24.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 154/1


SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2010

2011/C 154/01

OBSAH

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2010

1.

Úvod

2.

Celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2010

3.

Plnenie rozpočtu za rok 2010 po jednotlivých kapitolách

Prílohy

Príloha I:

Porovnanie plnenia príjmov v roku 2010 vo vzťahu k roku 2009 po jednotlivých kapitolách

Príloha II:

Stav príjmov v roku 2010 – vzniknuté nároky a prenesené nároky

Príloha III:

Porovnanie využitia rozpočtových prostriedkov v roku 2010 vo vzťahu k roku 2009 po jednotlivých kapitolách

Príloha IV:

Podrobné využitie rozpočtových prostriedkov v roku 2010 (prostriedky rozpočtového roku a prostriedky prenesené automaticky z predchádzajúceho rozpočtového roku)

Príloha V:

Využitie účelovo viazaných príjmov v roku 2010

Príloha VI:

Presuny rozpočtových prostriedkov uskutočnené v roku 2010 na základe ustanovení článkov 22 a 24 nariadenia o rozpočtových pravidlách

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2010

Súdny dvor Európskej únie

1.   ÚVOD

Táto správa, ktorá sa v súlade s článkom 122 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 185 vykonávacích pravidiel prikladá k účtovným dokladom Súdneho dvora Európskej únie za rok 2010, zohľadňuje najmä mieru využitia rozpočtových prostriedkov. Poskytuje tiež súhrnnú informáciu o presunoch rozpočtových prostriedkov medzi rôznymi rozpočtovými položkami uskutočnených v priebehu rozpočtového roku 2010.

Kapitola 2 tejto správy poskytuje celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2010 a kapitola 3 detailnejšie skúma vývoj rozpočtových položiek po jednotlivých rozpočtových kapitolách. V prílohách v číselných tabuľkách sú na záver uvedené podrobné informácie týkajúce sa predmetného plnenia rozpočtu za rok 2010.

Pokiaľ ide o súdnu činnosť ako takú, treba odkázať na výročnú správu Súdneho dvora Európskej únie za rok 2010 na internetovej stránke Curia (http://curia.europa.eu), kde sa nachádzajú informácie a podrobné štatistiky týkajúce sa súdnej činnosti Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu.

2.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2010

2.1.   Príjmy

Odhadované príjmy Súdneho dvora Európskej únie za rozpočtový rok 2010 dosahovali výšku 39 957 000 EUR.

Z nižšie uvedenej tabuľky 1 vyplýva, že nároky, ktoré vznikli počas rozpočtového roku 2010, predstavujú sumu 44 043 087 EUR a sú o 10,23 % vyššie ako odhadované príjmy (1).

Tabuľka 1

Odhadované príjmy a vzniknuté nároky

(v EUR)

Hlava

Odhadované príjmy za rok 2010

Nároky vzniknuté v roku 2010

Podiel z celkových príjmov v %

4.

Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúcie a iné agentúry Spoločenstva

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5.

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9.

Rôzne príjmy

10 000,00

10 850,00

0,02

Spolu

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Je potrebné poznamenať, že vzniknuté príjmy alebo nároky hlavy 4 (predovšetkým zrážky z odmien členov a zamestnancov v podobe daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) predstavujú veľmi vysoký podiel na celkových príjmoch (97,54 %), pričom príjmy hláv 5 a 9 (predovšetkým úhrada nákladov spojených s nájmom časti budov T/T bis Dvorom audítorov, ako aj prekladateľským centrom, výnos z predaja publikácií, náhrady telekomunikačných služieb a finančné výnosy) predstavujú iba 2,46 % z celkovej výšky.

Prílohy I a II poskytujú doplňujúce číselné informácie o celkovom toku príjmov (prenesené príjmy alebo nároky, vzniknuté príjmy alebo nároky a vybrané príjmy alebo nároky).

Pokiaľ ide o príjmy z nárokov prenesených z predchádzajúceho rozpočtového roku, z nižšie uvedenej tabuľky 2 vyplýva, že príjmy hlavy 4 predstavujú najväčšiu časť celkových príjmov z prenesených nárokov vybratých v roku 2010 (75,93 %).

Tabuľka 2

Príjmy z prenesených nárokov

(v EUR)

Hlava

Prenosy z roku 2009 do roku 2010

Príjmy z prenesených nárokov

Podiel z celkových príjmov v %

4.

Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúcie a iné agentúry Spoločenstva

44 048,98

44 048,98

75,93

5.

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

14 470,35

13 963,59

24,07

9.

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

Spolu

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2.   Výdavky

2.2.1.   Prostriedky rozpočtového roku

Rozpočtové prostriedky Súdneho dvora Európskej únie na rozpočtový rok 2010 predstavujú sumu 329 300 000 EUR.

Z nižšie uvedenej tabuľky 3 vyplýva, že plnenie rozpočtu za rok 2010 dosiahlo 323 784 221,31 EUR a zodpovedá miere využitia konečných rozpočtových prostriedkov vo výške 98,32 %, ktorá zostáva veľmi vysoká a pohybuje sa podobne ako v roku 2009 nad 98 %.

Rovnako je potrebné poznamenať, že tak ako v predchádzajúcich rokoch, takmer tri štvrtiny rozpočtu využitého Súdnym dvorom Európskej únie tvoria výdavky na členov a na zamestnancov (výdavky hlavy 1).

