kyla pavojus apsirūpinimo maistu saugumui, nepalankioje padėtyje atsiduria sąžiningi žvejai ir silpnėja pakrančių bendruomenės. Atsižvelgiant į su NNN žvejyba susijusių problemų dydį būtina, kad Sąjunga kuo greičiau įgyvendintų veiksmus Belizo, Kambodžos ir Gvinėjos, kaip nebendradarbiaujančių šalių, atžvilgiu. Todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(39)

Jeigu Belizas, Kambodža ar Gvinėja įrodo, kad padėtis, dėl kurios jos buvo įtrauktos į sąrašą, ištaisyta, Komisijos siūlymu Taryba kvalifikuota balsų dauguma išbraukia tą šalį iš nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašo, remiantis NNN reglamento 34 straipsnio 1 dalimi. Priimant sprendimą dėl išbraukimo taip pat atsižvelgiama į tai, ar Belizas. Kambodža ar Gvinėja ėmėsi konkrečių priemonių, kuriomis būtų galima užtikrinti ilgalaikį padėties pagerėjimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių ES sąrašas, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 33 straipsnyje, nustatytas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. TSAFTARIS


(1)  OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

(2)  2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas dėl pranešimo trečiosioms šalims, kad Komisija svarsto galimybę jas pripažinti nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos sistema, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (OL C 354, 2012 11 17, p. 1).

(3)  2013 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos trečiosios šalys, kurias Komisija pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, laiko nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis (OL C 346, 2013 11 27, p. 2).


PRIEDAS

Trečiųjų šalių, nebendradarbiaujančių kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba, sąrašas

 

Belizas

 

Kambodžos Karalystė

 

Gvinėjos Respublika