Tabuľka 3

Viazané rozpočtové prostriedky rozpočtového roku

(v EUR)

Hlava

Prostriedky rozpočtového roku 2010

Záväzky rozpočtového roku 2010

Podiel z celkových výdavkov v %

1.

Osoby pracujúce pre inštitúciu

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2.

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3.

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

40 000,00

20 522,25

0,01

10.

Ostatné výdavky (2)

0

0

Spolu

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

Prílohy III a IV poskytujú doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov rozpočtového roku 2010 (porovnanie s rokom 2009 a podrobné využitie každej rozpočtovej položky).

2.2.2.   Prenesené rozpočtové prostriedky

Nižšie uvedená tabuľka 4 ukazuje, že prostriedky prenesené z rozpočtového roku 2009 do rozpočtového roku 2010, ktorých celková výška predstavuje 18 228 846,03 EUR, boli z väčšej časti využité (84,9 %).

Tabuľka 4

Využitie prenesených prostriedkov

(v EUR)

Hlava

Prenos prostriedkov z roka 2009 do roka 2010

Platby uskutočnené z prenesených prostriedkov

Zrušenia

1.

Osoby pracujúce pre inštitúciu

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2.

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3.

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10.

Ostatné výdavky

0

0

0

Spolu

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

Príloha IV poskytuje doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov prenesených z rozpočtového roku 2009 do rozpočtového roku 2010.

2.2.3.   Prostriedky spojené s účelovo viazanými príjmami

Treba uviesť, že podľa článku 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa určité príjmy môžu použiť na financovanie osobitných výdavkov. Tieto účelovo viazané príjmy sú teda doplňujúcimi prostriedkami, ktoré môže inštitúcia použiť.

Nižšie uvedená tabuľka 5 uvádza podrobne podľa kapitol účelovo viazané príjmy prenesené z jedného rozpočtového roku do nasledujúceho rozpočtového roku, ako aj účelovo viazané príjmy vzniknuté a vybraté počas rozpočtového roku.

Tabuľka 5

Využitie účelovo viazaných príjmov

(v EUR)

Hlava

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2009 do roka 2010

Účelovo viazané príjmy v roku 2010

Platby uskutočnené v roku 2010

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2010 do roka 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Osoby pracujúce pre inštitúciu

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2.

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3.

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10.

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Ako vyplýva z tabuľky 5, prostriedky účelovo viazaných príjmov vzniknuté počas rozpočtového roku 2010 dosiahli výšku 1 022 289,69 EUR, z čoho takmer 90 % zodpovedá nasledujúcim položkám:

náhrada výdavkov týkajúcich sa budov v súvislosti s priestormi poskytnutými iným inštitúciám (594 526 EUR),

výnos z predaja publikácií Súdneho dvora, ako sú zbierky rozhodnutí (177 030 EUR),

náhrada výdavkov na telefón alebo na poštovné (119 106 EUR).

Príloha V poskytuje doplňujúce číselné informácie o využití účelovo viazaných príjmov.

2.2.4.   Presuny rozpočtových prostriedkov

Počas rozpočtového roku 2010 Súdny dvor Európskej únie uskutočnil 17 rozpočtových presunov v súlade s článkami 22 a 24 nariadenia o rozpočtových pravidlách v celkovej výške 8 345 278 EUR, čo je menej v porovnaní s výškou presunov rovnakého druhu uskutočnených v roku 2009 (9 345 304 EUR).

V súlade s ustanoveniami článku 22 ods. 2 a článku 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách bolo 7 presunov rozpočtových prostriedkov oznámených rozpočtovému orgánu. Tieto presuny dosiahli výšku 5 621 700 EUR a tvoria väčšiu časť (67 %) celkovej výšky prostriedkov presunutých v rozpočtovom roku. Pokiaľ ide o hlavu 1, uvoľnenie predbežných rozpočtových prostriedkov (takmer 3 milióny EUR) umožnilo najmä vyplatiť nevyplatené odmeny (vo výške 1,85 %), čo bola výnimočná situácia trvajúca od júla 2009, pričom rozhodnutie o vyplatení Rada prijala v decembri 2010 v dôsledku rozhodnutia Súdneho dvora (3). Okrem toho prostriedky na poskytovanie externých služieb v oblasti prekladov boli posilnené o 1 milión EUR, aby bolo možné zvládnuť veľké pracovné zaťaženie vyplývajúce z nárastu súdnej činnosti inštitúcie. Pokiaľ ide o hlavu 2, čiastka takmer 1 milión EUR umožnila posilniť preddavky v súvislosti s projektom rekonštrukcie a rozšírenia budov Súdneho dvora s cieľom rozložiť budúce zaťaženie rozpočtu v dôsledku lízingovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená s luxemburskými orgánmi.

Okrem toho sa uskutočnilo 10 presunov v rámci jednotlivých článkov, ktoré sa v súlade s článkom 22 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách neoznamujú rozpočtovému orgánu a ktoré dosiahli celkovú výšku 2 723 578 EUR.

Príloha VI uvádza podrobnosti o všetkých týchto presunoch rozpočtových prostriedkov a dotknutých rozpočtových položkách.

3.   PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2010 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

3.1.   HLAVA 1 – Osoby pracujúce pre inštitúciu

Ako vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky 6, konečné rozpočtové prostriedky určené na hlavu 1 v rozpočtovom roku 2010 dosahujú výšku 248 514 000 EUR a predstavujú o niečo viac než 75 % z celkového rozpočtu Súdneho dvora Európskej únie. Tieto prostriedky boli využité vo výške 243 614 674,62 EUR, čo predstavuje mieru využitia vo výške 98,03 %, ktorá zostáva veľmi vysoká (98,71 % v roku 2009).

Tabuľka 6

Využitie prostriedkov rozpočtového roku

(v EUR)

Hlava 1

Prostriedky rozpočtového roku 2010

Záväzky rozpočtového roku 2010

Podiel plnenia v %

10.

Členovia inštitúcie

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12.

Úradníci a dočasní zamestnanci

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14.

Ostatní zamestnanci a externé služby

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16.

Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Spolu

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1.   Kapitola 10 – Členovia inštitúcie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 32 267 000 EUR bolo využitých 30 180 903,86 EUR, čo predstavuje mieru využitia vo výške 93,53 % (97,12 % v roku 2009).

Treba uviesť, že niektoré zmeny vo využití rozpočtových prostriedkov na odmeny členov súvisia s nevyhnuteľnými rozdielmi medzi výškou úpravy odmien, o ktorej rozhoduje Rada, a predpokladmi stanovenými pri vypracúvaní rozpočtu (+ 1,85 % k 1. januáru 2010 oproti odhadu + 2,1 % a + 0,01 % k 1. júlu 2010 oproti odhadu + 2,5 %). Takto dosiahnutá úspora rozpočtových prostriedkov, ako aj uvoľnenie predbežných rozpočtových prostriedkov (386 000 EUR) napokon umožnili zvládnuť vyplatenie nevyplatených odmien (1,85 %), čo bola výnimočná situácia, ako bolo uvedené v bode 2.2.4.

Okrem toho určité úspory rozpočtových prostriedkov mierne prevyšujúce milión eur boli dosiahnuté v rozpočtových položkách súvisiacich so štatutárnymi výdavkami týkajúcimi sa obmien členov všetkých troch súdov (dočasné príspevky, nároky spojené s nástupom do funkcie, s preložením a skončením výkonu funkcií). Také odlišnosti vyplývajú z bežného procesu prípravy rozpočtu, ktorý vyžaduje, aby odhady obmeny členov boli vypracované v značnom predstihu (približne rok a pol pred dátumom obmeny), pričom ide o opatrné predpoklady, zatiaľ čo skutočná obmena členov je potom výsledkom rozhodnutí členských štátov a zároveň individuálnych rozhodnutí členov súdov.

V roku 2010 nedošlo k žiadnemu presunu z kapitoly 10 do iných rozpočtových kapitol.

3.1.2.   Kapitola 12 – Úradníci a dočasní zamestnanci

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 194 718 000 EUR bolo využitých 192 360 236,34 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia 98,79 % (98,96 % v roku 2009).

Podobne ako v roku 2009 tieto veľmi dobré výsledky sú pozitívnym dôsledkom veľmi aktívnej politiky prijímania do zamestnania zo strany všetkých služieb Súdneho dvora. Miera obsadenosti pracovných miest dosahuje ku koncu roka 2010 výšku takmer 98 %, čo je vzhľadom na celkový počet zamestnancov inštitúcie (1 927 pracovných miest) pozoruhodné číslo, ak sa vezme do úvahy obvyklá fluktuácia zamestnancov. Okrem toho je dôležité uviesť, že v kontexte vážnej hospodárskej krízy Súdny dvor nepožadoval žiadne nové pracovné miesto v roku 2010, pričom zintenzívnil svoju reorganizačnú politiku s cieľom vyriešiť určité prioritné potreby interným spôsobom.

Rovnako ako v prípade rozpočtových prostriedkov kapitoly 10 treba uviesť, že niektoré zmeny vo využití rozpočtových prostriedkov kapitoly 12 na odmeny úradníkov a dočasných zamestnancov kapitoly 12 súvisia s nevyhnuteľnými rozdielmi medzi výškou úpravy odmien, o ktorej rozhoduje Rada, a predpokladmi stanovenými pri vypracúvaní rozpočtu (+ 1,85 % k 1. januáru 2010 oproti odhadu + 2,1 % a + 0,01 % k 1. júlu 2010 oproti odhadu + 2,5 %).

Takto dosiahnutá úspora rozpočtových prostriedkov, ako aj uvoľnenie predbežných rozpočtových prostriedkov (2,38 milióna EUR) umožnili zvládnuť vyplatenie nevyplatených odmien (1,85 %), čo bola výnimočná situácia, ako bolo uvedené v bode 2.2.4. Uvedená úspora tiež umožnila uskutočniť presun vo výške 1 milióna EUR na posilnenie rozpočtových prostriedkov položky 1406 Externé služby v jazykovej oblasti kapitoly 14.

3.1.3.   Kapitola 14 – Ostatní zamestnanci a externé služby

Celkovo bolo z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 16 550 000 EUR využitých 16 242 289,99 EUR, čo predstavuje vysokú mieru využitia vo výške 98,14 % (99,5 % v roku 2009).

Konečné prostriedky kapitoly 14 sa takmer v plnej výške sústreďujú do dvoch rozpočtových položiek. V prípade skoro jednej tretiny týchto prostriedkov ide o položku 1400 Ostatní zamestnanci, ktorej miera využitia zostáva naďalej vysoká (o niečo viac ako 96 %). V prípade zvyšných dvoch tretín ide o položku 1406 Externé služby v jazykovej oblasti, ktorej miera využitia dosiahla takmer 100 %.

Pokiaľ ide o túto poslednú uvedenú položku, ktorá zahŕňa zároveň externé prekladateľské a tlmočnícke služby, treba konštatovať, že napriek rôznym organizačným opatreniam prijatým v posledných rokoch Súdnym dvorom s cieľom obmedziť prekladateľské potreby sa v roku 2010 oproti roku 2009 pracovné zaťaženie prekladateľskej služby zvýšilo o viac ako 12 %. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu, že Súdny dvor nechcel požadovať nové pracovné miesta v roku 2010, bolo nevyhnutné zvýšiť využívanie externých prekladov a posilniť príslušné rozpočtové prostriedky o 1 milión EUR pochádzajúci z kapitoly 12.

3.1.4.   Kapitola 16 – Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 4 979 000 EUR bolo využitých 4 831 244,43 EUR, čo predstavuje vysokú mieru využitia vo výške 97,03 % (96,97 % v roku 2009).

Dve položky z tejto kapitoly predstavujú 79 % konečných rozpočtových prostriedkov. Ide o položku 1612 Odborné vzdelávanie, ktorej miera využitia zostala vysoká (takmer 97 %, tak ako v roku 2009), a položku 1654 Viacúčelové detské centrum, ktorej miera využitia je 100 %.

3.2.   HLAVA 2 – Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

Ako vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky 7, konečný rozpočet hlavy 2 za rozpočtový rok 2010 dosahuje výšku 80 746 000 EUR, čo predstavuje o niečo menej než štvrtinu celkového rozpočtu Súdneho dvora Európskej únie. Tieto rozpočtové prostriedky boli využité vo výške 80 149 024,44 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia vo výške 99,26 % (rovnakú ako v roku 2009).

Tabuľka 7

Využitie prostriedkov rozpočtového roku

(v EUR)

Hlava 2

Prostriedky rozpočtového roku 2010

Záväzky rozpočtového roku 2010

Podiel z celkových výdavkov v %

20.

Budovy a súvisiace náklady

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21.

Výpočtová technika, vybavenie a nábytok: nákup, prenájom a údržba

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23.

Bežné administratívne výdavky

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25.

Zasadnutia a konferencie

798 000,00

629 948,85

78,94

27.

Informačná činnosť: získavanie, archivovanie, výroba a šírenie

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Spolu

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.   Kapitola 20 – Budovy a súvisiace náklady

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 59 350 000 EUR bolo využitých 59 082 644,75 EUR, čo predstavuje 99,55 % (99,96 % v roku 2009).

Po vysokom náraste rozpočtových prostriedkov kapitoly 20 medzi rokmi 2008 a 2009 (+ 33 %) z dôvodu dokončenia a uvedenia do prevádzky komplexu budov nového Paláca (4) sa výška týchto prostriedkov stabilizovala v porovnaní s rokom 2009 (– 0,6 %).

Konečná suma rozpočtových prostriedkov článku 200 Budovya článku 202 Výdavky súvisiace s budovami predstavuje 77 % (45 723 000 EUR) a 23 % (13 627 000 EUR) z celkových rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly.

Pokiaľ ide o článok 200 Budovy, výdavky položky 2000 Nájomné predstavujú sumu 10 841 538 EUR (miera využitia 100 %) a zodpovedajú nájmu štyroch budov (Allegro, Geos, budova T a budova T bis), ktorých využitie je stále potrebné vzhľadom na skutočnosť, že pôvodné vedľajšie budovy A, B a C ešte nie sú k dispozícii, pretože v nich prebieha rozsiahla rekonštrukcia v záujme vyhovenia rôznym vnútroštátnym normám, ktoré od ich výstavby (od roku 1986 do roku 1993) nadobudli účinnosť.

Pokiaľ ide o výdavky položky 2001 Lízing nehnuteľností, tie predstavujú takmer 33 miliónov EUR (miera využitia 100 %) a zodpovedajú hlavne splatným poplatkom na základe zmlúv uzatvorených s luxemburskými orgánmi v súvislosti s výstavbou a nadobudnutím rôznych budov Súdneho dvora. Okrem toho v záujme riadneho finančného hospodárenia mohli byť niektoré prebytky prostriedkov na rozpočtové kapitoly 20, 21, 23 a 27 vyčlenené na dodatočné preddavky k preddavkom, ktoré už boli uskutočnené od roku 2007. Takáto rozpočtová operácia tak úplne zodpovedá všeobecným pokynom vydaným oboma zložkami rozpočtového orgánu v súvislosti so stavebnými projektmi inštitúcií Spoločenstva s cieľom čo najviac obmedziť záťaž takých projektov pre budúce rozpočty.

Pokiaľ ide o výdavky článku 202 Výdavky súvisiace s budovami, tie dosiahli 13 454 818 EUR (miera využitia 98,74 %) a takmer v plnej výške zodpovedajú výdavkom na upratovanie a údržbu, spotrebu energií a bezpečnosť a stráženie budov, ktoré sú nevyhnutné na riadne fungovanie budov Súdneho dvora. Po roku 2009, počas ktorého bolo užívanie budov nového Justičného paláca v prevažnej miere ešte vo fáze spúšťania ich prevádzky, treba konštatovať, že prijaté opatrenia (nastavenie/parametráž technických zariadení, racionalizácia zdrojov a prostriedkov v oblasti upratovania/údržby a strážnej služby/bezpečnosti) umožnili úsporu prostriedkov, ktoré prispeli k preddavkom uvedeným v predchádzajúcom odseku.

3.2.2.   Kapitola 21 – Výpočtová technika, vybavenie a nábytok

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 15 592 000 EUR bolo využitých 15 491 884,75 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia dosahujúcu 99,36 % (98,54 % v roku 2009).

Konečné prostriedky kapitoly 21, ktoré sú v porovnaní s rokom 2009 o 1,7 % nižšie, sa takmer z 90 % týkajú výdavkov v súvislosti s výpočtovou technikou a kancelárskym nábytkom.

Pokiaľ ide o článok 210 Zariadenia, prevádzkové výdavky a služby súvisiace s výpočtovou technikou a telekomunikáciami, Súdny dvor na rozdiel od roku 2009 svoje potreby týkajúce sa nákupu materiálu, údržby zariadení a vývoja aplikácií v oblastiach výpočtovej techniky a telekomunikácií riešil bez akéhokoľvek posilnenia rozpočtových prostriedkov. Vzhľadom na veľkosť jeho parku výpočtovej techniky a špecializovaných aplikácií, ktorých údržba je pre riadne fungovanie súdnej činnosti zásadná, bolo možné tento výsledok dosiahnuť len vďaka výhodám plynúcim z čo najintenzívnejšej medziinštitucionálnej spolupráce a selektívnejším rozhodovaniam v oblasti nového vývoja.

Čo sa týka článku 212 Nábytok, rozpočtové prostriedky určené na tento článok sa využili na 100 %. Tieto prostriedky boli podľa odhadov určené na nákup dodatočného kancelárskeho nábytku a na obnovu časti nábytku (zakúpeného pred viac než pätnástimi rokmi).

3.2.3.   Kapitola 23 – Bežné administratívne výdavky

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 2 143 000 EUR bolo využitých 2 101 661,65 EUR, čo predstavuje 98,07 % (88,18 % v roku 2009).

Konečné prostriedky kapitoly 21, ktoré sú v porovnaní s rokom 2009 vo všeobecnosti o 1,7 % nižšie, sa z viac ako 78 % týkajú dvoch druhov nasledujúcich výdavkov:

výdavky článku 230 Písacie, kancelárske a iné potreby, ktoré dosiahli sumu 985 261 EUR (miera využitia 99,93 % oproti 80,75 % v roku 2009),

a výdavky článku 2 3 6 Poštovné, ktoré dosiahli sumu 692 000 EUR (miera využitia 100 % oproti 95,22 % v roku 2009).

V posledných rokoch už boli dosiahnuté významné úspory prostriedkov najmä v oblasti kancelárskeho papieru, a to z dôvodu stále narastajúceho využívania elektronickej výmeny informácií v rámci inštitúcie. Zníženie je teda v roku 2010 menej výrazné, napriek tomu mohlo byť uvoľnených 25 000 EUR a prevedených do položky 2001 Lízing nehnuteľností.

Rozpočet vyčlenený na poštovné naproti tomu vyžadoval zvýšenie o 71 000 EUR z dôvodu väčšieho zvýšenia poštových sadzieb a objemu frankovaných zásielok (najmä doporučených zásielok priamo súvisiacich s nárastom veľkého počtu vecí prerokúvaných Súdnym dvorom), než sa predpokladalo.

A taktiež článok 238 obsahuje relatívne obmedzený rozpočet z dôvodu podporovania politiky mobility zamestnancov Súdneho dvora, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu, a to tak pokiaľ ide o dopravu do práce, ako aj pokiaľ ide o dopravu medzi jednotlivými budovami inštitúcie v rámci plnenia pracovných povinností. Tento rozpočet musel byť v súlade so zmluvou uzatvorenou s mestom Luxemburg posilnený o 45 000 EUR z dôvodu väčšieho počtu užívateľov siete mestských autobusov, než sa predpokladalo.

3.2.4.   Kapitola 25 – Zasadnutia a konferencie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 798 000 EUR bolo využitých 629 948,85 EUR, čo predstavuje 78,94 % (93,28 % v roku 2009).

Tieto prostriedky z veľkej časti tvoria výdavky súvisiace s protokolárnou činnosťou Súdneho dvora, ako aj výdavky v súvislosti s pracovnými návštevami inštitúcie.

Počas roku 2010 došlo k radu významných protokolárnych udalostí:

viacero slávnostných zasadnutí, medzi ktoré patria najmä slávnostné zasadnutia pri príležitosti prijímania slávnostných záväzkov predsedu a členov Komisie, ktorí nastúpili do funkcie na konci roka 2009, členov Dvoru audítorov, ktorí nastúpili do funkcie v priebehu roka 2010, a členov Všeobecného súdu pri príležitosti obmeny mandátov, ku ktorej došlo v októbri 2010,

konferencia pri príležitosti 5. výročia zriadenia Súdu pre verejnú službu.

Pokiaľ ide o návštevy Súdneho dvora, ich organizovanie je zamerané na zabezpečenie lepšej informovanosti o tejto súdnej inštitúcii a o judikatúre Európskej únie u odbornej verejnosti a študentov práv. Súdny dvor organizovaním stretnutí so sudcami vnútroštátnych súdov (pracovné stretnutia a semináre) pokračuje v napĺňaní cieľa jednak oboznamovať vnútroštátnych sudcov s fungovaním inštitúcie, mechanizmom prejudiciálneho konania a právnou praxou Európskej únie a jednak poskytovať sudcom „fórum“ pre ich vzájomné pracovné stretnutia.

Vzhľadom na to, že rozpočtové odhady týchto druhov činnosti nie sú svojou povahou celkom predvídateľné, nižšia úroveň činnosti konštatovaná v roku 2010 vysvetľuje nižšiu úroveň využitia prostriedkov oproti roku 2009.

3.2.5.   Kapitola 27 – Informačná činnosť: získavanie, archivovanie, výroba a šírenie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 2 863 000 EUR bolo využitých 2 842 884,44 EUR, čo predstavuje 99,3 % (99,22 % v roku 2009).

Rozpočtové prostriedky tejto kapitoly sú určené na dva druhy výdavkov, ktoré sa v celom rozsahu viažu na súdnu činnosť:

výdavky článku 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu, ktoré dosiahli sumu 1 162 884 EUR (miera využitia 100 %). Treba uviesť, že hoci tieto výdavky predstavujú nevyhnutnú investíciu na riadne fungovanie všetkých troch súdov a služieb inštitúcie, výška týchto prostriedkov bola úmyselne zmrazená na úrovni roka 2009,

výdavky článku 274 Výroba a šírenie, ktoré dosiahli sumu 1 680 000 EUR (miera využitia 100 %). Tieto výdavky sa vynakladajú hlavne na verejné šírenie rozsudkov a návrhov, ako aj zbierok rozhodnutí všetkých troch súdov. Zníženie úrovne prostriedkov v porovnaní s rokom 2009 je významné (takmer 28 %) a možno ho vysvetliť predovšetkým výhodnejšími podmienkami nových zmlúv týkajúcich sa uverejňovania v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré Úrad pre vydávanie publikácií uzatvoril. Prebytočné prostriedky tak umožnili posilniť niektoré položky kapitoly 20 (položka 2 0 0 1) a články kapitoly 23 (články 236 a 238).

3.3.   HLAVA 3 – Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

Kapitola 37 –   Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Medzi konečné rozpočtové prostriedky hlavy 3 patria iba prostriedky kapitoly 37 na položku 3710 Súdne výdavky. Tieto rozpočtové prostriedky predstavovali v rozpočtovom roku 2010 sumu 40 000 EUR a boli využité vo výške 20 522,25 EUR, čo predstavuje mieru využitia 51,3 % (78,58 % v roku 2009).

Ide o výdavky uhrádzané inštitúciou v rámci pomoci súvisiacej s trovami konania, ktoré pokrývajú náklady právneho zastúpenia a iné náklady. Ich odhad je zložitý a vysvetľuje veľmi sa meniacu úroveň využitia rozpočtu v konkrétnom roku.

3.4.   HLAVA 10 – Ostatné výdavky

Kapitola 10 0 –   Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

Pôvodné rozpočtové prostriedky vo výške 485 700 EUR zodpovedajú 5 % ročnej výšky prostriedkov na externé prekladateľské služby, ktoré boli v rámci rozpočtového konania 2010 vyčlenené ako rezerva. Európsky parlament totiž odhlasoval transverzálny dodatok, ktorý sa týka viacerých európskych inštitúcií, než bude vypracovaná osobitná správa o medziinštitucionálnej spolupráci v oblasti prekladov. Táto rezerva bola uvoľnená začiatkom júla 2010 prevodom vyššie uvedenej čiastky do položky 1406 Externé jazykové služby.


(1)  Tento rozdiel sa zníži na 2,16 %, ak sa zohľadnia účelovo viazané príjmy, ktoré sa môžu znova použiť a ktoré sa v súlade s rozpočtovou praxou v čase zostavovania východiskového rozpočtu uvádzajú vo forme „p.m.“, ale ktoré sa patrične zohľadnia v tomto istom rozpočte prostredníctvom odpočítania z dotknutých rozpočtových položiek.

(2)  Parlament pôvodne pre väčšinu inštitúcií vytvoril rezervu vo výške 5 % z prostriedkov na externé služby v jazykovej oblasti vzhľadom na očakávané vypracovanie osobitnej správy o medziinštitucionálnej spolupráci v tejto oblasti. Táto rezerva (485 700 EUR pre Súdny dvor) bola uvoľnená začiatkom júla 2010.

(3)  Vec C-40/2010: žaloba o neplatnosť proti nariadeniu Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009.

(4)  Zrekonštruovaný pôvodný Justičný palác, Prstenec, ktorý ho obkolesuje, dve výškové Veže a Galéria spájajúca pôvodné a nové budovy Súdneho dvora.


PRÍLOHA I

Porovnanie plnenia príjmov v roku 2010 vo vzťahu k roku 2009 po jednotlivých kapitolách

(v EUR)

Kapitoly/články

Názov

Nároky vzniknuté v roku 2010

Nároky vzniknuté v roku 2009

Rozdiel

Rozdiel v %

400

Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Výnos z osobitného odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Rôzne dane a odvody

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Hlava 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – účelovo viazané príjmy

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Príjmy plynúce z vrátenia neoprávnene vyplatených súm – účelovo viazané príjmy

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – účelovo viazané príjmy

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Príjmy z poistenia – účelovo viazané príjmy

880,00

 

880,00

0,00

58

Rôzne náhrady

880,00

0,00

880,00

0,00

Hlava 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Rôzne príjmy

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Rôzne príjmy

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Hlava 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Celkový súčet

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


PRÍLOHA II

Stav príjmov v roku 2010 – vzniknuté nároky a prenesené nároky

Rozpočtové položky

Názov

Pôvodný rozpočet

Nároky vzniknuté v roku 2010

Získané príjmy

Zostáva získať

4000

Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Výnos z osobitného odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

spolu kapitola 40

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

spolu kapitola 41

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

Hlava 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej forme a filmov – účelovo viazané príjmy

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

spolu kapitola 50

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

spolu kapitola 52

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Príjmy plynúce z vrátenia neoprávnene vyplatených súm – účelovo viazané príjmy

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – účelovo viazané príjmy

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

spolu kapitola 57

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Príjmy z poistenia – účelovo viazané príjmy

0,00

880,00

880,00

0,00

 

spolu kapitola 58

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Hlava 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Rôzne príjmy

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

spolu hlava 90

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Hlava 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Spolu

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Rozpočtové položky

Názov

Prenosy z roka 2009 do roka 2010

Zmeny v priebehu roka 2010

Celkový prenos z roka 2009 do roka 2010

Príjmy z prenesených nárokov

Zostáva získať

4110

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

spolu kapitola 41

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Hlava 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej forme a filmov – účelovo viazané príjmy

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

spolu kapitola 50

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Príjmy plynúce z vrátenia neoprávnene vyplatených súm – účelovo viazané príjmy

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – účelovo viazané príjmy

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

spolu kapitola 57

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

Hlava 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Spolu

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


PRÍLOHA III

Porovnanie využitia rozpočtových prostriedkov v roku 2010 vo vzťahu k roku 2009 po jednotlivých kapitolách

(v EUR)

Kapitoly

Názov

Záväzky v roku 2010

Záväzky v roku 2009

Rozdiel

Rozdiel v %

10

Členovia inštitúcie

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Úradníci a dočasní zamestnanci

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Ostatní zamestnanci a externé služby

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

Hlava 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Budovy a súvisiace náklady

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Výpočtová technika, vybavenie a nábytok: nákup, prenájom a údržba

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Bežné administratívne výdavky

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Zasadnutia a konferencie

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Informačná činnosť: získavanie, archivovanie, výroba a šírenie

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

Hlava 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

Hlava 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Celkový súčet

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


PRÍLOHA IV

Podrobné využitie rozpočtových prostriedkov v roku 2010

Rozpočtové položky

Prostriedky rozpočtového roka

Prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka

Pôvodný rozpočet

Prenosy

Prostriedky rozpočtového roka

Záväzky

Platby

Zostatok záväzkov

Zrušené prostriedky

Prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho

rozpočtového roka

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Zrušené prostriedky

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Platy a príspevky

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Nároky spojené s nástupom do funkcie, preložením a skončením výkonu funkcií

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Dočasné príspevky

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Dôchodky

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Služobné cesty

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Odborné vzdelávanie

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitola 10

Členovia inštitúcie

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Odmeny a príspevky

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Platené nadčasy

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Nároky spojené s nástupom do služobného pomeru, preložením a skončením služobného pomeru

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Príspevky pri predčasnom skončení služobného pomeru

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitola 12

Úradníci a dočasní zamestnanci

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Ostatní zamestnanci

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Stáže a výmeny zamestnancov

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Ďalšie externé služby

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Externé služby v jazykovej oblasti

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitola 14

Ostatní zamestnanci a externé služby

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Služobné cesty

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Sociálna pomoc

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné výdavky na sociálne aktivity

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Lekárska služba

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Reštaurácie a jedálne

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Viacúčelové detské centrum

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

Kapitola 16

Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

Hlava 1

Osoby pracujúce pre inštitúciu

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Rozpočtová položka

Index 1 (prostriedky rozpočtového roka)

Index 4 (prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka)

Pôvodný rozpočet

Prenosy

Prostriedky rozpočtového roka

Záväzky

Platby

Zostatok záväzkov

Zrušené prostriedky

Prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho

rozpočtového roka

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Zrušené prostriedky

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Nájomné

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Lízing nehnuteľností

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Stavba budov

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Úpravy priestorov

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Štúdie a technická podpora súvisiace s projektmi nehnuteľností

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Upratovanie a údržba

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Spotreba energie

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Bezpečnosť a stráženie budov

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Poistenie

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Ostatné výdavky na budovy

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

Kapitola 20

Budovy a súvisiace náklady

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Nákup, práce, technická obsluha a správa zariadení a počítačového programového vybavenia

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Externé služby na prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Telekomunikácie

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Nábytok

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Zariadenia a technické inštalácie

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Vozidlá

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

Kapitola 21

Výpočtová technika, vybavenie a nábytok: nákup, prenájom a údržba

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Písacie potreby, kancelárske potreby a rozličný spotrebný tovar

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Peňažné poplatky

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Výdavky na právne služby a náhradu škody

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Poštové poplatky

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Ostatné administratívne prevádzkové výdavky

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

Kapitola 23

Bežné administratívne výdavky

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Výdavky na reprezentáciu

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Zasadnutia, kongresy a konferencie

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Výdavky na informovanie verejnosti a na účasť na verejných podujatiach

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Právna informatika

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitola 25

Zasadnutia a konferencie

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Konzultácie, štúdie a prieskumy obmedzenej povahy

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Úradný vestník

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Publikácie všeobecného charakteru

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

Kapitola 27

Informačná činnosť: získavanie, archivovanie, výroba a šírenie

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

Hlava 2

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Súdne výdavky

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Arbitrážny výbor podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitola 37

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

Hlava 3

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1

Rezerva na nepredvídané výdavky

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Hlava 10

Ostatné výdavky

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPOLU

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


PRÍLOHA V

Využitie účelovo viazaných príjmov

 

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2009 do roka 2010

Účelovo viazané príjmy v roku 2010

Platby

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2010 do roka 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10

Členovia inštitúcie

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12

Úradníci a dočasní zamestnanci

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14

Spolu ostatní zamestnanci a externé služby

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16

Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

Hlava 1 –

Osoby pracujúce pre inštitúciu

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20

Budovy a súvisiace náklady

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21

Výpočtová technika, vybavenie a nábytok: nákup, prenájom a údržba

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23

Bežné administratívne výdavky

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25

Zasadnutia a konferencie

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27

Informačná činnosť: získavanie, archivovanie, výroba a šírenie

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Hlava 3 –

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Spolu

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


PRÍLOHA VI

Presuny rozpočtových prostriedkov uskutočnené v roku 2010 na základe ustanovení článkov 22 a 24 nariadenia o rozpočtových pravidlách

(v EUR)

Číslo presunu

Dátum

Medzi hlavami

Medzi kapitolami

Medzi článkami

Medzi položkami

Z článku alebo položky

Do článku alebo položky

Presuny predložené rozpočtovému orgánu (na základe ustanovení článku 22 ods. 2 a článku 24 ods. 4)

1

25.2.2010

 

 

195 000

 

1200

Platy a príspevky (Úradníci a dočasní zamestnanci)

1220

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

2

2.7.2010

485 700

 

 

 

100

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1406

Externé služby v jazykovej oblasti

3

15.7.2010

 

 

11 000

 

231

Finančné poplatky

232

Výdavky na právne služby a náhradu škody

4

6.10.2010

 

1 000 000

 

 

1200

Platy a príspevky (Úradníci a dočasní zamestnanci)

1406

Externé služby v jazykovej oblasti

5

12.11.2010

 

71 000

 

 

2740

Úradný vestník

236

Poštové poplatky

 

 

 

45 000

 

 

2740

Úradný vestník

238

Ostatné administratívne prevádzkové výdavky

6

15.11.2010

 

 

150 000

 

2022

Upratovanie a údržba

2001

Lízing nehnuteľností

 

 

 

 

80 000

 

2024

Spotreba energie

2001

Lízing nehnuteľností

 

 

 

 

450 000

 

2026

Bezpečnosť a stráženie budov

2001

Lízing nehnuteľností

 

 

 

51 000

 

 

214

Zariadenia a technické inštalácie

2001

Lízing nehnuteľností

 

 

 

25 000

 

 

230

Písacie potreby, kancelárske potreby a rozličný spotrebný tovar

2001

Lízing nehnuteľností

 

 

 

231 000

 

 

2740

Úradný vestník

2001

Lízing nehnuteľností

7

9.12.2010

 

 

386 000

 

109

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1000

Odmeny a príspevky (Členovia)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1200

Platy a príspevky (Úradníci a dočasní zamestnanci)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Ostatní zamestnanci

Medzi súčet

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Presuny vnútri článkov nepredkladané rozpočtovému orgánu (na základe ustanovení článku 22 ods. 4)

1

10.3.2010

 

 

 

23 116

2026

Bezpečnosť a stráženie budov

2028

Poistenie

2

24.6.2010

 

 

 

720 000

1200

Platy a príspevky (Úradníci a dočasní zamestnanci)

1204

Nároky spojené s nástupom do služobného pomeru, preložením a skončením služobného pomeru

3

22.7.2010

 

 

 

9 500

2026

Bezpečnosť a stráženie budov

2028

Poistenie

4

16.9.2010

 

 

 

850 000

2001

Lízing nehnuteľností

2007

Úpravy priestorov

5

16.9.2010

 

 

 

75 000

2001

Lízing nehnuteľností

2008

Štúdie a technická podpora súvisiace s projektmi nehnuteľností

6

14.10.2010

 

 

 

50 000

2026

Bezpečnosť a stráženie budov

2029

Ostatné výdavky na budovy

7

20.10.2010

 

 

 

15 000

1630

Sociálna pomoc

1632

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné výdavky na sociálne aktivity

8

3.11.2010

 

 

 

349 500

2103

Telekomunikácie

2100

Nákup, práce, technická obsluha a správa zariadení a počítačového programového vybavenia

9

17.11.2010

 

 

 

56 000

1400

Ostatní zamestnanci

1404

Stáže a výmeny zamestnancov

10

8.12.2010

 

 

 

575 462

2000

Nájomné

2001

Lízing nehnuteľností

Medzi súčet

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Spolu

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578